For­mat: prze­gląd

Kon­wen­cja: świat współ­cze­sny

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Larp popro­wa­dzo­no na:

Wspo­mi­na­jąc o nie­wspo­mi­nal­nym, Mamo, więc nakrę­ci­łam por­no. Rok 6016, Flirt, Pierw­sza rand­ka, Prze­szłaś dłu­gą dro­gę kocha­nie. Zaje­bi­ste paznok­cie, Zwy­kłe mię­so, Sel­fie, Niech krę­ci się Bogi­ni, “Podać Panu do tego coś do picia?”.

Poznaj #Femi­nism! Zagraj w kame­ral­ne gry opo­wia­da­ją­ce o codzien­nych — i nie­co­dzien­nych — pro­ble­mach kobiet. Poznaj absur­dal­ne, dra­ma­tycz­ne, ale i fascy­nu­ją­ce sytu­acje i spójrz na nie z femi­ni­stycz­nej per­spek­ty­wy.

Opis

#Femi­nism to anto­lo­gia gier napi­sa­na przez femi­nist­ki i femi­ni­stów z jede­na­stu róż­nych państw. W publi­ka­cji zna­la­zły się 34 nano-lar­py (gry o zwię­złej for­mie sce­na­riu­sza i krót­kim cza­sie roz­gryw­ki), któ­re w przy­stęp­ny spo­sób pozwa­la­ją poznać współ­cze­sne pro­ble­my kobiet. Spek­trum gier roz­cią­ga się od sce­na­riu­szy kome­dio­wych po poważ­ne, od roman­sów i gier o modzie na sel­fie po lar­py poru­sza­ją­ce kwe­stie praw repro­duk­cyj­nych i prze­mo­cy domo­wej.

Wszyst­kie lar­py trwa­ją nie dłu­żej niż godzi­nę, prze­zna­czo­ne są (zazwy­czaj) dla 3 do 5 osób i nie wyma­ga­ją skom­pli­ko­wa­nych rekwi­zy­tów. Wśród gier znaj­du­ją się sce­na­riu­sze zarów­no dla osób, któ­re nie zna­ją tej tema­ty­ki i dopie­ro ją odkry­wa­ją, jak i dla znaw­ców pro­ble­ma­ty­ki. Gry cechu­je róż­na inten­syw­ność i zło­żo­ność poru­sza­nej tema­ty­ki — każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie!

Tema­ty­ka gier:

  • Romans (4 sce­na­riu­sze)
  • Wize­ru­nek kobiet w mediach (5 sce­na­riu­szy)
  • Cia­ło (3 sce­na­riu­sze)
  • Era cyfro­wa (3 sce­na­riu­sze)
  • W podró­ży (3 sce­na­riu­sze)
  • Umie­jęt­no­ści spo­łecz­ne (4 sce­na­riu­sze)
  • W pra­cy (4 sce­na­riu­sze)
  • Trud­ne decy­zje (3 sce­na­riu­sze)
  • Zetknię­cie z prze­mo­cą (3 sce­na­riu­sze)

W ramach Black­Box Sum­mer Week popro­wa­dzi­my wie­czór z gra­mi z anto­lo­gii #Femi­nism.

Przyjdź,  wspól­nie wybie­rze­my sce­na­riu­sze, któ­re war­to wypró­bo­wać.

Wymagania

Otwar­tość 🙂

Infografiki

No painNo pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dys­kom­for­tu.
Przewiń do góry