Strona główna » Larpy » Czysta Karta

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4 — 8

Larp poprowad­zono na:

Niedale­ka przyszłość. Początek nowego rozdzi­ału w his­torii nauk społecznych: otwar­cie 100-piętrowego wieżow­ca, należącego do Insty­tu­tu Badań Psy­cho­log­icznych oraz Psy­chi­a­trii pod skrzy­dła­mi kor­po­racji medy­cznej “LUCID GROUP”.
Cieszą­cy się dobrą sławą Insty­tut gwaran­tu­je pomoc nie tylko w postaci leczenia stanów depresyjnych, zwykłej chę­ci rzuce­nia nałogu, ale także skom­p­likowanych zaburzeń psychologicznych.

Czy są Państ­wo zain­tere­sowani taką ofertą?…

Opis

Insty­tut. Tutaj przy­by­wa­ją zamożni pac­jen­ci, którzy nie waha­ją się spróbować innowa­cyjnych ter­apii, aby uleczyć choro­by duszy. Z usług Insty­tu­tu korzys­ta­ją zarówno gwiazdy, prag­nące wytch­nienia od świateł fleszy, jak i szczęś­cia­rze, którym podarowano kole­jną szan­sę od losu… W zami­an za pomoc w badaniach.

Kilku ludzi, opuszcza­ją­cych budynek Insty­tu­tu tego fer­al­nego dnia, było zad­owolonych z efek­tów ter­apii. Zan­im udało się dotrzeć do wyjś­cia, czekało ich jed­nak niespodziewane wyzwanie. Światła gas­ną, a win­da z niez­nanych przy­czyn zatrzy­mu­je się między pię­tra­mi. Nikt zda­je się nie słyszeć krzyków uwięzionych w niej, skra­jnie odmi­en­nych od siebie, byłych pacjentów.

Czy w tych niecodzi­en­nych okolicznoś­ci­ach uda im się pozostać “Czys­tą kartą”?

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry