Strona główna » Larpy » Kuszenie / Zbawienie

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wenc­ja: świat współczes­ny

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 15 — 25

Larp poprowad­zono na:

Charak­terysty­ka jed­nego z bohaterów Lal­ki Bolesława Prusa.

Wokul­s­ki to bohater trag­iczny. Przyszło mu żyć w cza­sach, które nie sprzy­jały takim, jak on. Gdy­by nie był takim patri­otą, nie wziął­by udzi­ału w pow­sta­niu, przez co jego życie potoczyło­by się inaczej. W młodoś­ci miał ideały, był chęt­ny do real­iza­cji włas­nych planów i zamierzeń. Na pozór robi kari­erę, żeni się z zamożną wdową i zaczy­na zara­bi­ać coraz więk­sze pieniądze. Żyje życiem, które w isto­cie nie jest jego. Gdy­by był mate­ri­al­istą gonią­cym za codzi­en­noś­cią, gdy­by błyskot­ki tego namacal­nego świa­ta dawały mu uśmiech na twarzy, wtedy dro­ga, którą podążał, była­by tą właś­ci­wą, dającą mu radość. Ale on oczeki­wał czegoś innego. Klęs­ka pow­sta­nia sty­czniowego co praw­da przekreśliła jego ideały, ale nie zniszczyła ich doszczęt­nie. Jego dobroć, prze­jaw­ia­ją­ca się w pomo­cy potrze­bu­ją­cym, nie prze­jaw­iała się ze wzglę­du na drzemiące w nim współczu­cie, nie płynęło to z jego ser­ca. Wydawał się być obo­jęt­ny na to, co dzi­ało się wokół niego. Dzię­ki niepoprawnej miłoś­ci roman­ty­cznej, bo opę­tańczej, do Izabeli, jego życie na pozór nie zostało całkowicie pozbaw­ione sen­su. Nieste­ty, ślepy los znów nie dał mu szan­sy, staw­ia na jego drodze nie kobi­etę marzeń, uoso­bi­e­nie niedoś­cignionego pięk­na, wdz­ięku i prawdzi­wej kobiecoś­ci, ale osobę płytką i próżną. Ponown­ie został pozbaw­iony jakichkol­wiek nadziei i szans na lep­sze życie.

Wokul­s­ki jest człowiekiem zaw­ies­zonym miedzy niebem a ziemią, jest roman­tykiem usad­owionym w dobie pozy­ty­wiz­mu. Nie potrafił znaleźć sobie miejs­ca w społeczeńst­wie, które diame­tral­nie zmieniło swo­je wartoś­ci. Ludzie zaczęli wierzyć w moc pieniądza, rozpoczęła się epo­ka badań, doświad­czeń – scjen­tyz­mu i rozsąd­ku w pode­j­mowa­niu decyzji. Skończyły się cza­sy miłos­nych uniesień, potę­gi wiary i miłoś­ci – a takim właśnie był Wokulski.

Adam Kowal­s­ki, IIB, rząd I

Opis

Kuszenie/ Zbaw­ie­nie jest jeep­em poświę­conym tem­atowi wyborów ety­cznych i ich wpły­wu na ksz­tał­towanie się osobowoś­ci. Główny bohater rozpoczy­na grę niemal jako czys­ta kar­ta, zostanie jed­nak ufor­mowany przez wydarzenia, które będą miały miejsce w cza­sie jeepa. Dwie postaci, stanow­iące per­son­ifikac­je jego wyobrażeń na tem­at czułoś­ci i agresji, będą przez więk­szość gry wpły­wać na jego zachowanie.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry