BlackBox No.101 – Apollo 13.3

Czas: 19.03.2022 r. godz. 16:00

Na otwar­cie dru­giej set­ki naszych spo­tkań wypa­da krzyk­nąć nam… “Houston, mamy pro­blem!” Każ­dy zna tę kul­to­wą fra­zę. Wie­le osób zapew­ne oglą­da­ło też kino­wy prze­bój z Tomem Hank­sem w roli głów­nej, któ­ry aspi­ro­wał do rekon­struk­cji zda­rzeń, pod­czas któ­rych zosta­ła wypo­wie­dzia­na. Nic więc dziw­ne­go, że kosmicz­na kata­stro­fa zain­spi­ro­wa­ła też lar­pow­ca. Wyzwa­nia, by opo­wieść o pecho­wej zało­dze prze­nieść na lar­po­we medium, pod­jął się gdań­ski autor, Mate­usz Zachciał. Przy­jął też nasze zapro­sze­nie, by popro­wa­dzić dla Was swój larp oso­bi­ście. Towa­rzy­szyć będzie mu dru­gi gość: Jakub Fijałkowski. 

Niniej­szym zapra­sza­my na grę

Apollo 13.3

Larp odbę­dzie się w sobo­tę, 19go mar­ca o godzi­nie 16:00 w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia More­na w Gdań­sku Wrzesz­czu i to cał­kiem za free! 🙂

Jak wziąć udział?

 • przej­rzyj listę wakatów;
 • wybierz 3, któ­re naj­bar­dziej Ci się podo­ba­ją (wszyst­kie waka­ty są unisex);
 • napisz mail do pro­wa­dzą­ce­go larp, Jakub Brzeź­nic­kie­go na adres jakub.brzeznicki@bb3c.pl i wymień w nim wybra­ne role.

Wstęp na grę jest wol­ny, moż­na zabrać ze sobą napo­je (np. kubek ter­micz­ny na popi­ja­ną w cen­trum lotów kosmicz­nych kawę) i kanap­ki lub prze­ką­ski (jeśli wybie­rzesz wakat astro­nau­ty, zadbaj o to, by były liofilizowane)! 

Do zoba­cze­nia!

Lista wakatów

Kon­tro­la lotów:

 • [ZAREZERWOWANE] Dlay­ton — Dowód­ca Misji
 • [ZAREZERWOWANE] DeVo­eBran — komu­ni­ka­cja z Apol­lo 13
 • [ZAREZERWOWANE] Ker­win — symu­la­tor stat­ku kosmicznego
 • [ZAREZERWOWANE] Kranz — tech­nicz­na kon­tro­la misji
 • [ZAREZERWOWANE] Stat­t­ford — nawigacja
 • Hud­son — tech­nicz­na kon­tro­la misji

Astro­nau­ci

 • [ZAREZERWOWANE] Lovell — Dowód­ca Apol­lo 13
 • [ZAREZERWOWANE] Swi­gert — pilot Modu­łu Dowodzenia
 • [ZAREZERWOWANE] Heiss — pilot Modu­łu Lądow­ni­ka Księżycowego

CIA

 • [ZAREZERWOWANE] Agent Lousama
 • [ZAREZERWOWANE] Agent Tramp

Postać spe­cjal­na

 • [ZAREZERWOWANE] Tajem­ni­cza Postać (wię­cej szcze­gó­łów prze­ka­że Pro­wa­dzą­cy grę).

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Apollo 13.3

19.03.2022 r. godz. 16:00 Wstęp wolny.