BlackBox No.51 – BlackBox Weekend

Miej­sce: Pomor­ska Rada Fede­ra­cji Sto­wa­rzy­szeń Nauko­wo-Tech­nicz­nych Naczel­nej Orga­ni­za­cji Tech­nicz­nej w Gdańsku

Czas: 29.09.2018 r. godz. 11:00

Warsztaty

W pew­nych aspek­tach lar­py moż­na trak­to­wać niczym inwe­sty­cje. Opła­ca się być dobrym gra­czem i war­to sta­wać się coraz lep­szym. Im wię­cej sam/a wkła­dam w przy­go­to­wa­nie do gry, im bar­dziej sta­ram się odgry­wać moją postać — tym samym odpo­wia­da­ją współ­gra­cze. Tym wię­cej satys­fak­cji i fraj­dy larp przy­no­si wszyst­kim uczest­ni­kom. Chce­my odgry­wać lepiej. Tyl­ko nie zawsze wie­my jak to zro­bić. W tym wła­śnie poma­ga­ją nam warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przed lar­pa­mi. Pro­gram BB51 wypeł­ni­li­śmy nimi po brze­gi — rów­nież taki­mi, na któ­re nigdy wcze­śniej nie zna­leź­li­śmy cza­su. Wszyst­kie zaję­cia warsz­ta­to­we pro­wa­dzi­my nie­od­płat­nie. Obo­wią­zu­ją zapi­sy online.

Warsztaty o emocjach

Jak wia­ry­god­nie ode­grać emo­cje? Jak pra­wi­dło­wo odczy­tać je u innych gra­czy? Jak zagrać sil­ne wra­że­nia, by ich nie prze­ry­so­wać? Jak zagrać sub­tel­no­ści, by nie prze­mknę­ły nie­zau­wa­żo­ne? Jak grać śmie­lej, jak wpro­wa­dzić w odpo­wied­ni nastrój umysł i cia­ło? To tyl­ko kil­ka z tema­tów, któ­re poru­szy­my pod­czas inten­syw­nych zajęć, któ­re popro­wa­dzi dla Was jeden z orga­ni­za­to­rów pią­te­go sezo­nu Black­Box 3City, Piotr Budzisz.

Warsztaty o statusie

Cza­sem sami nie zda­je­my sobie spra­wy z tego, że jeste­śmy dzieć­mi pew­nej epo­ki i kon­kret­nej kul­tu­ry. Mamy wyobra­że­nie na temat tego jak “kie­dyś bywa­ło” — ale to wszyst­ko. Nawet pomi­mo usil­nych sta­rań nie jeste­śmy w sta­nie wyrzu­cić z sie­bie huma­ni­stycz­nych war­to­ści XXI wie­ku. Nie umie­my się wywyż­szać, nie umie­my pogar­dzać, nie umie­my oka­zy­wać sza­cun­ku. Nie potra­fi­my odna­leźć się w świa­tach nazna­czo­nych przez takie poję­cia jak kasta, kla­sa, pozy­cja spo­łecz­na, hie­rar­chia, sta­tus. Warsz­ta­ty o zna­cze­niu i spo­so­bach odgry­wa­nia sta­tu­su popro­wa­dzi dla was jeden z gości wyda­rze­nia, Krzysz­tof Gojo­wy — impro­wi­za­tor zwią­za­ny z taki­mi gru­pa­mi jak byd­go­ski Kalo­ry­fer Impro oraz gdań­skie Wol­ne Elek­tro­ne czy Mło­de Impro.

Warsztaty o bezpieczeństwie

Na więk­szo­ści pol­skich lar­pów moż­na spo­tkać się z jed­ną z kil­ku popu­lar­nych “mecha­nik bez­pie­czeń­stwa”. Sto­su­je się je po to, by zapew­nić gra­czom mak­sy­mal­ny kom­fort psy­chicz­ny i fizycz­ny, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu prze­strze­ni do wyso­kiej inten­syw­no­ści prze­żyć. Mecha­ni­ki bez­pie­czeń­stwa są więc rodza­jem taj­ne­go języ­ka; dodat­ko­wym kana­łem komu­ni­ka­cji usta­lo­nym na potrze­by gry. Nie­ste­ty, wie­lo­krot­nie obser­wo­wa­li­śmy, że pod­czas stre­su­ją­cej sytu­acji wie­lu gra­czy i wie­le gra­czek “blo­ku­je się” i nie jest w sta­nie użyć przy­ję­te­go kodu komu­ni­ka­cji. Jest na to za póź­no, gdy sil­ny, nega­tyw­ny bodziec unie­moż­li­wia nam reak­cję. Tre­ning reak­cji na dys­kom­for­to­we sytu­acje popro­wa­dzi dla was jeden z orga­ni­za­to­rów pią­te­go sezo­nu Black­Box 3City, Piotr Milew­ski.

Warsztaty o tworzenie warsztatów

Wie­lu twór­ców chcąc przy­go­to­wać warsz­ta­to­we wpro­wa­dze­nie do swo­jej gry napo­ty­ka dwie prze­szko­dy. Nie wie­dzą, gdzie szu­kać spraw­dzo­nych ćwi­czeń, albo nie są w sta­nie zna­leźć takich, któ­rych potrze­bu­je ich larp. Warsz­ta­ty o two­rze­niu warsz­ta­tów poświę­co­ne będą pro­jek­to­wa­niu ćwi­czeń pod bar­dzo kon­kret­ne doświad­cze­nia lar­po­we. Pod­czas zajęć nie pozna­cie uni­wer­sal­nych ćwi­czeń, któ­re moż­na swo­bod­nie sto­so­wać w każ­dym przy­pad­ku. Zamiast tego przej­dzie­my przez pro­ces, któ­re­go kolej­ne eta­py zło­żą się w kom­plet­ną meto­dę. Warsz­tat popro­wa­dzi dla Was Jakub Kras­sow­ski, współ­or­ga­ni­za­tor pierw­szych 4 sezo­nów BB3C.

Świat mroku — warsztaty dla początkujących i powracających

Lar­py osa­dzo­ne w set­tin­gach zna­nych z gier fabu­lar­nych wydaw­nic­twa Whi­te Wolf, czy­li takich jak Wam­pir: Świat Mro­ku czy Wam­pir: Maska­ra­da odby­wa­ją się w Pol­sce już dwie deka­dy. Cza­sem ich popu­lar­ność rośnie, cza­sem male­je. Jeśli: 
  • dopie­ro zaczy­nasz lar­po­wać, ale mrocz­no­ści są ci bliskie;
  • lar­pu­jesz już jakiś czas, ale nigdy nie zda­rzy­ło ci się w lar­pie w kli­ma­cie Wam­pi­ra (lub innych set­tin­gów ze Świa­ta Mroku);
  • daw­no nie grałeś/aś w lar­pie w kli­ma­cie Wam­pi­ra i chcesz przy­po­mnieć sobie „co i jak”…
… i chcesz wziąć udział w naszej grze głów­nej — zapra­sza­my na niniej­sze spo­tka­nie 🙂

Larpy

Dobie­ra­jąc gry do nasze­go wyda­rze­nia sta­ra­li­śmy się wyszu­kać takie tytu­ły, któ­re dadzą prze­strzeń do wypró­bo­wa­nia metod, tech­nik czy mecha­nik pre­zen­to­wa­nych na warsz­ta­tach. Przed wami czte­ry gry, któ­re dla was przy­go­to­wa­li­śmy. Na wszyst­kie lar­py obo­wią­zu­je zniż­ka 20% dla posia­da­czy Kar­ty do kul­tu­ry. Pod­czas kupo­wa­nia blie­tu na Eve­nei nale­ży  podać kod raba­to­wy “KARTA DO KULTURY”. Jeśli sko­rzy­sta­cie z tego kodu, przed lar­pem będzie­cie musie­li oka­zać swo­ją Kar­tę do kultury.

Elektryczne Owce

Gra autor­stwa Bart­ka Zio­ło gości­ła już na naszej sce­nie. Bile­ty na ten nagro­dzo­ny larp (“Naj­lep­sza Pre­mie­ra” LubLarp Festi­wa­lu w 2017 roku) roze­szły się szyb­ko i spo­ro osób pyta­ło nas, czy będzie moż­na zagrać w Trój­mie­ście w Elek­trycz­ne Owce jesz­cze raz. Jak widać — odpo­wiedź brzmi TAK. Nie zna­my lep­szej gry, któ­rą moż­na popro­wa­dzić po warsz­ta­tach o emo­cjach, dla­te­go znów damy wam moż­li­wość wcie­le­nia się w andro­idy świe­żo zdję­te z taśmy pro­duk­cyj­nej.

Oceń Mnie!

Autor­ką gry w kli­ma­tach zna­nych z seria­lu Black Mir­ror jest kolej­ny gość nasze­go wyda­rze­nia — Anna “Sza­rań­cza” Szew­czyk zwią­za­na z poznań­skim Nauti­lus Larp Pro­ject. Nie mie­li­śmy oka­zji w nią zagrać, ale na tego­rocz­nym Polco­nie pro­wa­dzi­li­śmy grę w tej samej sali zaraz po Oceń Mnie!. Reak­cje gra­czy wystar­czy­ły nam za reko­men­da­cje — cie­szy­my się, że Sza­rań­cza przy­ję­ła nasze zapro­sze­nie. Wraz z nią larp popro­wa­dzi Prze­my­sław ‘Max’ Basz­czuk — rów­nież z Nauti­lu­sa.

Degree of Apocalypse

Do tej pory nie zda­rzy­ło się na sce­nie BB3C pro­wa­dzić gry cyklicz­nej. W tym roku to się zmie­ni. Do nasze­go zespo­łu dołą­czył Piotr “Pirat” Panec­ki, któ­ry pod­jął się napi­sa­nia i popro­wa­dze­nia serii 3 połą­czo­nych ze sobą lar­pów. Cykl wystar­tu­je na począt­ku przy­szłe­go roku. Popro­si­li­śmy jed­nak Pira­ta, by na otwie­ra­ją­cy sezon BB No 51 przy­go­to­wał jed­no­strza­ło­wy cham­ber larp osa­dzo­ny w tym samym świe­cie. Dzię­ki tej grze zawi­ta­cie do autor­skie­go, dys­to­pij­ne­go uni­wer­sum w kli­ma­cie cyber­pun­ku.

Gra Główna

Nie pomy­li­li­ście się. Po raz pierw­szy w histo­rii BB3C poja­wi­ło się wyda­rze­nie, któ­re zasłu­ży­ło na ten sta­tus. To osa­dzo­ny w set­tin­gu gry RPG Wam­pir: Mrocz­ne Wie­ki larp

New Blo­od

Od daw­na szy­ko­wa­li­śmy się do wypro­du­ko­wa­nia praw­dzi­wie mrocz­ne­go, wam­pi­rze­go lar­pu w Gdań­sku. Szukaliśmy: 
  • spraw­dzo­ne­go sce­na­riu­sza, ela­stycz­ne­go pod wzglę­dem licz­by uczestników;
  • loka­cji, któ­rej cha­rak­ter pomo­że nam cał­ko­wi­cie zanu­rzyć się w kli­mat gier z serii Świa­ta Mroku.
Z dumą infor­mu­je­my, że uda­ło nam się w peł­ni zre­ali­zo­wać oba te zało­że­nia. Nasze zapro­sze­nie do popro­wa­dze­nia gry przy­jął Jacob Klün­der — duń­ski lar­po­wiec z ponad 20 let­nim doświad­cze­niem, piszą­cy sce­na­riu­sze dla wydaw­nictw Whi­te Wolf i Onyx Path. New Blo­od to jego gra i popro­wa­dzi ją dla Was oso­bi­ście, sta­jąc się w ten spo­sób pierw­szym zagra­nicz­nym gościem Black­Box 3City. Dzię­ki uprzej­mo­ści Nad­bał­tyc­kie­go Cen­trum Kul­tu­ry gra odbę­dzie się w Wiel­kiej Sali Ratu­sza Sta­ro­miej­skie­go w Gdań­sku. Larp roz­gry­wa­ny będzie w języ­ku pol­skim. Wkrót­ce opu­bli­ku­je­my listę waka­tów.

Harmonogram Wydarzenia

SOBOTA, 29.09 NIEDZIELA, 30.09
od 11:00 do 14:00 Warsz­ta­ty o emocjach Świat Mro­ku i lar­py: spo­tka­nie dla począt­ku­ją­cych i powracających Śnia­da­nie larpowe Warsz­ta­ty o two­rze­niu warsztatów 
od 15:00 do 18:00 Warsz­ta­ty o statusie Larp “Elek­trycz­ne Owce” Warsz­ta­ty o bezpieczeństwie Larp “Oceń mnie”
od 19:00 Larp “New Blood” Larp “Degree of Apocalypse”
Wita­my u pro­gu pią­te­go roku naszej dzia­łal­no­ści. Mamy nadzie­ję, że nowy sezon licz­nie przy­wi­ta­cie razem z nami. Wkrót­ce kolej­ne infor­ma­cje o wyda­rze­niu. Stay tuned!

Zespół Black­Box 3City Season V w składzie:

Piotr Budzisz Robert Kla­wi­kow­ski Kry­stian Kujawski Pau­li­na Michałowska Piotr Milew­ski Piotr Panec­ki

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

New Blood

Nad­bał­tyc­kie Cen­trum Kultury 29.09.2018 r. godz. 19:00Cena bile­tu 90 zł. 

Degree of Apocalypse

Klu­bo­ga­le­ria Bunkier 30.09.2018 r. godz. 19:00Cena bile­tu 30 zł. 

Oceń mnie!

FSNT-NOT w Gdańsku 30.09.2018 r. godz. 15:00Cena bile­tu 30 zł. 

Elektryczne Owce

FSNT-NOT w Gdańsku 29.09.2018 r. godz. 15:00Cena bile­tu 30 zł. 

Warsztaty o mechanikach bezpieczeństwa

FSNT-NOT w Gdańsku 30.09.2018 r. godz. 15:00 Wstęp wolny.

Warsztaty o emocjach

FSNT-NOT w Gdańsku 29.09.2018 r. godz. 11:00 Wstęp wolny.