Wszystko dla N.

Autor/rzy:

For­mat: cham­ber larp

Kon­wen­cja: świat współ­cze­sny

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6
( W tym 3 2 1 )

Larp popro­wa­dzo­no na:

Nie chcę żyć w ciem­no­ści. Chcę żyć w świe­tle. Nie pra­gnę krzyw­dy Bra­ci. Pra­gnę dobra wspól­no­ty. Wyrze­kam się kaj­dan. Wybie­ram wol­ność od świa­ta. Nie będę zatru­wał Bra­ci kłam­stwem. Będę leczył ich praw­dą. Jeże­li Ja będzie prze­szko­dą dla Moje­go roz­wo­ju, porzu­cę Sie­bie. Nie jestem tu z posłu­szeń­stwa i słu­żal­czo­ści. Nie jestem tu, bo się zagu­bi­łem. Nie jestem tu, bo poże­ra Mnie cie­ka­wość. Nie jestem tu, by zdra­dzić. Jestem tu, ponie­waż dopro­wa­dzi­ła mnie w to miej­sce moja wola i pra­gnie­nie praw­dy. Dla­te­go przy­rze­kam szcze­rość Sobie, Bra­ciom i Sio­strom.

Opis

Bazu­ją­cy na emo­cjach i two­rze­niu opo­wie­ści larp o zma­ga­niu się z wła­sną wia­rą i wza­jem­nym zaufa­niem. Będzie­cie pod­czas nie­go mogli wcie­lić się w role człon­ków sek­ty, sku­pio­nej wokół posta­ci cha­ry­zma­tycz­ne­go lide­ra. Inspi­ra­cją dla gry był film Sound of My Voice. Grę poprze­dza­ją warsz­ta­ty, pod­czas któ­rych pozna­cie mecha­ni­kę, wczu­je­cie się w kli­mat i będzie­cie mogli dopa­so­wać do sie­bie przy­go­to­wa­ne posta­cie. A co naj­waż­niej­sze: udo­wod­ni­cie, kto z Was zasłu­gu­je na spo­tka­nie z N.

Larp wyma­ga nie­ga­mi­stycz­ne­go (nie nasta­wio­ne­go na wygra­ną) podej­ścia oraz chę­ci prze­ży­cia dobrej histo­rii.

Strój

Pro­si­my uczest­ni­ków o przy­go­to­wa­nie jak naj­prost­sze­go, bia­łe­go stro­ju. W przy­pad­ku pro­ble­mów ze zna­le­zie­niem cze­goś odpo­wied­nie­go prze­wi­du­je­my moż­li­wość wypo­ży­cze­nia stro­jów dla czę­ści gra­czy.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnichGra tyl­ko dla uczest­ni­ków peł­no­let­nich.
No painNo pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dys­kom­for­tu.
Gra porusza tematykę religijnąGra poru­sza tema­ty­kę reli­gij­ną.
Odgrywanie scen seksuW grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny sek­su.
Wulgarny językW grze obec­ny jest wul­gar­ny język.