Przystanek Floryda - BlackBox 3City

Przystanek Floryda

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 6 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

“I have a dream”
— M.L. King Jr., 1963

“I want to hold your hand”
— The Beatles, 1963

“We must never for­get that art is not a form of pro­pa­gan­da; it is a form of truth.”
— J.F. Ken­ne­dy, 1963

Opis

Rok 1963, świat w napię­ciu zim­nej woj­ny, powo­li wycho­dzą­cy z kosz­ma­ru dru­giej woj­ny świa­to­wej i pierw­szych użyć bro­ni ato­mo­wej, czas patrze­nia w kosmos, wiel­kich marzeń i lęków zwią­za­nych z roz­wo­jem tech­no­lo­gii. Czas wiel­kich zmian w oby­cza­jo­wo­ści, sto­sun­kach spo­łecz­nych, kul­tu­rze i sztu­ce. Popa­trzy­my na ten okres ocza­mi ludzi, któ­rzy spę­dza­ją zło­te lata swe­go życia w domu spo­koj­nej sta­ro­ści utrzy­ma­nym przez Zwią­zek Arty­stów Scen Dra­ma­tycz­nych. Jak w tych cza­sach odnaj­dą się oso­by, któ­re czę­sto swe pierw­sze miło­ści prze­ży­wa­li w poprzed­nim wie­ku, oso­by, któ­ry z bli­ska widzia­ły dwie wiel­kie woj­ny i dla któ­rych wie­le rze­czy wstrzą­sa­ją­cych czło­wie­ka z XXI wie­ku, było oczy­wi­sto­ścią codzienności.

Nie chce­my jed­nak Was wrzu­cać w role akty­wi­stów zmie­nia­ją­cych ten świat, czy decy­den­tów, któ­rzy mogą zmie­nić histo­rycz­ne. Chce­my Wam zapro­po­no­wać, byście zoba­czy­li ten świat ocza­mi ludzi, któ­rzy dobrze pamię­ta­ją dwie woj­ny świa­to­we, kry­zys eko­no­micz­ny i naj­bar­dziej zadzi­wia­ją­ce fina­ły World Series ligi baseballowej.

Histo­rie poka­że­my w kil­ku akto­wym lar­pie, ope­ru­ją­cym na dużym spek­trum odtwa­rza­nych emo­cji, od komicz­nych lek­kich scen, bo cięż­kie chwi­le, w któ­rych posta­cie będą zmu­szo­ne pod­jąć pew­ne cza­sem dobre, cza­sem złe nie­od­wra­cal­ne decy­zje, któ­re będą pod­su­mo­wy­wać lub zaprze­czać ich dotych­cza­so­we­mu życiu.

Zapra­sza­my do spę­dze­nia tych kil­ku godzin w towa­rzy­stwie tych 12 nie­zwy­kłych posta­ci, uśmiech­nię­cia się do ich histo­rii, poroz­ma­wia­nia lar­pem o tym co waż­ne i uni­wer­sal­ne i wspól­ne­go cie­sze­nia się sce­na­mi, któ­ry­mi nama­lu­je­my wspól­nie tę opo­wieść: obraz o prze­mi­ja­niu, zna­cze­niu życia, decy­zjach, na któ­re nigdy nie jest za póź­no i kon­se­kwen­cjach takich, któ­re za naszy­mi boha­te­ra­mi cią­gną się od zbyt dawna.

Inspi­ra­cje wizualne:

Wymagania

Zapra­sza­my na grę w stro­jach i maki­ja­żach nawią­zu­ją­cych do epoki.

Ważne

To będzie opo­wieść o innych trud­nych cza­sach i ludziach nie zawsze znaj­du­ją­cych w kom­for­to­wych momen­tach. Tak­że o ludziach, któ­rym moż­li­we, że sami byśmy ręki nie poda­li. Jeże­li dys­kom­fort mogą spra­wić Ci tema­ty śmier­ci, cho­rób, rasi­zmu, szo­wi­ni­zmu czy prze­mo­cy, to nie jest gra dla Cie­bie. Jeże­li jed­nak chcesz eks­plo­ro­wać te trud­ne tema­ty, poświę­cić swój czas, by przy­go­to­wać real­ną i ade­kwat­ną do realiów histo­rycz­nych postać i popro­wa­dzić rok jej histo­rii razem z nami to zapra­sza­my na pokład nasze­go wehi­ku­łu czasu.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.