Człowiek w Zielonej Czapce - BlackBox 3City

Człowiek w Zielonej Czapce

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Bro­oklyn, Nowy Jork, gdzieś we wło­skiej dzielnicy…

MARIO kocha LUIGIEGO, ale nie­świa­do­mie robi mu przy­krość i nie dostrze­ga, że LUIGI cier­pi. Myśli przede wszyst­kim o sobie.
LUIGI kocha MARIO i zro­bi wszyst­ko, żeby pomóc bra­tu. Nie przy­zna się, że cza­sa­mi jest to dla nie­go pro­blem. Czu­je się niezdarą.
TEDDY jest zachwy­co­ny MARIO i uwa­ża, że był­by lep­szym kom­pa­nem dla MARIO niż LUIGI. Nie cier­pi BOWIEGO oraz chce jak naj­le­piej dla PENNY.
PENNY uwa­ża, że bra­cia są tro­chę iry­tu­ją­cy. MARIO to tro­chę kre­tyn, a LUIGI to cia­maj­da i nie­zda­ra. No ale wszy­scy zasłu­gu­ją na szan­sę. Uwa­ża, że BOWIE jest szorst­ki, ale szczery.
BOWIE od począt­ku czu­je, że MARIO to zły czło­wiek. Jego brat pew­nie podob­nie, ale dla nie­go jest jesz­cze szan­sa. Lubi PENNY, ale nie do koń­ca wie jak zaga­dać. Uwa­ża, że TEDDY się do nie­go przyczepił…

Opis

Czło­wiek w zie­lo­nej czap­ce to dru­ga (po nagro­dzo­nym Zło­tą Maską sce­na­riu­szu Super Mario Busi­ness Sto­ry) gra Jaku­ba Barań­skie­go osa­dzo­na w uni­wer­sum zna­nym z uko­cha­nych przez milio­ny gier video. Tym razem jest to sło­d­ko-gorz­ka histo­ria posta­ci, któ­ra pozo­sta­je w cie­niu uko­cha­ne­go bra­ta i naj­lep­sze­go przy­ja­cie­la. Cho­ciaż tak podob­ni, to jeden z nich ma sta­tus gwiaz­do­ra i boha­te­ra, a dru­gi nie­zda­ry, któ­re­go imie­nia nikt nie może zapa­mię­tać. Czy jest szan­sa, że sytu­acja się kie­dyś zmieni?

Ważne

W grze aktyw­ny udział może (a nawet powin­na) brać udział publicz­ność. Ser­decz­nie zapraszamy! 🙂

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.