Konwencja: thriller

  • Klątwa Rodziny Blackwood

    Klątwa Rodziny Blackwood

    Ame­ry­ka się zmie­nia gwał­tow­niej niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej. Jed­nym się to podo­ba bar­dziej, innym mniej. Nie­bosz­czyk Samu­el Blac­kwo­od z pew­no­ścią prze­wra­ca się w gro­bie. Sta­ry Samu­el był naj­więk­szym wła­ści­cie­lem nie­wol­ni­ków w oko­li­cy i wie­lo­let­nim bur­mi­strzem Blac­kwo­od. Wkrót­ce po jego tra­gicz­nej śmier­ci w poża­rze bur­mi­strzem został jego syn James. Jego trzej syno­wie tak­że trzę­śli mia­stem a naj­star­szy…

  • FRAntic

    FRAntic

    Larp prze­no­si gra­czy i gracz­ki do sta­ro­żyt­nej Gre­cji. W domo­stwie zarzą­dza­nym od lat przez Pene­lo­pę zja­wia­ją się bogi­nie, hero­si i boha­te­ro­wie opo­wie­ści. Uro­czy­stość ma donio­sły cha­rak­ter: zosta­ła wypra­wio­na z oka­zji powro­tu Ody­se­usza do Ilia­dy po latach tułacz­ki. Powin­na więc mieć rado­sny charakter. Tym­cza­sem sytu­acja jest nie­co bar­dziej skom­pli­ko­wa­na. Pene­lo­pa ma poważ­ne oba­wy by sądzić, że…