Strona główna » Larpy » FRAntic

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 30 — 36

W tym

16
12
8

Larp poprowad­zono na:

„Zbier­aj się, córko moja, a ujrzysz przed sobą
Tego, coś oble­wała łza­mi każdą dobą.
Twój małżonek już wrócił!
Tu, w zamku przebywa:
Wszys­t­kich gachów zabiła ręka jego mściwa
Za najazd domu, gwał­ty, zmarnowane mienie,
Za syna poniewierkę i upokorzenie”. 

Roztrop­na Penelopa odrzekła jej na to:
Smutek „Bogi cię naw­iedziły snadź rozu­mu stratą!
Wszak im łat­wo rozum­nych sza­lony­mi robić,
A sza­leńców mądroś­ci promie­niem ozdobić!
Rozum twój się pomieszał, zawsze tak dorzeczny,
Że przyno­sisz mi drwiny na mój ból serdeczny
I pustą gadan­iną prz­ery­wasz sen lekki,
Który łagod­nym cie­niem nakrył mi powieki.
Odkąd mego małżon­ka przy mnie tu nie stało,
Pier­wszy raz tak mi dobrze, tak smacznie się spało.
Ode­jdź więc, i do dol­nych powracaj pokoi.
O, gdy­by którakol­wiek z kobi­et w służ­bie mojej
Śmi­ała przyjść z taką bred­nią i sen prz­er­wać błogi,
Zaraz bym ją przeg­nała za mych kom­nat progi.
Wierzaj mi, li na ten raz starość twą szanuję”. 

Euryk­le­ja jej na to: „Lecz ja nie żartuję,
Córko moja najmil­sza! Zaw­ierz memu słowu!
Odysej już powró­cił, pośród nas jest znowu!

Opis

Larp przenosi graczy i gracz­ki do starożyt­nej Grecji. W domost­wie zarządzanym od lat przez Penelopę zjaw­ia­ją się boginie, herosi i bohaterowie opowieś­ci. Uroczys­tość ma doniosły charak­ter: została wypraw­iona z okazji powro­tu Odyseusza do Ili­ady po lat­ach tułacz­ki. Powin­na więc mieć rados­ny charakter.

Tym­cza­sem sytu­ac­ja jest nieco bardziej skom­p­likowana. Penelopa ma poważne obawy by sądz­ić, że przy­bysz poda­ją­cy się za jej męża jest uzur­pa­torem, który prag­nie prze­jąć władzę w królest­wie. Nie widzi­ała swo­jego małżon­ka od wielu lat. Trud­no powiedzieć, czego boi się bardziej: czy tego, że nie rozpoz­na jego twarzy? Czy intryg, jakie w każdym zakątku pałacu snu­ją bogowie, boginie i leg­endy Hellady?… 

Gra to rozbu­dowany larp kam­er­al­ny, który swo­ją pre­mierę miał w trak­cie Hard­konu 2007. Od tamtej pory został dwukrot­nie grun­town­ie prz­eredagowany. Pomi­mo to wciąż zachowu­je swój niepow­tarzal­ny klimat.

Wymagania

Prosimy o przyjś­cie w stro­jach naw­iązu­ją­cych do mody anty­cznej. San­dały, chitony, peplum, tuni­ki, lau­rowe wieńce i zło­ta biżu­te­ria są jak najbardziej na miejs­cu — podob­nie jak stro­je wojown­ików rodem z fil­mu “300”. Gra odby­wa się w trak­cie wyszukanej i ważnej wiecz­erzy, na której obec­ni są bogowie i promi­nent­ni śmiertel­ni­cy, dlat­ego nie bój­cie się prze­sady. W tym larpie nie ist­nieje takie poję­cie jak “zbyt wiele złotej biżuterii”.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry