Burial by Ash - BlackBox 3City

Burial by Ash

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 — 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Na zewnątrz bez­dź­więcz­nie opa­da popiół. Otu­la dźwię­ki i nie­bo. W koń­cu obej­mie wszyst­ko. Jesz­cze nie teraz. Może do rana?
Świat zaczął koń­czyć się na dobre mie­sią­ce temu.  Nie było to nie­spo­dzie­wa­ne. Nie­licz­ni zasko­cze­ni mają dość przy­zwo­ito­ści, aby to ukryć. Bo prze­cież Wszy­scy widzie­li­śmy, jak to nad­cho­dzi… Tyl­ko że nic nie mogli­by­śmy zro­bić. Dla­te­go więk­szość ludzi po pro­stu kon­ty­nu­owa­ła nor­mal­ne życie. Aż nie dało się tak dłu­żej.  Wszyst­ko dzia­ła­ło, dopó­ki dało się pra­co­wać i wra­cać do domu, dopó­ki zosta­ło cho­ciaż tyle.

Opis

Jest wie­czór. Dziś prąd prze­stał pły­nąć w gniazd­kach i nikt nie spo­dzie­wa się, że wró­ci. Macie świe­ce i przy­ja­ciół, a nie jeste­ście pew­ni, czy jutro w ogó­le wsta­nie nowy dzień. Może to wy nie wsta­nie­cie? Nie­któ­rzy z was są już ducha­mi; resz­ta rów­nie dobrze może nimi się być. To takie trud­ne dostrzec róż­ni­cę… Duchy nie mogą mówić o przy­szło­ści, ale żaden z żywych też nie kwa­pi się do poru­sza­nia tego tema­tu. Może i ty sta­niesz się duchem? Nie w jed­nej chwi­li, ale jeden nie­zau­wa­żal­ny krok po dru­gim? Prze­cież tak czy ina­czej, to nie­unik­nio­ne… Burial By Ash to pięk­na, upior­na gra, któ­ra posłu­gu­je się skraj­ny­mi mecha­ni­ka­mi, jak deduk­cja i… Zdmu­chi­wa­nie świe­czek. Jeśli lubisz gry o gęstej atmos­fe­rze atmos­fe­ry, ta jest jed­ną z nich. Gra otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie Jury w kon­kur­sie lar­po­wym Gol­den Cobra 2019.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.