Zakładnicy - BlackBox 3City

Zakładnicy

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Wyda­rze­nia prze­bie­gły bły­ska­wicz­nie. Wie­wiór­ki! Wie­wiór­ki! –roz­le­gły się krzy­ki po całym domu gieł­dy w Mari­bo­rze. Na moment zapa­no­wał cha­os. Ktoś się­gał po szty­let, ktoś pró­bo­wał uciecz­ki, ale szyb­ko zarzu­co­na na szy­ję pętla powstrzy­ma­ła despe­rac­kie usi­ło­wa­nia ucie­ki­nie­ra. Mają bom­bę! – ten okrzyk prze­ra­że­nia był ostat­nim. Po nim zapa­no­wa­ła peł­na napię­cia cisza. Obec­ni w budyn­ku kup­cy i goń­cy zda­li sobie spra­wę z fak­tu, że są zakład­ni­ka­mi Scoia’tael.

Opis

Scoia’tael (j. wspól­ny: Wie­wiór­ki) – nie­ludz­cy bun­tow­ni­cy, odpo­wie­dzial­ni za powsta­nia prze­ciw­ko ludziom w pań­stwach pół­noc­nych. Powo­dem ich walk jest nie­za­do­wo­le­nie z rasi­zmu i dys­kry­mi­na­cji nie­lu­dzi. Trzon Wie­wió­rek two­rzą elfy, choć w sze­re­gach for­ma­cji moż­na spo­tkać tak­że przed­sta­wi­cie­li innych star­szych ras, takich jak nizioł­ki czy kra­sno­lu­dy. Scoia’tael podzie­lo­ne są na koman­da, któ­re skła­da­ją się z kil­ku, bądź kil­ku­na­stu bojow­ni­ków. Koman­do Wie­wió­rek wzię­ło zakład­ni­ków w domu gieł­dy w Mari­bo­rze. Jakie są ich cele, jakie będą żąda­nia? Czy któ­ry­kol­wiek z zakład­ni­ków wyj­dzie z tego cało? Czy sytu­acja skoń­czy się krwa­wą jat­ką? Straż gro­do­wa i garst­ka zbroj­nych Zako­nu już szy­ku­je się do wzię­cia budyn­ku sztur­mem… W toku jeepa gra­cze i publicz­ność wcie­lą się w człon­ków koman­da Scoia’tael oraz zakład­ni­ków. Gra nie sku­pi się na akcji i tym, kto prze­ży­je, a kto zgi­nie. Zamiast tego obiek­tem nasze­go zain­te­re­so­wa­nia będzie stwo­rze­nie dra­ma­tycz­nej histo­rii i ode­gra­nie rela­cji i napięć mię­dzy posta­cia­mi. Cen­tral­na histo­ria będzie naszą kan­wą, a w nią wple­cie­my treść, czy­li wąt­ki oso­bi­ste. Sce­na­riusz jest adap­ta­cją skan­dy­naw­skie­go jeepa Hosta­ge na uni­wer­sum Wiedźmina.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.