Kuszenie / Zbawienie - BlackBox 3City

Kuszenie / Zbawienie

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 15 — 25

Larp popro­wa­dzo­no na:

Cha­rak­te­ry­sty­ka jed­ne­go z boha­te­rów Lal­ki Bole­sła­wa Prusa.

Wokul­ski to boha­ter tra­gicz­ny. Przy­szło mu żyć w cza­sach, któ­re nie sprzy­ja­ły takim, jak on. Gdy­by nie był takim patrio­tą, nie wziął­by udzia­łu w powsta­niu, przez co jego życie poto­czy­ło­by się ina­czej. W mło­do­ści miał ide­ały, był chęt­ny do reali­za­cji wła­snych pla­nów i zamie­rzeń. Na pozór robi karie­rę, żeni się z zamoż­ną wdo­wą i zaczy­na zara­biać coraz więk­sze pie­nią­dze. Żyje życiem, któ­re w isto­cie nie jest jego. Gdy­by był mate­ria­li­stą gonią­cym za codzien­no­ścią, gdy­by bły­skot­ki tego nama­cal­ne­go świa­ta dawa­ły mu uśmiech na twa­rzy, wte­dy dro­ga, któ­rą podą­żał, była­by tą wła­ści­wą, dają­cą mu radość. Ale on ocze­ki­wał cze­goś inne­go. Klę­ska powsta­nia stycz­nio­we­go co praw­da prze­kre­śli­ła jego ide­ały, ale nie znisz­czy­ła ich doszczęt­nie. Jego dobroć, prze­ja­wia­ją­ca się w pomo­cy potrze­bu­ją­cym, nie prze­ja­wia­ła się ze wzglę­du na drze­mią­ce w nim współ­czu­cie, nie pły­nę­ło to z jego ser­ca. Wyda­wał się być obo­jęt­ny na to, co dzia­ło się wokół nie­go. Dzię­ki nie­po­praw­nej miło­ści roman­tycz­nej, bo opę­tań­czej, do Iza­be­li, jego życie na pozór nie zosta­ło cał­ko­wi­cie pozba­wio­ne sen­su. Nie­ste­ty, śle­py los znów nie dał mu szan­sy, sta­wia na jego dro­dze nie kobie­tę marzeń, uoso­bie­nie nie­do­ści­gnio­ne­go pięk­na, wdzię­ku i praw­dzi­wej kobie­co­ści, ale oso­bę płyt­ką i próż­ną. Ponow­nie został pozba­wio­ny jakich­kol­wiek nadziei i szans na lep­sze życie.

Wokul­ski jest czło­wie­kiem zawie­szo­nym mie­dzy nie­bem a zie­mią, jest roman­ty­kiem usa­do­wio­nym w dobie pozy­ty­wi­zmu. Nie potra­fił zna­leźć sobie miej­sca w spo­łe­czeń­stwie, któ­re dia­me­tral­nie zmie­ni­ło swo­je war­to­ści. Ludzie zaczę­li wie­rzyć w moc pie­nią­dza, roz­po­czę­ła się epo­ka badań, doświad­czeń – scjen­ty­zmu i roz­sąd­ku w podej­mo­wa­niu decy­zji. Skoń­czy­ły się cza­sy miło­snych unie­sień, potę­gi wia­ry i miło­ści – a takim wła­śnie był Wokulski.

Adam Kowal­ski, IIB, rząd I

Opis

Kuszenie/ Zba­wie­nie jest jeepem poświę­co­nym tema­to­wi wybo­rów etycz­nych i ich wpły­wu na kształ­to­wa­nie się oso­bo­wo­ści. Głów­ny boha­ter roz­po­czy­na grę nie­mal jako czy­sta kar­ta, zosta­nie jed­nak ufor­mo­wa­ny przez wyda­rze­nia, któ­re będą mia­ły miej­sce w cza­sie jeepa. Dwie posta­ci, sta­no­wią­ce per­so­ni­fi­ka­cje jego wyobra­żeń na temat czu­ło­ści i agre­sji, będą przez więk­szość gry wpły­wać na jego zachowanie.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.