Konwencja: larp

  • Burial by Ash

    Burial by Ash

    Jest wie­czór. Dziś prąd prze­stał pły­nąć w gniazd­kach i nikt nie spo­dzie­wa się, że wró­ci. Macie świe­ce i przy­ja­ciół, a nie jeste­ście pew­ni, czy jutro w ogó­le wsta­nie nowy dzień. Może to wy nie wstaniecie? Nie­któ­rzy z was są już ducha­mi; resz­ta rów­nie dobrze może nimi się być. To takie trudne dostrzec róż­ni­cę… Duchy nie mogą…

  • Świat Mroku i larpy – spotkanie dla początkujących i powracających

    Świat Mroku i larpy – spotkanie dla początkujących i powracających

    Lar­py osa­dzo­ne w świe­cie zna­nym z gier fabu­lar­nych wydaw­nic­twa Whi­te Wolf, czy­li takich jak Wam­pir: Świat Mro­ku czy Wam­pir: Maska­ra­da odby­wa­ją się w Pol­sce już dwie deka­dy. Cza­sem ich popu­lar­ność rośnie, cza­sem maleje. Jeśli: dopie­ro zaczy­nasz lar­po­wać, ale “mrocz­no­ści” są ci bliskie; lar­pu­jesz już jakiś czas, ale nie w kli­ma­cie Wam­pi­ra (lub innych sys­te­mów ze…