Klątwa Rodziny Blackwood

Ame­ry­ka się zmie­nia gwał­tow­niej niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej. Jed­nym się to podo­ba bar­dziej, innym mniej. Nie­bosz­czyk Samu­el Blac­kwo­od z pew­no­ścią prze­wra­ca się w gro­bie. Sta­ry Samu­el był naj­więk­szym wła­ści­cie­lem nie­wol­ni­ków w oko­li­cy i wie­lo­let­nim bur­mi­strzem Blac­kwo­od. Wkrót­ce po jego tra­gicz­nej śmier­ci w poża­rze bur­mi­strzem został jego syn James. Jego trzej syno­wie tak­że trzę­śli mia­stem a najstarszy …

Klą­twa Rodzi­ny Blac­kwo­od Read More »