BB67 — katalog jeep(form)ów

Nie­dziel­ny wie­czór week­en­du otwie­ra­ją­ce­go nasz szó­sty sezon od godzi­ny 18:00 spę­dzi­my w pro­gach gdań­skiej klu­bo­ga­le­rii Bun­kier, gdzie popro­wa­dzi­my dla Was kolej­ną Noc Jeepów. Jest to prze­gląd krót­ki form, szcze­gól­nie przy­ja­znych dla nowych gra­czy. Każ­da z gier potrwa mak­sy­mal­nie dwie godzi­ny, tak więc pod­czas nasze­go spo­tka­nia będzie­cie mie­li szan­se zagrać w dwa, a może nawet trzy scenariusze.

Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was aż sześć nowych gier — każ­da z nich będzie mia­ła swo­ją black­bo­xo­wą pre­mie­rę! Są to:

  • Czło­wiek w Zie­lo­nej Czap­cenowa gra Jaku­ba Barań­skie­go osa­dzo­na w uni­wer­sum zna­nym z plat­for­mó­wek o ame­ry­kań­skim hydrau­li­ku imie­niem Mario;
  • Ditch.d (Enjoy the Silen­ce) - sce­na­riusz Tuomas Harvia­ine­na, zna­ne­go Wam auto­ra takich tytu­łów jak Ser­pent of Ash czy Try­bu­nał;
  • Homun­cu­lus - mrocz­na gra Anny Keider osa­dzo­na w kli­ma­tach seria­lu Black Mir­ror;
  • Nie­zna­jo­mi w auto­bu­sieszyb­ka gra Bru­ce­’a Glas­sco, dla fanów twór­czo­ści Quen­ti­na Tarantino;
  • Pącz­ko­wa Spra­wa — abs­trak­cyj­na kome­dia Emi­lii Kowal­skiej o świe­cie, w któ­rym pącz­ki są odpo­wie­dzią na… Wszystko;
  • Whi­te Out: Las Vegas — jeden z naj­star­szych jeep­for­mów autor­stwa Olle­go Jons­so­na i Ander­sa Nygre­na: Vegas i zjazd sobo­wtó­rów Elivisa.

Zapra­sza­my do lek­tu­ry peł­nych opi­sów — i na nie­dziel­ny wie­czór do Bunkra!

Bile­ty dostęp­ne są w ser­wi­sie EVENEA.


Opublikowano

w

przez

Tagi: