BlackBox No.67 – II Trójmiejski Weekend z Warsztatami i Larpami

Czas: 05.10.2019 r. godz. 11:00

Zeszłej jesie­ni pią­ty sezon naszej dzia­łal­no­ści roz­po­czę­li­śmy naszym pierw­szym week­en­do­wym black­bo­xem. Na jego pro­gram zło­ży­ły się 3 lar­py i 3 kil­ku­go­dzin­ne warsz­ta­ty o tema­ty­ce lar­po­wej. Pomysł spraw­dził się dosko­na­le, dla­te­go ponow­nie zapra­sza­my was do moc­ne­go star­tu w nowy sezon. 

Co kon­kret­nie przygotowaliśmy?

Warsztaty

W pew­nych aspek­tach lar­py moż­na trak­to­wać niczym inwe­sty­cję. Opła­ca się być dobrym gra­czem i war­to sta­wać się coraz lep­szym. Im wię­cej sam/a wkła­dam w przy­go­to­wa­nie do gry, im bar­dziej sta­ram się odgry­wać moją postać — tym samym odpo­wia­da­ją współ­gra­cze. Tym wię­cej satys­fak­cji i fraj­dy larp przy­no­si wszyst­kim uczestnikom.

Chce­my odgry­wać lepiej. Tyl­ko nie zawsze wie­my jak to zro­bić. W tym wła­śnie poma­ga­ją nam warsz­ta­ty i ćwi­cze­nia roz­grzew­ko­we pro­wa­dzo­ne przed lar­pa­mi. Pro­gram ubie­gło­rocz­ne­go BB Week­en­du wypeł­ni­li­śmy nimi po brze­gi — rów­nież taki­mi, na któ­re nigdy wcze­śniej nie zna­leź­li­śmy cza­su. W ramach tego­rocz­nej edy­cji ponow­nie odbę­dą się 4 trzy­go­dzin­ne spo­tka­nia warsztatowe. 

Tym razem ich tema­ty­kę wybie­rze­my po zasię­gnię­ciu Waszej opinii.

Sobota, 5 października

Blok 1, 11:00 — 14:00 (w ankie­cie w ser­wi­sie Face­bo­ok wybie­rze­cie JEDEN z poniż­szych tema­tów; zaję­cia popro­wa­dzą gospo­da­rze black­bo­xu: Piotr Budzisz, Pau­li­na Micha­łow­ska lub Piotr Milewski) 

 • Warsz­ta­ty o emo­cjach *
 • Warsz­ta­ty kom­for­tu.
  Kie­dy powie­dzieć dosyć? Jak to zro­bić, by nie popsuć gry innym? Zaję­cia poświę­co­ne na ćwi­cze­nie tech­nik i meta­tech­nik komu­ni­ko­wa­nia gra­nic kom­for­tu i bezpieczeństwa.
 • Warsz­ta­ty ruchu wg Laba­na.
  Czy wie­dza sko­dy­fi­kow­na przez jed­ne­go z naj­waż­niej­szych teo­re­ty­ków tań­ca — Rudol­pha Laba­na — może przy­dać się w lar­pie? Oczy­wi­ście! W lar­pie — podob­nie jak na sce­nie — jeste­śmy w ruchu. Ruch to ener­gia, tem­po i prze­strzeń — połą­cze­nie tych trzech ele­men­tów to komu­ni­ka­cja, eks­pre­sja i nar­ra­cja. Naucz­my się komu­ni­ko­wać ruchem i świa­do­mie snuć opo­wie­ści całym cia­łem!

  * powtór­ka zajęć z Black­Box No51, czy­li ubie­gło­rocz­ne­go week­en­du z warsz­ta­ta­mi i larpami

Blok 2, 15:00 — 18:00 (w ankie­cie w ser­wi­sie Face­bo­ok wybie­rze­cie JEDEN z poniż­szych tema­tów; zaję­cia popro­wa­dzi gościn­nie Krzysz­tof Gojo­wy z gru­py impro “Wol­ne elektrony”)

 • Warsz­ta­ty two­rze­nia posta­ci
  Uczest­ni­cy gier lar­po­wych naj­czę­ściej two­rzą swo­je­go boha­te­ra na pod­sta­wie kar­ty posta­ci. Impro­wi­za­to­rzy — w akcji, dzia­ła­niu, dia­lo­gu. Warsz­ta­ty z budo­wa­nia posta­ci “bez doku­men­ta­cji”.
  Wyko­rzy­sty­wa­nie tech­nik impro­wi­za­cji do szyb­sze­go two­rze­nia bar­dziej róż­no­rod­nych posta­ci, któ­re będą zaska­ki­wa­ły i będą bar­dziej praw­dzi­we. Wyszu­ki­wa­nie inspi­ra­cji wokół sie­bie do nowych postaci. 
 • Warsz­ta­ty o sta­tu­sie 2.0
  Jesz­cze wię­cej ćwi­czeń doty­czą­cych tego, jak grać wyso­kim i niskim sta­tu­sem, jak go zmie­niać i budo­wać z tego sce­ny, akty i całe dra­ma­ty. Roz­sze­rze­nie
  zajęć z roku ubie­głe­go.
 • Warsz­ta­ty gry impro­wi­zo­wa­nej
  Czym jest przyj­mo­wa­nie, czym blo­ko­wa­nie? Jak budo­wać fascy­nu­ją­ce opo­wie­ści z twi­stem tu, teraz i bez namy­słu? Impro-sekre­­ty dla lar­pwo­ców.
  Warsz­tat ukie­run­ko­wa­ny na pod­sta­wo­we zasa­dy impro­wi­za­cji. Roz­wi­ja­nie kre­atyw­no­ści, reflek­su, akcep­ta­cji i umie­jęt­no­ści inspi­ra­cji na pod­sta­wie ćwi­czeń i gier impro­wi­zo­wa­nych. Ćwi­cze­nie połą­czo­ne ze świet­ną zabawą. 

Niedziela, 6 października 

Blok 1, 11:00 — 14:00, Blok 2, 15:00 — 18:00 (w ankie­cie w ser­wi­sie Face­bo­ok wybie­rze­cie DWA z poniż­szych tema­tów; zaję­cia popro­wa­dzi gościn­nie Anna “Sza­rań­cza” Szew­czyk z poznań­skiej gru­py lar­po­wej Nautilius) 

 • Warsz­ta­ty Power­play *
 • Warsz­ta­ty Uważ­no­ści *
 • Warsz­ta­ty Flir­to­wa­nia *
 • Warsz­ta­ty Zaufa­nia
  Co zro­bić, jeśli macie tyl­ko kil­ka godzin przed lar­pem, by zbu­do­wać rela­cję, któ­ra fabu­lar­nie trwa od lat? Aby rozu­mieć się bez słów, dokań­czać za sie­bie zda­nia, znać ulu­bio­ne potra­wy? Zaufa­nie pomię­dzy gra­cza­mi jest bez­cen­ne, gdy dzia­ła­my w duecie. Nie jest oczy­wi­ście moż­li­we wykre­owa­nie tego uczu­cia instant, ale przed lar­pem war­to wyko­nać kil­ka ćwi­czeń pozwa­la­ją­cych wia­ry­god­ne je ode­grać. Pod­czas warsz­ta­tu podzie­li­my się na pary, omó­wi­my cel każ­de­go z zadań, a każ­dy uczest­nik otrzy­ma “ścią­gę” dzię­ki któ­rej będzie mógł (odwo­łu­jąc się do zapa­mię­ta­nych ćwi­czeń) przy­go­to­wy­wać się samo­dziel­nie do przy­szłych gier.

  * powtór­ka zajęć z Black­Box Sum­mer Week 2019 

Wszyst­kie zaję­cia warsz­ta­to­we pro­wa­dzi­my nie­od­płat­nie. Obo­wią­zu­ją zapi­sy online.

Larpy

Fundacja: Program Pielgrzym

Sobota, 19:00 — 24:00, Grodzisko Sopot

Fun­da­cja: Pro­gram Piel­grzym to larp bez­sz­wo­wo łączą­cy kon­wen­cję fan­ta­sy i scien­ce fic­tion. Swo­ją pre­mie­rę — i jak dotąd jedy­ną odsło­nę — miał pod­czas kon­wen­tu lar­po­we­go Hard­kon 2008, gdzie w fina­le pierw­sze­go pol­skie­go kon­kur­su lar­po­we­go Zło­ta Bra­ma jego auto­rzy zdo­by­li głów­ną nagrodę.

Inspi­ro­wa­ny taki­mi dzie­ła­mi popkul­tu­ry jak seria powie­ści Hype­rion czy Diu­na, larp prze­no­si gra­czy w odle­głą przy­szłość. Wyso­ko roz­wi­nię­te galak­tycz­ne impe­rium ludzi odkry­ło na jed­nej z odle­głych pla­net miej­sce, w któ­rym co pewien czas mani­fe­stu­je się byt odpo­wia­da­ją­cy swą cha­rak­te­ry­sty­ką… Isto­cie boskiej.

Na naszą proś­bę auto­rzy gry odna­leź­li ory­gi­nal­ny sce­na­riusz i przy­stą­pi­li z nami do jego redak­cji — będzie­cie więc mie­li oka­zję zagrać w odświe­żo­ną i popra­wio­ną “wer­sję 2.0” tej bar­dzo wyjąt­ko­wej gry.

Listę wol­nych ról znaj­dzie­cie TUTAJ.

Noc Jeepów

Niedziela, 19:00 — 23:00, Klubogaleria Bunkier, Gdańsk

Zamiast decy­do­wać się na jeden kon­kret­ny larp, dru­gi wie­czór nasze­go week­en­du posta­no­wi­li­śmy poświę­cić na prze­gląd jeep­for­mów: czy­li bar­dzo wyjąt­ko­we­go gatun­ku lar­pów. Gry tego rodza­ju zazwy­czaj podzie­lo­ne są na sce­ny, dopusz­cza­ją aktyw­ny udział publicz­no­ści, któ­ra wspie­ra gra­czy w stwo­rze­niu jak naj­cie­kaw­szej opowieści. 

Przy­go­to­wa­li­śmy obszer­ny kata­log sce­na­riu­szy, któ­re jesz­cze nigdy nie zawi­ta­ły na sce­nę Black­Box 3City. To wła­śnie Ty dro­gi gra­czu / dro­ga gracz­ko zde­cy­du­jesz, w któ­re jeepy będzie­my grać tego wie­czo­ru. Jed­na gra potrwa oko­ło 90 do 120 minut, tak więc każ­dy z gra­czy będzie miał szan­sę wziąć udział w dwóch róż­nych jeepach.

Sce­na będzie Wasza, kar­ty posta­ci wydru­ko­wa­ne, Mistrz Gry w gotowości. 

Let’s Play!

Listę gier, któ­re przy­go­to­wa­li­śmy znaj­dzie­cie TUTAJ.

Na larp Fun­da­cja: Pro­gram Piel­grzym oraz na Noc Jeepów obo­wią­zu­je zniż­ka 20% dla posia­da­czy Kar­ty do kul­tu­ry. Pod­czas kupo­wa­nia blie­tu na Eve­nei nale­ży podać kod raba­to­wy “KARTA DO KULTURY”. Jeśli z nie­go sko­rzy­sta­cie, przed lar­pem popro­si­my Was o oka­za­nie waszej Kar­ty do kultury.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

White-out: Las Vegas

06.10.2019 r. godz. 18:00Cena bile­tu 30 zł. 

Pączkowa Sprawa

06.10.2019 r. godz. 18:00Cena bile­tu 30 zł. 

Nieznajomi w autobusie

06.10.2019 r. godz. 18:00Cena bile­tu 30 zł. 

Homunculus

06.10.2019 r. godz. 18:00 Wstęp wolny.

Ditch’d (Enjoy the Silence)

06.10.2019 r. godz. 18:00Cena bile­tu 30 zł. 

Człowiek w Zielonej Czapce

06.10.2019 r. godz. 18:00Cena bile­tu 30 zł. 

Warsztaty ruchu Labana

05.10.2019 r. godz. 11:00Cena bile­tu 0 zł. 

Warsztaty o istocie postaci

05.10.2019 r. godz. 15:00Cena bile­tu 0 zł. 

Warsztaty larpowego flirtowania

06.10.2019 r. godz. 11:00Cena bile­tu 0 zł. 

Warsztaty zaufania larpowego

06.10.2019 r. godz. 15:00Cena bile­tu 0 zł. 

Jeep Night

06.10.2019 r. godz. 19:00Cena bile­tu 30 zł. 

Fundacja. Program “Pielgrzym”.

05.10.2019 r. godz. 19:00Cena bile­tu 60 zł.