Autor/rzy:

For­mat: cham­ber larp

Kon­wen­cja: thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 — 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

Nie­da­le­ka przy­szłość. Począ­tek nowe­go roz­dzia­łu w histo­rii nauk spo­łecz­nych: otwar­cie 100-pię­tro­we­go wie­żow­ca, nale­żą­ce­go do Insty­tu­tu Badań Psy­cho­lo­gicz­nych oraz Psy­chia­trii pod skrzy­dła­mi kor­po­ra­cji medycz­nej “LUCID GROUP”.
Cie­szą­cy się dobrą sła­wą Insty­tut gwa­ran­tu­je pomoc nie tyl­ko w posta­ci lecze­nia sta­nów depre­syj­nych, zwy­kłej chę­ci rzu­ce­nia nało­gu, ale tak­że skom­pli­ko­wa­nych zabu­rzeń psy­cho­lo­gicz­nych.

Czy są Pań­stwo zain­te­re­so­wa­ni taką ofer­tą?…

Opis

Insty­tut. Tutaj przy­by­wa­ją zamoż­ni pacjen­ci, któ­rzy nie waha­ją się spró­bo­wać inno­wa­cyj­nych tera­pii, aby ule­czyć cho­ro­by duszy. Z usług Insty­tu­tu korzy­sta­ją zarów­no gwiaz­dy, pra­gną­ce wytchnie­nia od świa­teł fle­szy, jak i szczę­ścia­rze, któ­rym poda­ro­wa­no kolej­ną szan­sę od losu… W zamian za pomoc w bada­niach. Kil­ku ludzi, opusz­cza­ją­cych budy­nek Insty­tu­tu tego feral­ne­go dnia, było zado­wo­lo­nych z efek­tów tera­pii. Zanim uda­ło się dotrzeć do wyj­ścia, cze­ka­ło ich jed­nak nie­spo­dzie­wa­ne wyzwa­nie. Świa­tła gasną, a win­da z nie­zna­nych przy­czyn zatrzy­mu­je się mię­dzy pię­tra­mi. Nikt zda­je się nie sły­szeć krzy­ków uwię­zio­nych w niej, skraj­nie odmien­nych od sie­bie, byłych pacjen­tów. Czy w tych nie­co­dzien­nych oko­licz­no­ściach uda im się pozo­stać “Czy­stą kar­tą”?

Infografiki

No painNo pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dys­kom­for­tu.
W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystaniaGra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wyko­rzy­sta­nia.
Gra porusza tematykę uzależnieńGra poru­sza tema­ty­kę uza­leż­nień.
Odgrywanie scen przemocyW grze odgry­wa się sce­ny prze­mo­cy.
Wulgarny językW grze obec­ny jest wul­gar­ny język.
Przewiń do góry