Strona główna » Larpy » Best of BB3C

For­mat: przegląd

Larp poprowad­zono na:

Opis

Licz­ba gier, które prowadzil­iśmy dla Was pod­czas naszych spotkań powoli zbliża się do set­ki. Znalazły się wśród nich takie, które śmi­ało może­my określić mianem „klasyków”. Larpy, na który zawsze zna­jdą się chęt­ni i o których następ­ne odsłony cały czas nas pytacie. 

Zde­cy­dowal­iśmy – jak zawsze – pójść za Waszym głosem i na nasz pier­wszy let­ni black­box­owy fes­ti­w­al przy­go­tować nitkę pro­gra­mu o roboczej nazwie „Best of Black­Box 3City”.

Wybór nie był łatwy. Więk­szość gier prezen­towanych pod­czas black­boxów otrzy­mu­je w anki­etach oce­ny powyżej 4, a wiele – powyżej 4.5. Poza tym musieliśmy ograniczyć się do kilku gier, by pozostaw­ić w pro­gramie dosyć miejs­ca na nowoś­ci. Ostate­cz­na lista liczy więc tylko sie­dem pozy­cji. Oto one, w kole­jnoś­ci alfabetycznej:

Mamy więc dwie gry doty­czące mediów i ich wpły­wu na życie. Jed­na z nich osad­zona jest w lat­ach 70tych XX wieku, dru­ga dzieje się na przełomie mileniów.

Kole­jne dwa tytuły bard­zo różne larpy o mech­a­niz­mach rządzą­cych sek­ta­mi. Fas­cynu­je nas, jak skra­jnie inne spo­jrze­nie na tą trud­ną tem­atykę przyjęli autorzy każdego z nich.

Trzy ostat­nie sce­nar­iusze to larpy “gatunkowe”: klasy­czny krymi­nał w sty­lu Agathy Christie, wiedźmińs­ki remix jeep­for­mu Hostage i freeform o niełatwym życiu kolonistów na Mar­sie. Wszys­tkie cechu­ją ciekawe rozwiąza­nia mechan­iczne, wszys­tkie należą do najlepiej oce­ni­anych gier w his­torii BB3C.

Zagra­jmy i poroz­maw­ia­jmy o nich ponownie!

Przewiń do góry