Strona główna » thriller psychologiczny

Burial by Ash

Jest wieczór. Dziś prąd przes­tał płynąć w gni­azd­kach i nikt nie spodziewa się, że wró­ci. Macie świece i przy­jaciół, a nie jesteś­cie pewni, czy jutro w ogóle wstanie nowy dzień. Może to wy nie wstaniecie? Niek­tórzy z was są już ducha­mi; resz­ta równie dobrze może nimi się być. To takie trudne dostrzec różnicę… Duchy nie …

Bur­ial by Ash Read More »

Czysta Karta

Insty­tut. Tutaj przy­by­wa­ją zamożni pac­jen­ci, którzy nie waha­ją się spróbować innowa­cyjnych ter­apii, aby uleczyć choro­by duszy. Z usług Insty­tu­tu korzys­ta­ją zarówno gwiazdy, prag­nące wytch­nienia od świateł fleszy, jak i szczęś­cia­rze, którym podarowano kole­jną szan­sę od losu… W zami­an za pomoc w bada­ni­ach. Kilku ludzi, opuszcza­ją­cych budynek Insty­tu­tu tego fer­al­nego dnia, było zad­owolonych z efek­tów terapii. …

Czys­ta Kar­ta Read More »

Xmas Special IV

Trady­cyjnie tajem­nicza, świątecz­na gra niespodzian­ka. Tym razem o zimnie. I o cieple. Bo dookoła zim­no. A w środ­ku powin­no być ciepło. Cho­ci­aż też bywa zimno…

Zakładnicy

Scoia’tael (j. wspól­ny: Wiewiór­ki) – nie­ludz­cy bun­town­i­cy, odpowiedzial­ni za pow­sta­nia prze­ci­wko ludziom w państ­wach północ­nych. Powo­dem ich walk jest niezad­owole­nie z rasiz­mu i dyskrymi­nacji nie­ludzi. Trzon Wiewiórek tworzą elfy, choć w szere­gach for­ma­cji moż­na spotkać także przed­staw­icieli innych starszych ras, takich jak nizioł­ki czy kras­noludy. Scoia’tael podzielone są na koman­da, które składa­ją się z kilku, …

Zakład­ni­cy Read More »

Przewiń do góry