Warsztaty o mechanikach bezpieczeństwa - BlackBox 3City

Warsztaty o mechanikach bezpieczeństwa

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 15

Larp popro­wa­dzo­no na:

Gre­en!
Uderz mnie! Śmia­ło, chcę to poczuć!
Yellow.
Szla­chet­na Pani, wyda­je mi się, że już czas przejść do bawial­ni. Pro­po­nu­ję par­tyj­kę tryktraka.
Red.
Czer­wo­ny. Po pro­stu czerwony.

Opis

Na więk­szo­ści pol­skich lar­pów moż­na spo­tkać się z jed­ną z kil­ku popu­lar­nych “mecha­nik bez­pie­czeń­stwa”. Sto­su­je się je po to, by zapew­nić gra­czom mak­sy­mal­ny kom­fort psy­chicz­ny i fizycz­ny, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu prze­strze­ni do wyso­kiej inten­syw­no­ści prze­żyć. Mecha­ni­ki bez­pie­czeń­stwa są więc rodza­jem taj­ne­go języ­ka; dodat­ko­wym kana­łem komu­ni­ka­cji usta­lo­nym na potrze­by gry. Cza­sem chce­my zasy­gna­li­zo­wać współ­uczest­ni­kom, że jeste­śmy goto­wi grać inten­syw­niej: że godzi­my się na bliż­szy kon­takt fizycz­ny lub zale­ży nam na sil­niej­szych i głęb­szych emo­cjach. Cza­sem jest dokład­nie odwrot­nie. Czu­je­my, że gra za chwi­lę — lub już teraz — prze­sta­ła spra­wiać nam przy­jem­ność. Może ktoś poru­szył temat, któ­ry wywo­łu­je przy­kre wspo­mnie­nia z życia nasze­go, a nie posta­ci? Może kon­takt fizycz­ny z innym gra­czem wywo­łał dys­kom­fort? Może zwy­czaj­nie boimy się co będzie za chwi­lę i nie chce­my “wyjść z gry” z uwa­gi na zbyt sil­ne przeżycia?  Nie­za­leż­nie od przy­czy­ny, w trak­cie gry musi­my mieć moż­li­wość czy­tel­ne­go zasy­gna­li­zo­wa­nia pozio­mu nasze­go kom­for­tu, sta­nu psy­chicz­ne­go czy otwar­to­ści na for­mę i inten­syw­ność inte­rak­cji. Nie­ste­ty, wie­lo­krot­nie obser­wo­wa­li­śmy, że pod­czas stre­su­ją­cej sytu­acji wie­lu gra­czy i wie­le gra­czek “blo­ku­je się” i nie jest w sta­nie użyć przy­ję­te­go kodu komu­ni­ka­cji. Jest na to za póź­no, gdy sil­ny, nega­tyw­ny bodziec unie­moż­li­wia nam reakcję. Celem niniej­szych warsz­ta­tów jest wysta­wie­nie się na nie­przy­jem­ne bodź­ce w kon­tro­lo­wa­nych warun­kach, aby oswo­ić się z uży­wa­niem naj­po­pu­lar­niej­szych mecha­nik bezpieczeństwa. Zapra­sza­my do ćwi­cze­nia opo­ru wobec nie­przy­jem­nych wrażeń!