BlackBox No.04 — Test wiary

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

Czas: 18.01.2015 r. godz. 18:00

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Kuszenie / Zbawienie

Wstęp wol­ny.

Wszystko dla N.

Cena bile­tu 10 zł.