Świąteczny Larp Niespodzianka

Autor/rzy:

For­mat: cham­ber larp

Kon­wen­cja: świą­tecz­ny larp nie­spo­dzian­ka

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Pre­eez­zent… chcę pre­zent… Daj… Daj mi cooooośśśśśśśśśśś… Wie­dza­aeeemm… Wie­dza­aeem że przyj­dzieszszsz…

Opis

Świą­tecz­ny larp – nie­spo­dzian­ka. W kli­ma­cie świą­tecz­nym. O nie­spo­dzian­kach. I pre­zen­tach. Raczej kome­dia, oby nie dra­mat.

Infografiki

No painNo pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dys­kom­for­tu.
Gra porusza tematykę religijnąGra poru­sza tema­ty­kę reli­gij­ną.
W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementyW grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we ele­men­ty.
W grze pojawia się hazardW grze poja­wia się hazard.