Konwencja: komediodramat

 • Mansfield with Monsters

  Mansfield with Monsters

  ​Akcja lar­pu roz­gry­wa się w nowo­ze­landz­kim mie­ście Wel­ling­ton, tuż po zakoń­cze­niu I woj­ny świa­to­wej. Nie wszyst­ko jest jed­nak w porząd­ku. Świat pogrą­żo­ny jest w epi­de­mii spe­cy­ficz­nej “gry­py”. Tak zwa­na „haitań­ska gry­pa” nie tyl­ko dzie­siąt­ku­je popu­la­cję, ale ci, któ­rzy umie­ra­ją na tę cho­ro­bę… Jakiś czas potem oży­wa­ją w spo­twor­nia­łej for­mie, gorą­co pra­gnąc ludz­kie­go mię­sa. Rząd wpro­wa­dził…

 • Przystanek Floryda

  Przystanek Floryda

  Rok 1963, świat w napię­ciu zim­nej woj­ny, powo­li wycho­dzą­cy z kosz­ma­ru dru­giej woj­ny świa­to­wej i pierw­szych użyć bro­ni ato­mo­wej, czas patrze­nia w kosmos, wiel­kich marzeń i lęków zwią­za­nych z roz­wo­jem tech­no­lo­gii. Czas wiel­kich zmian w oby­cza­jo­wo­ści, sto­sun­kach spo­łecz­nych, kul­tu­rze i sztu­ce. Popa­trzy­my na ten okres ocza­mi ludzi, któ­rzy spę­dza­ją zło­te lata swe­go życia w domu…

 • Mali Bogowie

  Mali Bogowie

  Mali Bogo­wie to bogo­wie- dzie­ci, posta­wie­ni przed egza­mi­nem na wład­cę przy­szłe­go Pan­te­onu. Żeby się wyka­zać, muszą ule­pić najwięcej/najciekawszych swo­ich wyznaw­ców z pla­ste­li­ny, potem prze­ko­nać ule­pio­nych wyznaw­ców do tego, żeby ich czci­li i nauczyć ich odpra­wia­nia zacnych rytu­ałów ku wła­snej czci, a potem wspól­nie z inny­mi mały­mi boga­mi (co nie zna­czy zgod­nie) ule­pić przy­szły wspa­nia­ły świat.…

 • White-out: Las Vegas

  White-out: Las Vegas

  Jest rok 1979. Od śmier­ci Kró­la minę­ły 2 lata. Nie­któ­rzy twier­dzą, że wca­le nie umarł, że tyl­ko się ukry­wa i kie­dyś powró­ci. Jakie to ma zna­cze­nie? Nie ma go z nami. Nad małym mia­stecz­kiem zapa­da zmrok. Czwór­ka sobo­wtó­rów Elvi­sa Pre­sleya wybie­ra się na zjazd fanów Kró­la Roc­k’n Rol­la. do Las Vegas. Jaką kase­tę puścić? Któ­rą piosenkę? W ciem­no­ściach…

 • Człowiek w Zielonej Czapce

  Człowiek w Zielonej Czapce

  Czło­wiek w zie­lo­nej czap­ce to dru­ga (po nagro­dzo­nym Zło­tą Maską sce­na­riu­szu Super Mario Busi­ness Sto­ry) gra Jaku­ba Barań­skie­go osa­dzo­na w uni­wer­sum zna­nym z uko­cha­nych przez milio­ny gier video. Tym razem jest to słod­ko-gorz­ka histo­ria posta­ci, któ­ra pozo­sta­je w cie­niu uko­cha­ne­go bra­ta i naj­lep­sze­go przy­ja­cie­la. Cho­ciaż tak podob­ni, to jeden z nich ma sta­tus gwiaz­do­ra i boha­te­ra, a dru­gi nie­zda­ry,…