Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.51 – BlackBox Weekend

Miejsce: Pomors­ka Rada Fed­er­acji Sto­warzyszeń Naukowo-Tech­nicznych Naczel­nej Orga­ni­za­cji Tech­nicznej w Gdańsku

Czas: 29.09.2018 r. godz. 11:00

Warsztaty

W pewnych aspek­tach larpy moż­na trak­tować niczym inwest­y­c­je. Opła­ca się być dobrym graczem i warto stawać się coraz lep­szym. Im więcej sam/a wkładam w przy­go­towanie do gry, im bardziej staram się odgry­wać moją postać — tym samym odpowiada­ją współ­gracze. Tym więcej satys­fakcji i fra­jdy larp przynosi wszys­tkim uczestnikom.

Chce­my odgry­wać lep­iej. Tylko nie zawsze wiemy jak to zro­bić. W tym właśnie poma­ga­ją nam warsz­taty prowad­zone przed larpa­mi. Pro­gram BB51 wypełnil­iśmy nimi po brze­gi — również taki­mi, na które nigdy wcześniej nie znaleźliśmy czasu.

Wszys­tkie zaję­cia warsz­ta­towe prowadz­imy nieod­płat­nie. Obow­iązu­ją zapisy online.

Warsztaty o emocjach

Jak wiary­god­nie ode­grać emoc­je? Jak praw­idłowo odczy­tać je u innych graczy? Jak zagrać silne wraże­nia, by ich nie prz­erysować? Jak zagrać sub­tel­noś­ci, by nie przemknęły nieza­uważone? Jak grać śmielej, jak wprowadz­ić w odpowied­ni nas­trój umysł i ciało?

To tylko kil­ka z tem­atów, które poruszymy pod­czas inten­sy­wnych zajęć, które poprowadzi dla Was jeden z orga­ni­za­torów piątego sezonu Black­Box 3City, Piotr Budzisz.

Warsztaty o statusie

Cza­sem sami nie zda­je­my sobie sprawy z tego, że jesteśmy dzieć­mi pewnej epo­ki i konkret­nej kul­tu­ry. Mamy wyobraże­nie na tem­at tego jak “kiedyś bywało” — ale to wszys­tko. Nawet pomi­mo usil­nych starań nie jesteśmy w stanie wyrzu­cić z siebie human­isty­cznych wartoś­ci XXI wieku. Nie umiemy się wywyższać, nie umiemy pog­a­rdzać, nie umiemy okazy­wać sza­cunku. Nie potrafimy odnaleźć się w świat­ach naz­nac­zonych przez takie poję­cia jak kas­ta, klasa, pozy­c­ja społecz­na, hier­ar­chia, status.

Warsz­taty o znacze­niu i sposobach odgry­wa­nia sta­tusu poprowadzi dla was jeden z goś­ci wydarzenia, Krzysztof Gojowy — improw­iz­a­tor związany z taki­mi gru­pa­mi jak byd­gos­ki Kalo­ryfer Impro oraz gdańskie Wolne Elek­trone czy Młode Impro.

Warsztaty o bezpieczeństwie

Na więk­szoś­ci pol­s­kich larpów moż­na spotkać się z jed­ną z kilku pop­u­larnych “mechanik bez­pieczeńst­wa”. Sto­su­je się je po to, by zapewnić grac­zom maksy­mal­ny kom­fort psy­chiczny i fizy­czny, przy jed­noczes­nym zachowa­niu przestrzeni do wysok­iej inten­sy­wnoś­ci przeżyć. Mechani­ki bez­pieczeńst­wa są więc rodza­jem tajnego języ­ka; dodatkowym kanałem komu­nikacji ustalonym na potrze­by gry. Nieste­ty, wielokrot­nie obser­wowal­iśmy, że pod­czas stre­su­jącej sytu­acji wielu graczy i wiele graczek “bloku­je się” i nie jest w stanie użyć przyjętego kodu komu­nikacji. Jest na to za późno, gdy sil­ny, negaty­wny bodziec uniemożli­wia nam reakcję.

Tren­ing reakcji na dyskom­for­towe sytu­acje poprowadzi dla was jeden z orga­ni­za­torów piątego sezonu Black­Box 3City, Piotr Milews­ki.

Warsztaty o tworzenie warsztatów

Wielu twór­ców chcąc przy­go­tować warsz­ta­towe wprowadze­nie do swo­jej gry napo­ty­ka dwie przeszkody. Nie wiedzą, gdzie szukać sprawd­zonych ćwiczeń, albo nie są w stanie znaleźć takich, których potrze­bu­je ich larp.

Warsz­taty o tworze­niu warsz­tatów poświę­cone będą pro­jek­towa­niu ćwiczeń pod bard­zo konkretne doświad­czenia lar­powe. Pod­czas zajęć nie poz­na­cie uni­w­er­sal­nych ćwiczeń, które moż­na swo­bod­nie stosować w każdym przy­pad­ku. Zami­ast tego prze­jdziemy przez pro­ces, którego kole­jne etapy złożą się w kom­plet­ną metodę.

Warsz­tat poprowadzi dla Was Jakub Kras­sows­ki, współor­ga­ni­za­tor pier­wszych 4 sezonów BB3C.

Świat mroku — warsztaty dla początkujących i powracających

Larpy osad­zone w set­tin­gach znanych z gier fab­u­larnych wydawnict­wa White Wolf, czyli takich jak Wam­pir: Świat Mroku czy Wam­pir: Maskara­da odby­wa­ją się w Polsce już dwie dekady. Cza­sem ich pop­u­larność rośnie, cza­sem male­je. Jeśli:

  • dopiero zaczy­nasz lar­pować, ale mrocznoś­ci są ci bliskie;
  • larpu­jesz już jak­iś czas, ale nigdy nie zdarzyło ci się w larpie w kli­ma­cie Wam­pi­ra (lub innych set­tingów ze Świa­ta Mroku);
  • dawno nie grałeś/aś w larpie w kli­ma­cie Wam­pi­ra i chcesz przy­pom­nieć sobie „co i jak”…

… i chcesz wziąć udzi­ał w naszej grze głównej — zaprasza­my na niniejsze spotkanie 🙂

Larpy

Dobier­a­jąc gry do naszego wydarzenia staral­iśmy się wyszukać takie tytuły, które dadzą przestrzeń do wypróbowa­nia metod, tech­nik czy mechanik prezen­towanych na warsz­tat­ach. Przed wami cztery gry, które dla was przygotowaliśmy.

Na wszys­tkie larpy obow­iązu­je zniż­ka 20% dla posi­adaczy Kar­ty do kul­tu­ry. Pod­czas kupowa­nia bli­etu na Evenei należy  podać kod raba­towy “KARTA DO KULTURY”. Jeśli sko­rzysta­cie z tego kodu, przed larpem będziecie musieli okazać swo­ją Kartę do kultury.

Elektryczne Owce

Gra autorstwa Bart­ka Zioło goś­ciła już na naszej sce­nie. Bile­ty na ten nagrod­zony larp (“Najlep­sza Pre­miera” LubLarp Fes­ti­walu w 2017 roku) rozeszły się szy­bko i sporo osób pytało nas, czy będzie moż­na zagrać w Trójmieś­cie w Elek­tryczne Owce jeszcze raz. Jak widać — odpowiedź brz­mi TAK. Nie znamy lep­szej gry, którą moż­na poprowadz­ić po warsz­tat­ach o emoc­jach, dlat­ego znów damy wam możli­wość wcie­le­nia się w androidy świeżo zdjęte z taśmy produkcyjnej.

Oceń Mnie!

Autorką gry w kli­mat­ach znanych z seri­alu Black Mir­ror jest kole­jny gość naszego wydarzenia — Anna “Szarańcza” Szew­czyk związana z poz­nańskim Nau­tilus Larp Project. Nie mieliśmy okazji w nią zagrać, ale na tegorocznym Pol­conie prowadzil­iśmy grę w tej samej sali zaraz po Oceń Mnie!. Reakc­je graczy wystar­czyły nam za rekomen­dac­je — cieszymy się, że Szarańcza przyjęła nasze zaprosze­nie. Wraz z nią larp poprowadzi Prze­mysław ‘Max’ Baszczuk — również z Nau­tilusa.

Degree of Apocalypse

Do tej pory nie zdarzyło się na sce­nie BB3C prowadz­ić gry cyk­licznej. W tym roku to się zmieni. Do naszego zespołu dołączył Piotr “Pirat” Panec­ki, który pod­jął się napisa­nia i poprowadzenia serii 3 połąc­zonych ze sobą larpów. Cykl wys­tar­tu­je na początku przyszłego roku. Poprosil­iśmy jed­nak Pira­ta, by na otwier­a­ją­cy sezon BB No 51 przy­go­tował jed­nos­trza­łowy cham­ber larp osad­zony w tym samym świecie. Dzię­ki tej grze zaw­ita­cie do autorskiego, dystopi­jnego uni­w­er­sum w kli­ma­cie cyberpunku.

Gra Główna

Nie pomylil­iś­cie się. Po raz pier­wszy w his­torii BB3C pojaw­iło się wydarze­nie, które zasłużyło na ten sta­tus. To osad­zony w set­tin­gu gry RPG Wam­pir: Mroczne Wie­ki larp

New Blood

Od daw­na szykowal­iśmy się do wypro­dukowa­nia prawdzi­wie mrocznego, wam­pirzego larpu w Gdańsku.

Szukaliśmy:

  • sprawd­zonego sce­nar­iusza, elasty­cznego pod wzglę­dem licz­by uczestników;
  • lokacji, której charak­ter pomoże nam całkowicie zanurzyć się w kli­mat gier z serii Świa­ta Mroku.

Z dumą infor­mu­je­my, że udało nam się w pełni zre­al­i­zować oba te założenia.

Nasze zaprosze­nie do poprowadzenia gry przyjął Jacob Klün­der — duńs­ki lar­powiec z pon­ad 20 let­nim doświad­cze­niem, piszą­cy sce­nar­iusze dla wydawnictw White Wolf i Onyx Path. New Blood to jego gra i poprowadzi ją dla Was oso­biś­cie, sta­jąc się w ten sposób pier­wszym zagranicznym goś­ciem Black­Box 3City.
Dzię­ki uprze­j­moś­ci Nad­bał­ty­ck­iego Cen­trum Kul­tu­ry gra odbędzie się w Wielkiej Sali Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku.
Larp roz­gry­wany będzie w języku pol­skim. Wkrótce opub­liku­je­my listę wakatów.

Harmonogram Wydarzenia

SOBOTA, 29.09 NIEDZIELA, 30.09
od 11:00
do 14:00
Warsz­taty o emocjach Świat Mroku i larpy:
spotkanie dla początkujących
i powracających
Śni­adanie larpowe Warsz­taty o tworze­niu warsztatów
od 15:00
do 18:00
Warsz­taty o statusie Larp “Elek­tryczne Owce” Warsz­taty o bezpieczeństwie Larp “Oceń mnie”
od 19:00 Larp “New Blood” Larp “Degree of Apocalypse”

Wita­my u progu piątego roku naszej dzi­ałal­noś­ci. Mamy nadzieję, że nowy sezon licznie przy­wita­cie razem z nami.
Wkrótce kole­jne infor­ma­c­je o wydarze­niu. Stay tuned!

Zespół Black­Box 3City Sea­son V w składzie:

Piotr Budzisz
Robert Klawikows­ki
Krys­t­ian Kujawski
Pauli­na Michałowska
Piotr Milews­ki
Piotr Panec­kiW ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

New Blood

Nad­bał­ty­ck­ie Cen­trum Kultury 29.09.2018 r. godz. 19:00Cena bile­tu 90 zł. 

Degree of Apocalypse

Klubo­ga­le­ria Bunkier 30.09.2018 r. godz. 19:00Cena bile­tu 30 zł. 

Oceń mnie!

FSNT-NOT w Gdańsku 30.09.2018 r. godz. 15:00Cena bile­tu 30 zł. 

Elektryczne Owce

FSNT-NOT w Gdańsku 29.09.2018 r. godz. 15:00Cena bile­tu 30 zł. 

Warsztaty o mechanikach bezpieczeństwa

FSNT-NOT w Gdańsku 30.09.2018 r. godz. 15:00 Wstęp wolny.

Warsztaty o emocjach

FSNT-NOT w Gdańsku 29.09.2018 r. godz. 11:00 Wstęp wolny.

Przewiń do góry