Strona główna » przegląd

Jeep Night

Tobias Wrigstad, jeden z twór­ców jeep­for­mów, spy­tany o pochodze­nie tej dzi­wnej nazwy, odpowia­da wprost: “Na początku nazwal­iśmy to po pros­tu freeform (ang. wol­na for­ma), ale po wpisa­niu słowa w wyszuki­warkę, wypadało jakieś 60 mil­ionów stron. Wtedy wymyślil­iśmy jeepa i nie ma prob­lemów ze znalezie­niem odpowied­niej strony czy sce­nar­iusza”. To trochę humorysty­czne pode­jś­cie jest charak­terysty­czne dla …

Jeep Night Read More »

Prism Night

Prism to pier­wsza pol­s­ka antolo­gia sce­nar­iuszy lar­powych, poświę­cona tem­atyce LGBTQiA. Więk­szość zamieszc­zonych w niej gier miała swo­ją pre­mierę pod­czas wydarzenia Prism Week w mar­cu 2018 roku (tego samego dnia prezen­towano je w kilku mias­tach w Polsce i zagranicą).  W trójmieś­cie PrismWeek odbył się w ramach naszego spotka­nia Black­Box No. 47. Sukces tego wydarzenia (pon­ad 30 …

Prism Night Read More »

Feminizm Night

#Fem­i­nism to antolo­gia gier napisana przez fem­i­nist­ki i fem­i­nistów z jede­nas­tu różnych państw. W pub­likacji znalazły się 34 nano-larpy (gry o zwięzłej formie sce­nar­iusza i krótkim cza­sie roz­gry­w­ki), które w przys­tęp­ny sposób pozwala­ją poz­nać współczesne prob­le­my kobi­et. Spek­trum gier roz­cią­ga się od sce­nar­iuszy kome­diowych po poważne, od roman­sów i gier o modzie na self­ie po …

Fem­i­nizm Night Read More »

Best of BB3C

Licz­ba gier, które prowadzil­iśmy dla Was pod­czas naszych spotkań powoli zbliża się do set­ki. Znalazły się wśród nich takie, które śmi­ało może­my określić mianem „klasyków”. Larpy, na który zawsze zna­jdą się chęt­ni i o których następ­ne odsłony cały czas nas pyta­cie. Zde­cy­dowal­iśmy – jak zawsze – pójść za Waszym głosem i na nasz pier­wszy let­ni …

Best of BB3C Read More »

Przewiń do góry