They Say You Should Talk To Your Plants - BlackBox 3City

They Say You Should Talk To Your Plants

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 — 7

Larp popro­wa­dzo­no na:

Cza­sem miesz­ka­my bez współlokatorów.
Cza­sem bra­ku­je nam dru­giej połówki.
Cza­sem nie ma niko­go, kto obej­rzał­by z nami cho­ciaż jeden odci­nek serialu.
Cza­sem wyda­je nam się, że jeste­śmy sami…

Opis

They Say You Sho­uld Talk To Your Plants w kon­kur­sie lar­po­wym Gol­den Cobra 2019 zdo­by­ła nagro­dę w dość prze­wrot­nie brzmią­cej kate­go­rii “Naj­lep­sze uży­cie ciszy lub ele­men­tów nie­wer­bal­nych w grze”. To pięk­na, cicha gra o samot­no­ści, upły­wie cza­su i roz­mo­wach z rośli­na­mi. W jej trak­cie każ­dy gracz wcie­la się zarów­no w rolę czło­wie­ka, któ­re­go doty­ka­ją zmien­ne leje losu, jak i jako jed­na z uważ­nych roślin boha­te­ra. Kar­ty posta­ci roślin, wyda­rzeń z życia boha­te­ra czy kwit­nię­cia budu­ją gami­stycz­ny szkie­let gry. Świet­nie, dro­bia­zgo­wo przy­go­to­wa­ny nie­ba­nal­ny sce­na­riusz znacz­nie odbie­ga od lar­po­we­go main­stre­amu. Sam larp pole­ga na wza­jem­nej tro­sce: bez wzglę­du na to, czy jesteś nie­mą rośli­ną, czy samot­nym człowiekiem.

Ważne

W mia­rę moż­li­wo­ści, ubierz­cie się w coś zie­lo­ne­go. Może­cie też zabrać ze sobą kolo­ro­we apasz­ki, tiu­le chust­ki… Gdy­by przy­szło Wam zakwitnąć.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.