Strona główna » Larpy » Super Mario Business Story

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5

Larp poprowad­zono na:

Mario, znany także jako Super Mario, to fik­cyj­na postać ze świa­ta gier wideo, którą stworzyła fir­ma Nin­ten­do. Od pon­ad 30 lat Mario i spół­ka dostar­cza­ją niezwykłych his­torii, które mają miejsce w uni­w­er­sum zwanym Mush­room King­dom. Design­erzy Nin­ten­do odwalili kawał dobrej robo­ty! Czy zas­tanaw­ial­iś­cie się jed­nak kiedykol­wiek, jak w rzeczy­wis­toś­ci wyglą­da ta pra­ca?

Opis

Nar­raty­wisty­cz­na gra, z ele­men­ta­mi gamiz­mu. Uczest­ni­cy wcielą się w role członków grupy kreaty­wnej Nin­ten­do. Każdy będzie odpowiedzial­ny za jed­ną z kluc­zowych postaci serii Mario. Zna­jdą się wśród nich: Mario, Lui­gi, Peach, Toad i Bows­er. Cele i plany pra­cown­ików grupy będą przenikały się z marzeni­a­mi i przy­go­da­mi fik­cyjnych postaci. Prześledz­imy kilka­dziesiąt lat ich his­torii i zobaczymy jak mogła­by wpłynąć na grupę. Będzie pra­ca w zes­pole, bur­zli­we spotka­nia i trudne decyz­je. Będą goniące ter­miny, pry­watne cele i mieszanie życia pry­wat­nego z pracą. Będzie bru­tal­ny świat biz­ne­su, w którym nie wszys­tko zło­to, co się świeci.

Wymagania

Stro­je nie są wyma­gane, ale jeżeli chcesz, możesz możesz ubrać się jak do pra­cy w biurze.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Przewiń do góry