Strona główna » Larpy » Zakładnicy

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 3 +

Larp poprowad­zono na:

Wydarzenia prze­biegły błyskaw­icznie. Wiewiór­ki! Wiewiór­ki! –rozległy się krzy­ki po całym domu giełdy w Mari­borze. Na moment zapanował chaos. Ktoś się­gał po sztylet, ktoś próbował uciecz­ki, ale szy­bko zarzu­cona na szyję pęt­la pow­strzy­mała des­per­ack­ie usiłowa­nia uciekiniera. Mają bom­bę! – ten okrzyk prz­er­aże­nia był ostat­nim. Po nim zapanowała peł­na napię­cia cisza. Obec­ni w budynku kup­cy i goń­cy zdali sobie sprawę z fak­tu, że są zakład­nika­mi Scoia’tael.

Opis

Scoia’tael (j. wspól­ny: Wiewiór­ki) – nie­ludz­cy bun­town­i­cy, odpowiedzial­ni za pow­sta­nia prze­ci­wko ludziom w państ­wach północ­nych. Powo­dem ich walk jest niezad­owole­nie z rasiz­mu i dyskrymi­nacji nie­ludzi. Trzon Wiewiórek tworzą elfy, choć w szere­gach for­ma­cji moż­na spotkać także przed­staw­icieli innych starszych ras, takich jak nizioł­ki czy kras­noludy. Scoia’tael podzielone są na koman­da, które składa­ją się z kilku, bądź kilku­nas­tu bojown­ików. Koman­do Wiewiórek wzięło zakład­ników w domu giełdy w Mari­borze. Jakie są ich cele, jakie będą żąda­nia? Czy którykol­wiek z zakład­ników wyjdzie z tego cało? Czy sytu­ac­ja skończy się krwawą jatką? Straż grodowa i garst­ka zbro­jnych Zakonu już szyku­je się do wzię­cia budynku szturmem… W toku jeepa gracze i pub­liczność wcielą się w członków koman­da Scoia’tael oraz zakład­ników. Gra nie skupi się na akcji i tym, kto przeży­je, a kto zginie. Zami­ast tego obiek­tem naszego zain­tere­sowa­nia będzie stworze­nie dra­maty­cznej his­torii i ode­granie relacji i napięć między posta­ci­a­mi. Cen­tral­na his­to­ria będzie naszą kan­wą, a w nią wple­ciemy treść, czyli wąt­ki oso­biste. Sce­nar­iusz jest adap­tacją skan­dy­nawskiego jeepa Hostage na uni­w­er­sum Wiedźmi­na.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religi­jną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wyko­rzys­ta­nia.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny prze­mo­cy.

Przewiń do góry