Klątwa Rodziny Blackwood - BlackBox 3City

Klątwa Rodziny Blackwood

Autor/zy:

Kon­wen­cja: Lata 70-te XXw, thril­ler

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jest 31 paź­dzier­ni­ka 1965 r., mia­stecz­ko Jack­son w Ala­ba­mie. Sto lat temu znie­sio­no nie­wol­nic­two, ale zale­d­wie trzy mie­sią­ce wcze­śniej Czar­no­skó­rzy Ame­ry­ka­nie otrzy­ma­li pra­wo do gło­so­wa­nia. W mar­cu roz­po­czę­ły się zma­so­wa­ne bom­bar­do­wa­nia Wiet­na­mu Pół­noc­ne­go w ramach ope­ra­cji Rol­ling Thun­der a lada moment odbę­dzie się wie­lo­ty­sięcz­ny marsz na Waszyng­ton na rzecz poko­ju w Wiet­na­mie. Jed­no­cze­śnie dopie­ro od roku zamęż­ne kobie­ty mogę podej­mo­wać pra­cę zawo­do­wą a od pię­ciu mie­się­cy legal­nie kupo­wać piguł­ki antykoncepcyjne. 

Powie­dzieć, że dużo się dzie­je, to jak nic nie powiedzieć.

Opis

Ame­ry­ka się zmie­nia gwał­tow­niej niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej. Jed­nym się to podo­ba bar­dziej, innym mniej. Nie­bosz­czyk Samu­el Blac­kwo­od z pew­no­ścią prze­wra­ca się w gro­bie. Sta­ry Samu­el był naj­więk­szym wła­ści­cie­lem nie­wol­ni­ków w oko­li­cy i wie­lo­let­nim bur­mi­strzem Blac­kwo­od. Wkrót­ce po jego tra­gicz­nej śmier­ci w poża­rze bur­mi­strzem został jego syn James. Jego trzej syno­wie tak­że trzę­śli mia­stem a naj­star­szy był swe­go cza­su przy­wód­cą lokal­ne­go KKK. Jed­nak­że cza­sy się zmie­ni­ły i pra­wnu­ki sta­re­go Samu­ela mają poglą­dy nie­co inne niż on. Część z nich ma Czar­no­skó­rych kole­gów a w ukry­ciu przed rodzi­ca­mi słu­cha­ją Jimie­go Hen­dri­xa i Raya Charlesa. 

Mło­dzi ludzie posta­no­wi­li spę­dzić Hal­lo­we­en w sta­rej, spa­lo­nej rów­no 100 lat wcze­śniej rodzin­nej rezy­den­cji. Liczą na dresz­czyk emo­cji. I go dostaną. 

Z całą pewnością.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na grę w stro­jach sty­li­zo­wa­nych na lata 60-te lub 70-te XX wieku.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.