Konwencja: świąteczny larp niespodzianka

  • 8 minut od domu

    8 minut od domu

    To już nasz dru­gi, świą­tecz­ny larp nie­spo­dzian­ka. Tym razem mniej oni­rycz­ny, a bliż­szy ame­ry­kań­skiej SF z lat 50tych. Z domiesz­ka XXI wie­ku… Jeśli cho­dzi o stro­je: ubierz­cie się ład­nie. Tak ład­nie, jak tyl­ko na bar­dzo spe­cjal­ny wie­czór zdo­łał­by to zro­bić ktoś, kto ucho­dząc z domu zdą­żył spa­ko­wać jed­ną walizkę.

  • Świąteczny Larp Niespodzianka

    Świąteczny Larp Niespodzianka

    Świą­tecz­ny larp – nie­spo­dzian­ka. W kli­ma­cie świą­tecz­nym. O nie­spo­dzian­kach. I pre­zen­tach. Raczej kome­dia, oby nie dramat.