Apollo 13.3 - BlackBox 3City

Apollo 13.3

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

11 kwiet­nia 1970 roku o godzi­nie 19:13 UTC wystar­to­wa­ła rakie­ta Saturn 5 z trze­cią misją pro­gra­mu Apol­lo, któ­rej celem było wylą­do­wa­nie ludzi na księ­ży­cu. Po osią­gnię­ciu orbi­ty eks­plo­do­wał zbior­nik z tle­nem w modu­le ser­wi­so­wym, co nie tyl­ko unie­moż­li­wi­ło lądo­wa­nie na Księ­ży­cu, ale tak­że spo­wo­do­wa­ło dra­ma­tycz­ną wal­kę o życie zało­gi. Tak brzmi wer­sja oficjalna…

Opis

Kame­ral­na gra opar­ta o praw­dzi­we wyda­rze­nia. Larp kata­stro­ficz­ny, opo­wia­da o feler­nym ame­ry­kań­skim locie na Księ­życ w ramach pro­gra­mu Apol­lo. Każ­da decy­zja pod­ję­ta tak na Zie­mi jak i w kosmo­sie będzie nie­od­wra­cal­na. Trze­ba pod­jąć ją z peł­ną odpo­wie­dzial­no­ścią. Na pew­no zada­nia nie uła­twi tego poja­wie­nie się w Cen­trum Kon­tro­li Lotów agen­tów CIA.

Zapra­szam Was na pokład stat­ku Apol­lo 13 i do sali kon­tro­li lotów, gdzie prze­ży­je­cie chwi­le peł­ne dra­ma­ty­zmu, gro­zy i … 

Houston, mamy problem.

Wymagania

Na larp pro­si­my o przy­by­cie w ade­kwat­nych kostiumach:

Kon­tro­la lotów: Stro­je biu­ro­we z lat 70 XXw.
Astro­nau­ci: kom­bi­ne­zo­ny naj­le­piej bia­łe lub poma­rań­czo­we. Kom­bi­ne­zo­ny do wyj­ścia w prze­strzeń kosmicz­ną będą dostar­czo­ne przez organizatorów.
CIA: gar­ni­tu­ry, kape­lu­sze — moż­li­wie nud­ne i szare.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.