Strona główna » Larpy » Klątwa Rodziny Blackwood

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: Lata 70-te XXw, thriller

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6

Larp poprowad­zono na:

Jest 31 październi­ka 1965 r., miasteczko Jack­son w Alabamie. Sto lat temu znie­siono niewol­nict­wo, ale zaled­wie trzy miesiące wcześniej Czarnoskórzy Amerykanie otrzy­mali pra­wo do głosowa­nia. W mar­cu rozpoczęły się zma­sowane bom­bar­dowa­nia Wiet­na­mu Północ­nego w ramach oper­acji Rolling Thun­der a lada moment odbędzie się wielo­tysięczny marsz na Waszyn­g­ton na rzecz poko­ju w Wiet­namie. Jed­nocześnie dopiero od roku zamężne kobi­ety mogę pode­j­mować pracę zawodową a od pię­ciu miesię­cy legal­nie kupować piguł­ki antykoncepcyjne. 

Powiedzieć, że dużo się dzieje, to jak nic nie powiedzieć.

Opis

Amery­ka się zmienia gwał­town­iej niż kiedykol­wiek wcześniej. Jed­nym się to podo­ba bardziej, innym mniej. Nie­boszczyk Samuel Black­wood z pewnoś­cią przewraca się w gro­bie. Stary Samuel był najwięk­szym właś­ci­cielem niewol­ników w okol­i­cy i wielo­let­nim bur­mistrzem Black­wood. Wkrótce po jego trag­icznej śmier­ci w pożarze bur­mistrzem został jego syn James. Jego trzej syn­owie także trzęśli miastem a najs­tarszy był swego cza­su przy­wód­cą lokalnego KKK. Jed­nakże cza­sy się zmieniły i prawnu­ki starego Samuela mają poglądy nieco inne niż on. Część z nich ma Czarnoskórych kolegów a w ukryciu przed rodzi­ca­mi słucha­ją Jimiego Hen­drixa i Raya Charlesa. 

Młodzi ludzie postanow­ili spędz­ić Hal­loween w starej, spalonej równo 100 lat wcześniej rodzin­nej rezy­dencji. Liczą na dreszczyk emocji. I go dostaną. 

Z całą pewnością.

Wymagania

Prosimy o przy­by­cie na grę w stro­jach styl­i­zowanych na lata 60-te lub 70-te XX wieku.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we elementy.

Przewiń do góry