Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.67 – II Trójmiejski Weekend z Warsztatami i Larpami

Czas: 05.10.2019 r. godz. 11:00

Zeszłej jesieni pią­ty sezon naszej dzi­ałal­noś­ci rozpoczęliśmy naszym pier­wszym week­endowym black­box­em. Na jego pro­gram złożyły się 3 larpy i 3 kilku­godzinne warsz­taty o tem­atyce lar­powej. Pomysł sprawdz­ił się doskonale, dlat­ego ponown­ie zaprasza­my was do moc­nego star­tu w nowy sezon. 

Co konkret­nie przygotowaliśmy?

Warsztaty

W pewnych aspek­tach larpy moż­na trak­tować niczym inwest­y­cję. Opła­ca się być dobrym graczem i warto stawać się coraz lep­szym. Im więcej sam/a wkładam w przy­go­towanie do gry, im bardziej staram się odgry­wać moją postać — tym samym odpowiada­ją współ­gracze. Tym więcej satys­fakcji i fra­jdy larp przynosi wszys­tkim uczestnikom.

Chce­my odgry­wać lep­iej. Tylko nie zawsze wiemy jak to zro­bić. W tym właśnie poma­ga­ją nam warsz­taty i ćwiczenia roz­grzewkowe prowad­zone przed larpa­mi. Pro­gram ubiegłorocznego BB Week­endu wypełnil­iśmy nimi po brze­gi — również taki­mi, na które nigdy wcześniej nie znaleźliśmy cza­su. W ramach tegorocznej edy­cji ponown­ie odbędą się 4 trzy­godzinne spotka­nia warsztatowe. 

Tym razem ich tem­atykę wybierze­my po zasięg­nię­ciu Waszej opinii.

Sobota, 5 października

Blok 1, 11:00 — 14:00 (w ankiecie w ser­wisie Face­book wybierze­cie JEDEN z poniższych tem­atów; zaję­cia poprowadzą gospo­darze black­boxu: Piotr Budzisz, Pauli­na Michałows­ka lub Piotr Milewski) 

 • Warsz­taty o emoc­jach *
 • Warsz­taty kom­for­tu.
  Kiedy powiedzieć dosyć? Jak to zro­bić, by nie pop­suć gry innym? Zaję­cia poświę­cone na ćwicze­nie tech­nik i metat­e­ch­nik komu­nikowa­nia granic kom­for­tu i bezpieczeństwa.
 • Warsz­taty ruchu wg Labana.
  Czy wiedza skody­fikow­na przez jed­nego z najważniejszych teo­re­tyków tań­ca — Rudol­pha Labana — może przy­dać się w larpie? Oczy­wiś­cie! W larpie — podob­nie jak na sce­nie — jesteśmy w ruchu. Ruch to ener­gia, tem­po i przestrzeń — połącze­nie tych trzech ele­men­tów to komu­nikac­ja, ekspres­ja i nar­rac­ja. Nauczmy się komu­nikować ruchem i świadomie snuć opowieś­ci całym ciałem!

  * powtór­ka zajęć z Black­Box No51, czyli ubiegłorocznego week­endu z warsz­tata­mi i larpami

Blok 2, 15:00 — 18:00 (w ankiecie w ser­wisie Face­book wybierze­cie JEDEN z poniższych tem­atów; zaję­cia poprowadzi gościn­nie Krzysztof Gojowy z grupy impro “Wolne elektrony”)

 • Warsz­taty tworzenia postaci
  Uczest­ni­cy gier lar­powych najczęś­ciej tworzą swo­jego bohat­era na pod­staw­ie kar­ty postaci. Improw­iz­a­torzy — w akcji, dzi­ała­niu, dia­logu. Warsz­taty z budowa­nia postaci “bez doku­men­tacji”.
  Wyko­rzysty­wanie tech­nik improw­iz­a­cji do szyb­szego tworzenia bardziej różnorod­nych postaci, które będą zaskaki­wały i będą bardziej prawdzi­we. Wyszuki­wanie inspiracji wokół siebie do nowych postaci. 
 • Warsz­taty o sta­tusie 2.0
  Jeszcze więcej ćwiczeń doty­czą­cych tego, jak grać wysokim i niskim sta­tusem, jak go zmieni­ać i budować z tego sce­ny, akty i całe dra­maty. Rozsz­erze­nie
  zajęć z roku ubiegłego.
 • Warsz­taty gry improw­iz­owanej
  Czym jest przyj­mowanie, czym blokowanie? Jak budować fas­cynu­jące opowieś­ci z twistem tu, ter­az i bez namysłu? Impro-sekre­­ty dla larp­woców.
  Warsz­tat ukierunk­owany na pod­sta­wowe zasady improw­iz­a­cji. Rozwi­janie kreaty­wnoś­ci, reflek­su, akcep­tacji i umiejęt­noś­ci inspiracji na pod­staw­ie ćwiczeń i gier improw­iz­owanych. Ćwicze­nie połąc­zone ze świet­ną zabawą. 

Niedziela, 6 października 

Blok 1, 11:00 — 14:00, Blok 2, 15:00 — 18:00 (w ankiecie w ser­wisie Face­book wybierze­cie DWA z poniższych tem­atów; zaję­cia poprowadzi gościn­nie Anna “Szarańcza” Szew­czyk z poz­nańskiej grupy lar­powej Nautilius) 

 • Warsz­taty Pow­er­play *
 • Warsz­taty Uważnoś­ci *
 • Warsz­taty Flir­towa­nia *
 • Warsz­taty Zau­fa­nia
  Co zro­bić, jeśli macie tylko kil­ka godzin przed larpem, by zbu­dować relację, która fab­u­larnie trwa od lat? Aby rozu­mieć się bez słów, dokańczać za siebie zda­nia, znać ulu­bione potrawy? Zau­fanie pomiędzy gracza­mi jest bez­cenne, gdy dzi­ałamy w due­cie. Nie jest oczy­wiś­cie możli­we wykre­owanie tego uczu­cia instant, ale przed larpem warto wykon­ać kil­ka ćwiczeń pozwala­ją­cych wiary­godne je ode­grać. Pod­czas warsz­tatu podzie­limy się na pary, omówimy cel każdego z zadań, a każdy uczest­nik otrzy­ma “ściągę” dzię­ki której będzie mógł (odwołu­jąc się do zapamię­tanych ćwiczeń) przy­go­towywać się samodziel­nie do przyszłych gier.

  * powtór­ka zajęć z Black­Box Sum­mer Week 2019 

Wszys­tkie zaję­cia warsz­ta­towe prowadz­imy nieod­płat­nie. Obow­iązu­ją zapisy online.

Larpy

Fundacja: Program Pielgrzym

Sobota, 19:00 — 24:00, Grodzisko Sopot

Fun­dac­ja: Pro­gram Piel­grzym to larp bezsz­wowo łączą­cy kon­wencję fan­ta­sy i sci­ence fic­tion. Swo­ją pre­mierę — i jak dotąd jedyną odsłonę — miał pod­czas kon­wen­tu lar­powego Hard­kon 2008, gdzie w finale pier­wszego pol­skiego konkur­su lar­powego Zło­ta Bra­ma jego autorzy zdobyli główną nagrodę.

Inspirowany taki­mi dzieła­mi pop­kul­tu­ry jak seria powieś­ci Hype­r­i­on czy Diu­na, larp przenosi graczy w odległą przyszłość. Wysoko rozwinięte galak­ty­czne imperi­um ludzi odkryło na jed­nej z odległych plan­et miejsce, w którym co pewien czas man­i­fes­tu­je się byt odpowiada­ją­cy swą charak­terystyką… Isto­cie boskiej.

Na naszą prośbę autorzy gry odnaleźli ory­gi­nal­ny sce­nar­iusz i przys­tąpili z nami do jego redakcji — będziecie więc mieli okazję zagrać w odświeżoną i popraw­ioną “wer­sję 2.0” tej bard­zo wyjątkowej gry.

Listę wol­nych ról zna­jdziecie TUTAJ.

Noc Jeepów

Niedziela, 19:00 — 23:00, Klubogaleria Bunkier, Gdańsk

Zami­ast decy­dować się na jeden konkret­ny larp, dru­gi wieczór naszego week­endu postanow­iliśmy poświę­cić na przegląd jeep­for­mów: czyli bard­zo wyjątkowego gatunku larpów. Gry tego rodza­ju zazwyczaj podzielone są na sce­ny, dopuszcza­ją akty­wny udzi­ał pub­licznoś­ci, która wspiera graczy w stworze­niu jak naj­ciekawszej opowieści. 

Przy­go­towal­iśmy obsz­erny kat­a­log sce­nar­iuszy, które jeszcze nigdy nie zaw­itały na scenę Black­Box 3City. To właśnie Ty dro­gi graczu / dro­ga graczko zde­cy­du­jesz, w które jeepy będziemy grać tego wiec­zoru. Jed­na gra potr­wa około 90 do 120 min­ut, tak więc każdy z graczy będzie miał szan­sę wziąć udzi­ał w dwóch różnych jeep­ach.

Sce­na będzie Wasza, kar­ty postaci wydrukowane, Mis­trz Gry w gotowości. 

Let’s Play!

Listę gier, które przy­go­towal­iśmy zna­jdziecie TUTAJ.

Na larp Fun­dac­ja: Pro­gram Piel­grzym oraz na Noc Jeep­ów obow­iązu­je zniż­ka 20% dla posi­adaczy Kar­ty do kul­tu­ry. Pod­czas kupowa­nia bli­etu na Evenei należy podać kod raba­towy “KARTA DO KULTURY”. Jeśli z niego sko­rzysta­cie, przed larpem poprosimy Was o okazanie waszej Kar­ty do kultury.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

White-out: Las Vegas

06.10.2019 r. godz. 18:00

Cena bile­tu 30 zł.

Pączkowa Sprawa

06.10.2019 r. godz. 18:00

Cena bile­tu 30 zł.

Nieznajomi w autobusie

06.10.2019 r. godz. 18:00

Cena bile­tu 30 zł.

Homunculus

06.10.2019 r. godz. 18:00

Wstęp wol­ny.

Ditch’d (Enjoy the Silence)

06.10.2019 r. godz. 18:00

Cena bile­tu 30 zł.

Człowiek w Zielonej Czapce

06.10.2019 r. godz. 18:00

Cena bile­tu 30 zł.

Warsztaty ruchu Labana

05.10.2019 r. godz. 11:00

Cena bile­tu 0 zł.

Warsztaty o istocie postaci

05.10.2019 r. godz. 15:00

Cena bile­tu 0 zł.

Warsztaty larpowego flirtowania

06.10.2019 r. godz. 11:00

Cena bile­tu 0 zł.

Warsztaty zaufania larpowego

06.10.2019 r. godz. 15:00

Cena bile­tu 0 zł.

Jeep Night

06.10.2019 r. godz. 19:00

Cena bile­tu 30 zł.

Fundacja. Program “Pielgrzym”.

05.10.2019 r. godz. 19:00

Cena bile­tu 60 zł.

Przewiń do góry