Strona główna » Larpy » Wszystko dla N.

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: świat współczes­ny

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6

W tym

3
2
1

Larp poprowad­zono na:

Nie chcę żyć w ciem­noś­ci. Chcę żyć w świ­etle. Nie prag­nę krzy­wdy Braci. Prag­nę dobra wspól­no­ty. Wyrzekam się kaj­dan. Wybier­am wol­ność od świa­ta. Nie będę zatruwał Braci kłamst­wem. Będę leczył ich prawdą. Jeżeli Ja będzie przeszkodą dla Mojego roz­wo­ju, porzucę Siebie. Nie jestem tu z posłuszeńst­wa i służal­czoś­ci. Nie jestem tu, bo się zagu­biłem. Nie jestem tu, bo pożera Mnie cieka­wość. Nie jestem tu, by zdradz­ić. Jestem tu, ponieważ doprowadz­iła mnie w to miejsce moja wola i prag­nie­nie prawdy. Dlat­ego przyrzekam szczerość Sobie, Bra­ciom i Siostrom.

Opis

Bazu­ją­cy na emoc­jach i tworze­niu opowieś­ci larp o zma­ganiu się z włas­ną wiarą i wza­jem­nym zau­faniem. Będziecie pod­czas niego mogli wcielić się w role członków sek­ty, sku­pi­onej wokół postaci charyz­maty­cznego lid­era. Inspiracją dla gry był film Sound of My Voice. Grę poprzedza­ją warsz­taty, pod­czas których poz­na­cie mechanikę, wczu­je­cie się w kli­mat i będziecie mogli dopa­sować do siebie przy­go­towane posta­cie. A co najważniejsze: udowod­ni­cie, kto z Was zasługu­je na spotkanie z N.

Larp wyma­ga nie­gamisty­cznego (nie nastaw­ionego na wygraną) pode­jś­cia oraz chę­ci przeży­cia dobrej historii.

Strój

Prosimy uczest­ników o przy­go­towanie jak najprost­szego, białego stro­ju. W przy­pad­ku prob­lemów ze znalezie­niem czegoś odpowied­niego przewidu­je­my możli­wość wypoży­czenia stro­jów dla częś­ci graczy.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry