Strona główna » Ludzie » Milewski Piotr

Milewski Piotr

uro­dzo­ny w 1977 roku w Gdy­ni. Zamiesz­ka­ły: tam­że. Zawód wyko­ny­wa­ny: spe­cja­li­sta R&D i gami­fi­ka­cji. Napi­sa­ne lar­py: jakieś 3 tuzi­ny. Roze­gra­nych lar­pów od 1993 roku: N/A. Trzy­krot­ny zdo­byw­ca nagro­dy Zło­ta Maska, czło­nek Jury kon­kur­sów lar­po­wych Zło­ta Bra­ma 2008 i Lar­py Naj­wyż­szych Lotów 2013 i 2014. Współ­twór­ca i głów­ny orga­ni­za­tor Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon w latach 2007–2014.

Przewiń do góry