Strona główna » warsztat

Otwarte Warsztaty Larpopisania

Szy­b­ka anki­eta na face­bookowej grupie Larp Trójmi­as­to pokaza­ła, że wielu z Was nosi się z zami­arem napisa­nia włas­nej gry. Więcej Waszych gier — to potenc­jal­nie więcej gier do pokaza­nia na Black­box­ie! Spotka­jmy się więc, by wspól­nie pisać larpy! Masz szkic, pomysł, ideę? Niedokońc­zony kon­cept, który od daw­na kurzy się w szu­fladzie? Nie wiesz o pisa­niu …

Otwarte Warsz­taty Lar­popisa­nia Read More »

Warsztaty o istocie postaci

Bywa­ją takie sytu­acje, w których nie chce­my przy­pom­i­nać „codzi­en­nego siebie”. Zdarza się tak w larpie, pod­czas sesji RPG, w teatrze, czy może…  Może zdarzyć się też w prawdzi­wym życiu. Na mafi­jnym przesłucha­niu? Roz­mowie o pracę? Pier­wszej wiz­y­cie w rodzin­nym domu naszej dziew­czyny lub chłopa­ka? W takich sytu­ac­jach przy­da­je się, żebyśmy zachowywali się jak ktoś trochę …

Warsz­taty o isto­cie postaci Read More »

Warsztaty ruchu Labana

Rudolf Laban był nie tylko chore­ografem i tancerzem – ale i naukow­cem. Jest ojcem takich dziedzin nau­ki jak kine­tografia (zapis ruchu ludzkiego ciała), chore­olo­gia (nau­ka o tańcu), anal­iza ruchu i ergono­mia. Swo­ją autorską teorię ruchu stworzył pod­pa­tru­jąc sportow­ców, robot­ników i… Tańce ludowe. W ruchu wyo­dręb­nił trzy pod­sta­wowe skład­ni­ki: energię (siłę mięśni), czas (tem­po) i  przestrzeń …

Warsz­taty ruchu Labana Read More »

Warsztaty zaufania larpowego

Co zro­bić, jeśli macie tylko kil­ka godzin przed larpem, by zbu­dować relację, która fab­u­larnie trwa od lat? Aby rozu­mieć się bez słów, dokańczać za siebie zda­nia, znać ulu­bione potrawy? Zau­fanie pomiędzy gracza­mi jest bez­cenne, gdy dzi­ałamy w due­cie. Nie jest oczy­wiś­cie możli­we wykre­owanie tego uczu­cia instant, ale przed larpem warto wykon­ać kil­ka ćwiczeń pozwala­ją­cych na wiary­godne go …

Warsz­taty zau­fa­nia lar­powego Read More »

Warsztaty larp awareness

Niniejsze warsz­taty przeprowadzą Was przez kil­ka ćwiczeń, które może­cie zaw­ieźć do domu i prowadz­ić u siebie. Pokaże­my jak ćwiczyć pozostaw­ian­ie innym przestrzeni fab­u­larnej, kiedy dawać infor­ma­cję zwrot­ną w tłum­nej sce­nie grupowej, oraz dlaczego ważne jest płynne prze­chodze­nie pomiędzy mikro- a makro-skalą fabuły. Lar­powe aware­ness w naszej opinii rozwiązu­je pod­stawy kilku ważnych prob­lemów takich jak: brak …

Warsz­taty larp aware­ness Read More »

Przewiń do góry