Burial by Ash

Jest wie­czór. Dziś prąd prze­stał pły­nąć w gniazd­kach i nikt nie spo­dzie­wa się, że wró­ci. Macie świe­ce i przy­ja­ciół, a nie jeste­ście pew­ni, czy jutro w ogó­le wsta­nie nowy dzień. Może to wy nie wsta­nie­cie? Nie­któ­rzy z was są już ducha­mi; resz­ta rów­nie dobrze może nimi się być. To takie trud­ne dostrzec róż­ni­cę… Duchy nie mogą …

Burial by Ash Read More »

Świat Mroku i larpy – spotkanie dla początkujących i powracających

Lar­py osa­dzo­ne w świe­cie zna­nym z gier fabu­lar­nych wydaw­nic­twa Whi­te Wolf, czy­li takich jak Wam­pir: Świat Mro­ku czy Wam­pir: Maska­ra­da odby­wa­ją się w Pol­sce już dwie deka­dy. Cza­sem ich popu­lar­ność rośnie, cza­sem male­je. Jeśli: dopie­ro zaczy­nasz lar­po­wać, ale “mrocz­no­ści” są ci bli­skie; lar­pu­jesz już jakiś czas, ale nie w kli­ma­cie Wam­pi­ra (lub innych sys­te­mów ze …

Świat Mro­ku i lar­py – spo­tka­nie dla począt­ku­ją­cych i powra­ca­ją­cych Read More »

Przewiń do góry