Strona główna » Larpy » They Say You Should Talk To Your Plants

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4 — 7

Larp poprowad­zono na:

Cza­sem mieszkamy bez współlokatorów.
Cza­sem braku­je nam drugiej połówki.
Cza­sem nie ma niko­go, kto obe­jrza­ł­by z nami cho­ci­aż jeden odcinek serialu.
Cza­sem wyda­je nam się, że jesteśmy sami…

Opis

They Say You Should Talk To Your Plants w konkur­sie lar­powym Gold­en Cobra 2019 zdobyła nagrodę w dość przewrot­nie brzmiącej kat­e­gorii “Najlep­sze uży­cie ciszy lub ele­men­tów niewer­bal­nych w grze”. To pięk­na, cicha gra o samot­noś­ci, upły­wie cza­su i roz­mowach z rośli­na­mi. W jej trak­cie każdy gracz wciela się zarówno w rolę człowieka, którego dotyka­ją zmi­enne leje losu, jak i jako jed­na z uważnych roślin bohatera.

Kar­ty postaci roślin, wydarzeń z życia bohat­era czy kwit­nię­cia budu­ją gamisty­czny szkielet gry. Świet­nie, dro­bi­az­gowo przy­go­towany niebanal­ny sce­nar­iusz znacznie odb­ie­ga od lar­powego main­strea­mu. Sam larp pole­ga na wza­jem­nej trosce: bez wzglę­du na to, czy jesteś niemą rośliną, czy samot­nym człowiekiem.

Ważne

W miarę możli­woś­ci, ubierz­cie się w coś zielonego. Może­cie też zabrać ze sobą kolorowe apasz­ki, tiule chus­t­ki… Gdy­by przyszło Wam zakwitnąć.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry