BlackBox No.107 – Wszystko dla N.

Czas: 13.11.2022 r. godz. 16:00

Są gry, któ­re nie wycho­dzą z mody. Któ­re nio­są uni­wer­sal­ne prze­sła­nie i przez lata uzy­ska­ły sta­tus “kul­to­wych”. Na któ­re zawsze znaj­dą się chęt­ni gra­cze i gracz­ki, bo ktoś zna­jo­my pole­cił im ten kon­kret­ny sce­na­riusz. Do takich lar­pów nie­wąt­pli­wie nale­ży gra 

Wszystko dla N.

któ­rą w 2014 roku napi­sa­li Miko­łaj Wicher i Alek­san­der Tuk. Ten mądry i w każ­dym calu prze­my­śla­ny sce­na­riusz mówi nie tyl­ko o mecha­ni­zmach rzą­dzą­cych sek­ta­mi, ale tez o zaufa­niu, wie­rze, miło­ści i natu­rze praw­dy. Na waszą proś­bę posta­no­wi­li­śmy ponow­nie wypro­du­ko­wać i popro­wa­dzić ten lar­po­wy klasyk.

Miejsce

Gra odbę­dzie się w pod­zie­miach Gdyń­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry. Czę­ścią gry jest wspól­ne przy­go­to­wy­wa­nie pro­stych posił­ków, dla­te­go nie trze­ba przy­no­sić wła­snych napo­jów ani jedzenia.

Wakaty

Kar­ty posta­ci zosta­ną przy­dzie­lo­ne na miej­scu przez Pro­wa­dzą­ce­go larp. W tej grze nie obo­wią­zu­je wcze­śniej­sza rezer­wa­cja ról.

Bilety

Posia­da­cze Kar­ty do kul­tu­ry, mogą sko­rzy­stać z kodu pro­mo­cyj­ne­go “KARTA DO KULTURY”. Pro­si­my o zabra­nie kar­ty w celu oka­za­nia przed wydarzeniem.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Wszystko dla N.

13.11.2022 r. godz. 16:00Cena bile­tu 40 zł.