8 minut od domu - BlackBox 3City

8 minut od domu

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Horus, Ozy­rys, Mith­ra, Kri­sh­na, Chry­stus, Tam­muz, Dio­ni­zos, Her­mes, Adonis.
Wszyst­kie­go naj­lep­sze­go, w ten pięk­ny wieczór!
Gwiaz­dy takie mło­de, nie­bo takie bezchmurne.
Pięk­ny dzień na uro­dzi­ny, nawet jeśli spę­dza się je poza domem.
Naszym wspól­nym domem.

Opis

To już nasz dru­gi, świą­tecz­ny larp nie­spo­dzian­ka. Tym razem mniej oni­rycz­ny, a bliż­szy ame­ry­kań­skiej SF z lat 50tych. Z domiesz­ka XXI wie­ku… Jeśli cho­dzi o stro­je: ubierz­cie się ład­nie. Tak ład­nie, jak tyl­ko na bar­dzo spe­cjal­ny wie­czór zdo­łał­by to zro­bić ktoś, kto ucho­dząc z domu zdą­żył spa­ko­wać jed­ną walizkę.