Jeep Night - BlackBox 3City

Jeep Night

Poprzed­ni Loka­to­rzy obok Pani i Otta. Sta­ry Niedź­wiedź Moc­no Śpi gdzieś obok, cud że nie budzą go Mężo­wie. Sokra­tes chce coś powie­dzieć, ale Romeo i Mer­ku­cjo wła­śnie ofe­ru­ją Kusze­nie / Zba­wie­nie. Ja, Ty i Robin… Czy to Stra­ta czy raczej Upgrade?

Jeep­form. A co to jest?

Opis

Tobias Wrig­stad, jeden z twór­ców jeep­for­mów, spy­ta­ny o pocho­dze­nie tej dziw­nej nazwy, odpo­wia­da wprost: “Na począt­ku nazwa­li­śmy to po pro­stu fre­eform (ang. wol­na for­ma), ale po wpi­sa­niu sło­wa w wyszu­ki­war­kę, wypa­da­ło jakieś 60 milio­nów stron. Wte­dy wymy­śli­li­śmy jeepa i nie ma pro­ble­mów ze zna­le­zie­niem odpo­wied­niej stro­ny czy sce­na­riu­sza”. To tro­chę humo­ry­stycz­ne podej­ście jest cha­rak­te­ry­stycz­ne dla twór­ców tak zwa­nych “jeepów” – rewo­lu­cyj­ne­go rodza­ju gry stwo­rzo­ne­go dobrą deka­dę temu przez skan­dy­naw­skich mistrzów. Sko­ja­rze­nie z “wol­ną for­mą” nie było wca­le przy­pad­ko­we. Tobias i jego kole­ga, Fre­de­rik Oster­ga­ard, wpa­dli na nie­ba­nal­ny pomysł. Zro­bi­li grę, w któ­rej zasa­dy słu­żą nie poszcze­gól­nym posta­ciom lub rywa­li­zu­ją­cym gra­czom, ale opo­wie­dze­niu jak naj­cie­kaw­szej histo­rii. Trze­ba być ela­stycz­nym, żeby przed­sta­wić intry­gu­ją­cą opo­wieść. Stąd zaba­wa for­mą i łama­nie reguł. Zapra­sza­my Cię na Noc Jeep­for­mów! Przy­go­to­wa­li­śmy kata­log sce­na­riu­szy, któ­re w cią­gu ostat­nich lat zawi­ta­ły na sce­nę Black­Box 3City oraz kil­ka nowo­ści. To wła­śnie Ty dro­gi gra­czu / dro­ga gracz­ko zde­cy­du­jesz, w któ­re jeepy będzie­my grać tego wie­czo­ru. Sce­na jest Two­ja, kar­ty posta­ci wydru­ko­wa­ne, Mistrz Gry w goto­wo­ści. Let’s Play!

Wymagania

Zapra­sza­my gra­czy, pro­wa­dzą­cych i publiczność.
Moż­na dołą­czać i “odłą­czać się” w dowol­nym momen­cie, nie wyma­ga­my stro­jów i zapisów.
Nic nie stoi na prze­szko­dzie, aby spró­bo­wać i zre­zy­gno­wać, gdy histo­ria do nas nie przemawia.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.