Xmas Special IV - BlackBox 3City

Xmas Special IV

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 — 20

Larp popro­wa­dzo­no na:

Hu! hu! ha!
Kocham zimę tak!
Gład­kie nosy, lśnią­ce uszy,
Słod­kim śnie­giem w ser­ca prószy,
Pie­śnią w polu gna!
Kocham zimę tak! 

Hu! hu! ha!
Kocham Mro­za tak!
Płach­ta na nim dłu­ga, biała,
W ręku róża oszroniała,
Pod sto­pa­mi kra…
Kocham Mro­za tak!
Hu! hu! ha!…

Opis

Tra­dy­cyj­nie tajem­ni­cza, świą­tecz­na gra nie­spo­dzian­ka. Tym razem o zim­nie. I o cie­ple. Bo dooko­ła zim­no. A w środ­ku powin­no być cie­pło. Cho­ciaż też bywa zimno…

Wymagania

Jeśli może­cie zabrać ze sobą jakieś ele­men­ty stro­ju w kolo­rze błę­kit­nym, bia­łym lub srebr­nym… Oraz czer­wo­nym na prze­bra­nie — było­by super. Mogą to być dro­bia­zgi sym­bo­li­zu­ją­ce prze­mia­nę waszych posta­ci. Wystar­czy więc cokol­wiek: apasz­ka, bran­so­let­ka, przypinka.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.