Strona główna » Larpy » Feminizm Night

For­mat: przegląd

Kon­wenc­ja: świat współczes­ny

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5 +

Larp poprowad­zono na:

Wspom­i­na­jąc o niewspom­i­nal­nym, Mamo, więc nakrę­ciłam porno. Rok 6016, Flirt, Pier­wsza rand­ka, Przeszłaś długą drogę kochanie. Zaje­biste paznok­cie, Zwykłe mię­so, Self­ie, Niech krę­ci się Bogi­ni, “Podać Panu do tego coś do picia?”.

Poz­naj #Fem­i­nism! Zagraj w kam­er­alne gry opowiada­jące o codzi­en­nych — i niecodzi­en­nych — prob­lemach kobi­et. Poz­naj absurdalne, dra­maty­czne, ale i fas­cynu­jące sytu­acje i spójrz na nie z fem­i­nisty­cznej per­spek­ty­wy.

Opis

#Fem­i­nism to antolo­gia gier napisana przez fem­i­nist­ki i fem­i­nistów z jede­nas­tu różnych państw. W pub­likacji znalazły się 34 nano-larpy (gry o zwięzłej formie sce­nar­iusza i krótkim cza­sie roz­gry­w­ki), które w przys­tęp­ny sposób pozwala­ją poz­nać współczesne prob­le­my kobi­et. Spek­trum gier roz­cią­ga się od sce­nar­iuszy kome­diowych po poważne, od roman­sów i gier o modzie na self­ie po larpy porusza­jące kwest­ie praw repro­duk­cyjnych i prze­mo­cy domowej. Wszys­tkie larpy trwa­ją nie dłużej niż godz­inę, przez­nac­zone są (zazwyczaj) dla 3 do 5 osób i nie wyma­ga­ją skom­p­likowanych rek­wiz­ytów. Wśród gier zna­j­du­ją się sce­nar­iusze zarówno dla osób, które nie zna­ją tej tem­aty­ki i dopiero ją odkry­wa­ją, jak i dla znaw­ców prob­lematy­ki. Gry cechu­je róż­na inten­sy­wność i złożoność poruszanej tem­aty­ki — każdy zna­jdzie coś dla siebie! Tem­aty­ka gier:
  • Romans (4 sce­nar­iusze)
  • Wiz­erunek kobi­et w medi­ach (5 sce­nar­iuszy)
  • Ciało (3 sce­nar­iusze)
  • Era cyfrowa (3 sce­nar­iusze)
  • W podróży (3 sce­nar­iusze)
  • Umiejęt­noś­ci społeczne (4 sce­nar­iusze)
  • W pra­cy (4 sce­nar­iusze)
  • Trudne decyz­je (3 sce­nar­iusze)
  • Zetknię­cie z prze­mocą (3 sce­nar­iusze)
W ramach Black­Box Sum­mer Week poprowadz­imy wieczór z gra­mi z antologii #Fem­i­nism. Przyjdź,  wspól­nie wybierze­my sce­nar­iusze, które warto wypróbować.

Wymagania

Otwartość 🙂

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Przewiń do góry