Świąteczny Larp Niespodzianka - BlackBox 3City

Świąteczny Larp Niespodzianka

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Pre­eez­zent… chcę pre­zent… Daj… Daj mi cooooośśśśśśśśśśś… Wie­dza­aeeemm… Wie­dza­aeem że przyjdzieszszsz…

Opis

Świą­tecz­ny larp – nie­spo­dzian­ka. W kli­ma­cie świą­tecz­nym. O nie­spo­dzian­kach. I pre­zen­tach. Raczej kome­dia, oby nie dramat.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.