Konwencja: Lata 70-te XXw

  • Apollo 13.3

    Apollo 13.3

    Kame­ral­na gra opar­ta o praw­dzi­we wyda­rze­nia. Larp kata­stro­ficz­ny, opo­wia­da o feler­nym ame­ry­kań­skim locie na Księ­życ w ramach pro­gra­mu Apol­lo. Każ­da decy­zja pod­ję­ta tak na Zie­mi jak i w kosmo­sie będzie nie­od­wra­cal­na. Trze­ba pod­jąć ją z peł­ną odpo­wie­dzial­no­ścią. Na pew­no zada­nia nie uła­twi tego poja­wie­nie się w Cen­trum Kon­tro­li Lotów agen­tów CIA. Zapra­szam Was na pokład stat­ku…

  • Klątwa Rodziny Blackwood

    Klątwa Rodziny Blackwood

    Ame­ry­ka się zmie­nia gwał­tow­niej niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej. Jed­nym się to podo­ba bar­dziej, innym mniej. Nie­bosz­czyk Samu­el Blac­kwo­od z pew­no­ścią prze­wra­ca się w gro­bie. Sta­ry Samu­el był naj­więk­szym wła­ści­cie­lem nie­wol­ni­ków w oko­li­cy i wie­lo­let­nim bur­mi­strzem Blac­kwo­od. Wkrót­ce po jego tra­gicz­nej śmier­ci w poża­rze bur­mi­strzem został jego syn James. Jego trzej syno­wie tak­że trzę­śli mia­stem a naj­star­szy…