Świat Mroku i larpy – spotkanie dla początkujących i powracających - BlackBox 3City

Świat Mroku i larpy – spotkanie dla początkujących i powracających

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Larp popro­wa­dzo­no na:

Opis

Lar­py osa­dzo­ne w świe­cie zna­nym z gier fabu­lar­nych wydaw­nic­twa Whi­te Wolf, czy­li takich jak Wam­pir: Świat Mro­ku czy Wam­pir: Maska­ra­da odby­wa­ją się w Pol­sce już dwie deka­dy. Cza­sem ich popu­lar­ność rośnie, cza­sem male­je. Jeśli: 
  • dopie­ro zaczy­nasz lar­po­wać, ale “mrocz­no­ści” są ci bliskie;
  • lar­pu­jesz już jakiś czas, ale nie w kli­ma­cie Wam­pi­ra (lub innych sys­te­mów ze Świa­ta Mro­ku);
  • daw­no nie grałeś/aś w lar­pie w kli­ma­cie Wam­pi­ra i chcesz przy­po­mnieć sobie „co i jak”…
… zapra­sza­my na niniej­sze spo­tka­nie 🙂 W towa­rzy­stwie Jaco­ba Klun­de­ra — auto­ra i wol­ne­go strzel­ca piszą­ce­go przy­go­dy do w/w gier wyja­śni­my i przy­po­mni­my jak grać.