Super Mario Business Story - BlackBox 3City

Super Mario Business Story

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat obyczajowy

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5

Larp popro­wa­dzo­no na:

Mario, zna­ny tak­że jako Super Mario, to fik­cyj­na postać ze świa­ta gier wideo, któ­rą stwo­rzy­ła fir­ma Nin­ten­do. Od ponad 30 lat Mario i spół­ka dostar­cza­ją nie­zwy­kłych histo­rii, któ­re mają miej­sce w uni­wer­sum zwa­nym Mush­ro­om King­dom. Desi­gne­rzy Nin­ten­do odwa­li­li kawał dobrej robo­ty! Czy zasta­na­wia­li­ście się jed­nak kie­dy­kol­wiek, jak w rze­czy­wi­sto­ści wyglą­da ta praca?

Opis

Nar­ra­ty­wi­stycz­na gra, z ele­men­ta­mi gami­zmu. Uczest­ni­cy wcie­lą się w role człon­ków gru­py kre­atyw­nej Nin­ten­do. Każ­dy będzie odpo­wie­dzial­ny za jed­ną z klu­czo­wych posta­ci serii Mario. Znaj­dą się wśród nich: Mario, Luigi, Peach, Toad i Bow­ser. Cele i pla­ny pra­cow­ni­ków gru­py będą prze­ni­ka­ły się z marze­nia­mi i przy­go­da­mi fik­cyj­nych posta­ci. Prze­śle­dzi­my kil­ka­dzie­siąt lat ich histo­rii i zoba­czy­my jak mogła­by wpły­nąć na gru­pę. Będzie pra­ca w zespo­le, burz­li­we spo­tka­nia i trud­ne decy­zje. Będą gonią­ce ter­mi­ny, pry­wat­ne cele i mie­sza­nie życia pry­wat­ne­go z pra­cą. Będzie bru­tal­ny świat biz­ne­su, w któ­rym nie wszyst­ko zło­to, co się świeci.

Wymagania

Stro­je nie są wyma­ga­ne, ale jeże­li chcesz, możesz możesz ubrać się jak do pra­cy w biurze.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.