Best of BB3C - BlackBox 3City

Best of BB3C

For­mat: prze­gląd

Larp popro­wa­dzo­no na:

Opis

Licz­ba gier, któ­re pro­wa­dzi­li­śmy dla Was pod­czas naszych spo­tkań powo­li zbli­ża się do set­ki. Zna­la­zły się wśród nich takie, któ­re śmia­ło może­my okre­ślić mia­nem „kla­sy­ków”. Lar­py, na któ­ry zawsze znaj­dą się chęt­ni i o któ­rych następ­ne odsło­ny cały czas nas pytacie.  Zde­cy­do­wa­li­śmy – jak zawsze – pójść za Waszym gło­sem i na nasz pierw­szy let­ni black­bo­xo­wy festi­wal przy­go­to­wać nit­kę pro­gra­mu o robo­czej nazwie „Best of Black­Box 3City”. Wybór nie był łatwy. Więk­szość gier pre­zen­to­wa­nych pod­czas black­bo­xów otrzy­mu­je w ankie­tach oce­ny powy­żej 4, a wie­le – powy­żej 4.5. Poza tym musie­li­śmy ogra­ni­czyć się do kil­ku gier, by pozo­sta­wić w pro­gra­mie dosyć miej­sca na nowo­ści. Osta­tecz­na lista liczy więc tyl­ko sie­dem pozy­cji. Oto one, w kolej­no­ści alfabetycznej: Mamy więc dwie gry doty­czą­ce mediów i ich wpły­wu na życie. Jed­na z nich osa­dzo­na jest w latach 70tych XX wie­ku, dru­ga dzie­je się na prze­ło­mie mileniów. Kolej­ne dwa tytu­ły bar­dzo róż­ne lar­py o mecha­ni­zmach rzą­dzą­cych sek­ta­mi. Fascy­nu­je nas, jak skraj­nie inne spoj­rze­nie na tą trud­ną tema­ty­kę przy­ję­li auto­rzy każ­de­go z nich. Trzy ostat­nie sce­na­riu­sze to lar­py “gatun­ko­we”: kla­sycz­ny kry­mi­nał w sty­lu Aga­thy Chri­stie, wiedź­miń­ski remix jeep­for­mu Hosta­ge i fre­eform o nie­ła­twym życiu kolo­ni­stów na Mar­sie. Wszyst­kie cechu­ją cie­ka­we roz­wią­za­nia mecha­nicz­ne, wszyst­kie nale­żą do naj­le­piej oce­nia­nych gier w histo­rii BB3C. Zagraj­my i poroz­ma­wiaj­my o nich ponownie!