Forma: przegląd

 • Jeep Night

  Jeep Night

  Tobias Wrig­stad, jeden z twór­ców jeep­for­mów, spy­ta­ny o pocho­dze­nie tej dziw­nej nazwy, odpo­wia­da wprost: “Na począt­ku nazwa­li­śmy to po pro­stu fre­eform (ang. wol­na for­ma), ale po wpi­sa­niu sło­wa w wyszu­ki­war­kę, wypa­da­ło jakieś 60 milio­nów stron. Wte­dy wymy­śli­li­śmy jeepa i nie ma pro­ble­mów ze zna­le­zie­niem odpo­wied­niej stro­ny czy scenariusza”. To tro­chę humo­ry­stycz­ne podej­ście jest cha­rak­te­ry­stycz­ne dla…

 • Prism Night

  Prism Night

  Prism to pierw­sza pol­ska anto­lo­gia sce­na­riu­szy lar­po­wych, poświę­co­na tema­ty­ce LGB­TQiA. Więk­szość zamiesz­czo­nych w niej gier mia­ła swo­ją pre­mie­rę pod­czas wyda­rze­nia Prism Week w mar­cu 2018 roku (tego same­go dnia pre­zen­to­wa­no je w kil­ku mia­stach w Pol­sce i zagranicą).  W trój­mie­ście Pri­sm­We­ek odbył się w ramach nasze­go spo­tka­nia Black­Box No. 47. Suk­ces tego wyda­rze­nia (ponad 30…

 • Feminizm Night

  Feminizm Night

  #Femi­nism to anto­lo­gia gier napi­sa­na przez femi­nist­ki i femi­ni­stów z jede­na­stu róż­nych państw. W publi­ka­cji zna­la­zły się 34 nano-lar­py (gry o zwię­złej for­mie sce­na­riu­sza i krót­kim cza­sie roz­gryw­ki), któ­re w przy­stęp­ny spo­sób pozwa­la­ją poznać współ­cze­sne pro­ble­my kobiet. Spek­trum gier roz­cią­ga się od sce­na­riu­szy kome­dio­wych po poważ­ne, od roman­sów i gier o modzie na sel­fie po…

 • Best of BB3C

  Best of BB3C

  Licz­ba gier, któ­re pro­wa­dzi­li­śmy dla Was pod­czas naszych spo­tkań powo­li zbli­ża się do set­ki. Zna­la­zły się wśród nich takie, któ­re śmia­ło może­my okre­ślić mia­nem „kla­sy­ków”. Lar­py, na któ­ry zawsze znaj­dą się chęt­ni i o któ­rych następ­ne odsło­ny cały czas nas pytacie.  Zde­cy­do­wa­li­śmy – jak zawsze – pójść za Waszym gło­sem i na nasz pierw­szy let­ni…