Konwencja: thriller psychologiczny

 • Burial by Ash

  Burial by Ash

  Jest wie­czór. Dziś prąd prze­stał pły­nąć w gniazd­kach i nikt nie spo­dzie­wa się, że wró­ci. Macie świe­ce i przy­ja­ciół, a nie jeste­ście pew­ni, czy jutro w ogó­le wsta­nie nowy dzień. Może to wy nie wstaniecie? Nie­któ­rzy z was są już ducha­mi; resz­ta rów­nie dobrze może nimi się być. To takie trudne dostrzec róż­ni­cę… Duchy nie mogą…

 • Czysta Karta

  Czysta Karta

  Insty­tut. Tutaj przy­by­wa­ją zamoż­ni pacjen­ci, któ­rzy nie waha­ją się spró­bo­wać inno­wa­cyj­nych tera­pii, aby ule­czyć cho­ro­by duszy. Z usług Insty­tu­tu korzy­sta­ją zarów­no gwiaz­dy, pra­gną­ce wytchnie­nia od świa­teł fle­szy, jak i szczę­ścia­rze, któ­rym poda­ro­wa­no kolej­ną szan­sę od losu… W zamian za pomoc w badaniach. Kil­ku ludzi, opusz­cza­ją­cych budy­nek Insty­tu­tu tego feral­ne­go dnia, było zado­wo­lo­nych z efek­tów tera­pii.…

 • Xmas Special IV

  Xmas Special IV

  Tra­dy­cyj­nie tajem­ni­cza, świą­tecz­na gra nie­spo­dzian­ka. Tym razem o zim­nie. I o cie­ple. Bo dooko­ła zim­no. A w środ­ku powin­no być cie­pło. Cho­ciaż też bywa zimno…

 • Zakładnicy

  Zakładnicy

  Scoia’tael (j. wspól­ny: Wie­wiór­ki) – nie­ludz­cy bun­tow­ni­cy, odpo­wie­dzial­ni za powsta­nia prze­ciw­ko ludziom w pań­stwach pół­noc­nych. Powo­dem ich walk jest nie­za­do­wo­le­nie z rasi­zmu i dys­kry­mi­na­cji nie­lu­dzi. Trzon Wie­wió­rek two­rzą elfy, choć w sze­re­gach for­ma­cji moż­na spo­tkać tak­że przed­sta­wi­cie­li innych star­szych ras, takich jak nizioł­ki czy kra­sno­lu­dy. Scoia’tael podzie­lo­ne są na koman­da, któ­re skła­da­ją się z kil­ku,…