Konwencja: komediodramat

 • Mali Bogowie

  Mali Bogowie

  Mali Bogo­wie to bogo­wie- dzie­ci, posta­wie­ni przed egza­mi­nem na wład­cę przy­szłe­go Pan­te­onu. Żeby się wyka­zać, muszą ule­pić najwięcej/najciekawszych swo­ich wyznaw­ców z pla­ste­li­ny, potem prze­ko­nać ule­pio­nych wyznaw­ców do tego, żeby ich czci­li i nauczyć ich odpra­wia­nia zacnych rytu­ałów ku wła­snej czci, a potem wspól­nie z inny­mi mały­mi boga­mi (co nie zna­czy zgod­nie) ule­pić przy­szły wspa­nia­ły świat.…

 • White-out: Las Vegas

  White-out: Las Vegas

  Jest rok 1979. Od śmier­ci Kró­la minę­ły 2 lata. Nie­któ­rzy twier­dzą, że wca­le nie umarł, że tyl­ko się ukry­wa i kie­dyś powró­ci. Jakie to ma zna­cze­nie? Nie ma go z nami. Nad małym mia­stecz­kiem zapa­da zmrok. Czwór­ka sobo­wtó­rów Elvi­sa Pre­sleya wybie­ra się na zjazd fanów Kró­la Roc­k’n Rol­la. do Las Vegas. Jaką kase­tę puścić? Któ­rą piosenkę? W ciem­no­ściach…

 • Człowiek w Zielonej Czapce

  Człowiek w Zielonej Czapce

  Czło­wiek w zie­lo­nej czap­ce to dru­ga (po nagro­dzo­nym Zło­tą Maską sce­na­riu­szu Super Mario Busi­ness Sto­ry) gra Jaku­ba Barań­skie­go osa­dzo­na w uni­wer­sum zna­nym z uko­cha­nych przez milio­ny gier video. Tym razem jest to słod­ko-gorz­ka histo­ria posta­ci, któ­ra pozo­sta­je w cie­niu uko­cha­ne­go bra­ta i naj­lep­sze­go przy­ja­cie­la. Cho­ciaż tak podob­ni, to jeden z nich ma sta­tus gwiaz­do­ra i boha­te­ra, a dru­gi nie­zda­ry,…

 • Pod mocnym aniołem

  Pod mocnym aniołem

  Larp Pod moc­nym anio­łem pro­po­nu­je wizję Nie­ba w krzy­wym zwier­cia­dle. Pod­czas gry anio­ło­wie, a tak­że inni miesz­kań­cy Nie­ba, będą zwie­rzać się ze swo­ich pro­ble­mów. Zada­niem współ­gra­czy będzie udzie­le­nie im sku­tecz­nych rad, w zgod­nie z wła­snym sumieniem. Wraz z wydłu­ża­ją­cym się cza­sem pobytu/zwiększającym się stę­że­niem alko­ho­lu we krwi anio­łów w pubie, ich prze­ko­na­nia będą się coraz bar­dziej…

 • Stypa

  Stypa

  Zapra­sza­my na Sty­pę – lar­pa, w trak­cie któ­re­go weź­miesz udział w po-pogrze­bo­wym przy­ję­ciu w Namy­sło­wie. Wspo­mnie­nie bli­skie­go zmar­łe­go, spo­tka­nie daw­no nie widzia­nych krew­nych i koniecz­ność ure­gu­lo­wa­nia kwe­stii spad­ku zapew­ne wywo­ła­ją gorą­ce emo­cje. W koń­cu rodo­we prze­py­chan­ki i i rywa­li­za­cja o dzie­dzic­two nie są wyłącz­nie dome­ną rodzin królewskich. Cham­ber larp, bądź co bądź poli­tycz­ny, w realiach…