Strona główna » Larpy » Człowiek w Zielonej Czapce

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6

Larp poprowad­zono na:

Brook­lyn, Nowy Jork, gdzieś we włoskiej dzielnicy…

MARIO kocha LUIGIEGO, ale nieświadomie robi mu przykrość i nie dostrze­ga, że LUIGI cier­pi. Myśli przede wszys­tkim o sobie.
LUIGI kocha MARIO i zro­bi wszys­tko, żeby pomóc bratu. Nie przyz­na się, że cza­sa­mi jest to dla niego prob­lem. Czu­je się niezdarą.
TEDDY jest zach­wycony MARIO i uważa, że był­by lep­szym kom­panem dla MARIO niż LUIGI. Nie cier­pi BOWIEGO oraz chce jak najlepiej dla PENNY.
PENNY uważa, że bra­cia są trochę iry­tu­ją­cy. MARIO to trochę kre­tyn, a LUIGI to cia­ma­j­da i niez­dara. No ale wszyscy zasługu­ją na szan­sę. Uważa, że BOWIE jest szorst­ki, ale szczery.
BOWIE od początku czu­je, że MARIO to zły człowiek. Jego brat pewnie podob­nie, ale dla niego jest jeszcze szansa. Lubi PENNY, ale nie do koń­ca wie jak zagadać. Uważa, że TEDDY się do niego przyczepił…

Opis

Człowiek w zielonej cza­pce to dru­ga (po nagrod­zonym Złotą Maską sce­nar­iuszu Super Mario Busi­ness Sto­ry) gra Jaku­ba Barańskiego osad­zona w uni­w­er­sum znanym z ukochanych przez mil­iony gier video.

Tym razem jest to słod­ko-gorz­­ka his­to­ria postaci, która pozosta­je w cie­niu ukochanego bra­ta i najlep­szego przy­ja­ciela. Cho­ci­aż tak podob­ni, to jeden z nich ma sta­tus gwiaz­do­ra i bohat­era, a dru­gi niezdary, którego imienia nikt nie może zapamię­tać. Czy jest szansa, że sytu­ac­ja się kiedyś zmieni?

Ważne

W grze akty­wny udzi­ał może (a nawet powin­na) brać udzi­ał pub­liczność. Serdecznie zapraszamy! 🙂

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry