BlackBox No.70 — Golden Cobra 2019

Czas: 17.11.2019 r. godz. 18:00

7 listo­pa­da, na kon­wen­cie Meta­to­pia w USA ogło­szo­no wyni­ki kon­kur­su lar­po­we­go Gol­den Cobra Chal­len­ge 2019. Co roku sta­ra­my się zapre­zen­to­wać Wam przy­naj­mniej kil­ka gier nagro­dzo­nych przez zacne ame­ry­kań­skie jury.  Na nasze 70-te spo­tka­nie przy­go­tu­je­my dla was 2 lar­py, któ­re naszym zdaniem:

  • mają szan­sę tra­fić w Wasz gust;
  • są cie­ka­we, intry­gu­ją­ce i kor­ci nas, by je przetestować.

Po wczy­ta­niu się w zwy­cię­skie i wyróż­nio­ne sce­na­riu­sze (Wszyst­kie nade­sła­ne gry może­cie przej­rzeć TUTAJ), wybra­li­śmy dwie gry.

Mamy nadzie­ję, że wypró­bu­je­cie rów­nie chęt­nie, co my 🙂

Bile­ty, jak zwy­kle, w ser­wi­sie EVENEA.

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Burial by Ash

17.11.2019 r. godz. 18:00Cena bile­tu 20 zł. 

They Say You Should Talk To Your Plants

17.11.2019 r. godz. 18:00Cena bile­tu 20 zł.