Xmas Special IV

Autor/rzy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: baśń, thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 — 20

Larp popro­wa­dzo­no na:

Hu! hu! ha!
Kocham zimę tak!
Gład­kie nosy, lśnią­ce uszy,
Słod­kim śnie­giem w ser­ca pró­szy,
Pie­śnią w polu gna!
Kocham zimę tak!

Hu! hu! ha!
Kocham Mro­za tak!
Płach­ta na nim dłu­ga, bia­ła,
W ręku róża oszro­nia­ła,
Pod sto­pa­mi kra…
Kocham Mro­za tak!
Hu! hu! ha!…

Opis

Tra­dy­cyj­nie tajem­ni­cza, świą­tecz­na gra nie­spo­dzian­ka. Tym razem o zim­nie. I o cie­ple. Bo dooko­ła zim­no. A w środ­ku powin­no być cie­pło. Cho­ciaż też bywa zim­no…

Wymagania

Jeśli może­cie zabrać ze sobą jakieś ele­men­ty stro­ju w kolo­rze błę­kit­nym, bia­łym lub srebr­nym… Oraz czer­wo­nym na prze­bra­nie — było­by super. Mogą to być dro­bia­zgi sym­bo­li­zu­ją­ce prze­mia­nę waszych posta­ci. Wystar­czy więc cokol­wiek: apasz­ka, bran­so­let­ka, przy­pin­ka.

Infografiki

No painNo pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dys­kom­for­tu.
Gra porusza tematykę religijnąGra poru­sza tema­ty­kę reli­gij­ną.
W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystaniaGra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wyko­rzy­sta­nia.
W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementyW grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we ele­men­ty.