Wszystko dla N. - BlackBox 3City

Wszystko dla N.

Nie chcę żyć w ciem­no­ści. Chcę żyć w świe­tle. Nie pra­gnę krzyw­dy Bra­ci. Pra­gnę dobra wspól­no­ty. Wyrze­kam się kaj­dan. Wybie­ram wol­ność od świa­ta. Nie będę zatru­wał Bra­ci kłam­stwem. Będę leczył ich praw­dą. Jeże­li Ja będzie prze­szko­dą dla Moje­go roz­wo­ju, porzu­cę Sie­bie. Nie jestem tu z posłu­szeń­stwa i słu­żal­czo­ści. Nie jestem tu, bo się zagu­bi­łem. Nie jestem tu, bo poże­ra Mnie cie­ka­wość. Nie jestem tu, by zdra­dzić. Jestem tu, ponie­waż dopro­wa­dzi­ła mnie w to miej­sce moja wola i pra­gnie­nie praw­dy. Dla­te­go przy­rze­kam szcze­rość Sobie, Bra­ciom i Siostrom.

Opis

Bazu­ją­cy na emo­cjach i two­rze­niu opo­wie­ści larp o zma­ga­niu się z wła­sną wia­rą i wza­jem­nym zaufa­niem. Będzie­cie pod­czas nie­go mogli wcie­lić się w role człon­ków sek­ty, sku­pio­nej wokół posta­ci cha­ry­zma­tycz­ne­go lide­ra. Inspi­ra­cją dla gry był film Sound of My Voice. Grę poprze­dza­ją warsz­ta­ty, pod­czas któ­rych pozna­cie mecha­ni­kę, wczu­je­cie się w kli­mat i będzie­cie mogli dopa­so­wać do sie­bie przy­go­to­wa­ne posta­cie. A co naj­waż­niej­sze: udo­wod­ni­cie, kto z Was zasłu­gu­je na spo­tka­nie z N. Larp wyma­ga nie­ga­mi­stycz­ne­go (nie nasta­wio­ne­go na wygra­ną) podej­ścia oraz chę­ci prze­ży­cia dobrej historii. 

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.