FRAntic - BlackBox 3City

FRAntic

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 30 — 36

W tym

16
12
8

Larp popro­wa­dzo­no na:

„Zbie­raj się, cór­ko moja, a ujrzysz przed sobą
Tego, coś oble­wa­ła łza­mi każ­dą dobą.
Twój mał­żo­nek już wrócił!
Tu, w zam­ku przebywa:
Wszyst­kich gachów zabi­ła ręka jego mściwa
Za najazd domu, gwał­ty, zmar­no­wa­ne mienie,
Za syna ponie­wier­kę i upokorzenie”. 

Roz­trop­na Pene­lo­pa odrze­kła jej na to:
Smu­tek „Bogi cię nawie­dzi­ły snadź rozu­mu stratą!
Wszak im łatwo rozum­nych sza­lo­ny­mi robić,
A sza­leń­ców mądro­ści pro­mie­niem ozdobić!
Rozum twój się pomie­szał, zawsze tak dorzeczny,
Że przy­no­sisz mi drwi­ny na mój ból serdeczny
I pustą gada­ni­ną prze­ry­wasz sen lekki,
Któ­ry łagod­nym cie­niem nakrył mi powieki.
Odkąd mego mał­żon­ka przy mnie tu nie stało,
Pierw­szy raz tak mi dobrze, tak smacz­nie się spało.
Odejdź więc, i do dol­nych powra­caj pokoi.
O, gdy­by któ­ra­kol­wiek z kobiet w służ­bie mojej
Śmia­ła przyjść z taką bred­nią i sen prze­rwać błogi,
Zaraz bym ją prze­gna­ła za mych kom­nat progi.
Wie­rzaj mi, li na ten raz sta­rość twą szanuję”. 

Eury­kle­ja jej na to: „Lecz ja nie żartuję,
Cór­ko moja naj­mil­sza! Zawierz memu słowu!
Ody­sej już powró­cił, pośród nas jest znowu!

Opis

Larp prze­no­si gra­czy i gracz­ki do sta­ro­żyt­nej Gre­cji. W domo­stwie zarzą­dza­nym od lat przez Pene­lo­pę zja­wia­ją się bogi­nie, hero­si i boha­te­ro­wie opo­wie­ści. Uro­czy­stość ma donio­sły cha­rak­ter: zosta­ła wypra­wio­na z oka­zji powro­tu Ody­se­usza do Ilia­dy po latach tułacz­ki. Powin­na więc mieć rado­sny charakter.

Tym­cza­sem sytu­acja jest nie­co bar­dziej skom­pli­ko­wa­na. Pene­lo­pa ma poważ­ne oba­wy by sądzić, że przy­bysz poda­ją­cy się za jej męża jest uzur­pa­to­rem, któ­ry pra­gnie prze­jąć wła­dzę w kró­le­stwie. Nie widzia­ła swo­je­go mał­żon­ka od wie­lu lat. Trud­no powie­dzieć, cze­go boi się bar­dziej: czy tego, że nie roz­po­zna jego twa­rzy? Czy intryg, jakie w każ­dym zakąt­ku pała­cu snu­ją bogo­wie, bogi­nie i legen­dy Hellady?… 

Gra to roz­bu­do­wa­ny larp kame­ral­ny, któ­ry swo­ją pre­mie­rę miał w trak­cie Hard­ko­nu 2007. Od tam­tej pory został dwu­krot­nie grun­tow­nie prze­re­da­go­wa­ny. Pomi­mo to wciąż zacho­wu­je swój nie­po­wta­rzal­ny klimat.

Wymagania

Pro­si­my o przyj­ście w stro­jach nawią­zu­ją­cych do mody antycz­nej. San­da­ły, chi­to­ny, peplum, tuni­ki, lau­ro­we wień­ce i zło­ta biżu­te­ria są jak naj­bar­dziej na miej­scu — podob­nie jak stro­je wojow­ni­ków rodem z fil­mu “300”. Gra odby­wa się w trak­cie wyszu­ka­nej i waż­nej wie­cze­rzy, na któ­rej obec­ni są bogo­wie i pro­mi­nent­ni śmier­tel­ni­cy, dla­te­go nie bój­cie się prze­sa­dy. W tym lar­pie nie ist­nie­je takie poję­cie jak “zbyt wie­le zło­tej biżuterii”.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.