Strona główna » Larpy » Burial by Ash

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4 — 10

Larp poprowad­zono na:

Na zewnątrz bezdźwięcznie opa­da popiół. Otu­la dźwię­ki i niebo. W końcu obe­jmie wszys­tko. Jeszcze nie ter­az. Może do rana?
Świat zaczął kończyć się na dobre miesiące temu.  Nie było to niespodziewane. Nieliczni zaskoczeni mają dość przyz­woitoś­ci, aby to ukryć. Bo prze­cież Wszyscy widzieliśmy, jak to nad­chodzi… Tylko że nic nie moglibyśmy zro­bić. Dlat­ego więk­szość ludzi po pros­tu kon­tyn­uowała nor­malne życie. Aż nie dało się tak dłużej.  Wszys­tko dzi­ałało, dopó­ki dało się pra­cow­ać i wracać do domu, dopó­ki zostało cho­ci­aż tyle.

Opis

Jest wieczór. Dziś prąd przes­tał płynąć w gni­azd­kach i nikt nie spodziewa się, że wró­ci. Macie świece i
przy­jaciół, a nie jesteś­cie pewni, czy jutro w ogóle wstanie nowy dzień. Może to wy nie wstaniecie?

Niek­tórzy z was są już ducha­mi; resz­ta równie dobrze może nimi się być. To takie trudne
dostrzec różnicę… Duchy nie mogą mówić o przyszłoś­ci, ale żaden z żywych też nie kwapi się do porusza­nia tego tem­atu. Może i ty sta­niesz się duchem? Nie w jed­nej chwili, ale jeden nieza­uważal­ny krok po drugim? Prze­cież tak czy inaczej, to nieuniknione…

Bur­ial By Ash to pięk­na, upi­or­na gra, która posługu­je się skra­jny­mi mechanika­mi, jak dedukc­ja i… Zdmuchi­wanie świeczek. Jeśli lubisz gry o gęstej atmos­ferze atmos­fery, ta jest jed­ną z nich. Gra otrzy­mała wyróżnie­nie Jury w konkur­sie lar­powym Gold­en Cobra 2019.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry