Strona główna » Larpy » Świat Mroku i larpy – spotkanie dla początkujących i powracających

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 3 godziny

Larp poprowad­zono na:

Opis

Larpy osad­zone w świecie znanym z gier fab­u­larnych wydawnict­wa White Wolf, czyli takich jak Wam­pir: Świat Mroku czy Wam­pir: Maskara­da odby­wa­ją się w Polsce już dwie dekady. Cza­sem ich pop­u­larność rośnie, cza­sem male­je. Jeśli:
  • dopiero zaczy­nasz lar­pować, ale “mrocznoś­ci” są ci bliskie;
  • larpu­jesz już jak­iś czas, ale nie w kli­ma­cie Wam­pi­ra (lub innych sys­temów ze Świa­ta Mroku);
  • dawno nie grałeś/aś w larpie w kli­ma­cie Wam­pi­ra i chcesz przy­pom­nieć sobie „co i jak”…
… zaprasza­my na niniejsze spotkanie 🙂 W towarzys­t­wie Jaco­ba Klun­dera — auto­ra i wol­nego strzel­ca piszącego przy­gody do w/w gier wyjaśn­imy i przy­pom­n­imy jak grać.
Przewiń do góry