Forma: warsztat

 • Warsztaty stylu gry

  Warsztaty stylu gry

  Jak “grać larp”? Czy zawsze war­to wygry­wać? Czy prze­gra­na może być satys­fak­cjo­nu­ją­ca? Dla­cze­go cza­sem war­to usu­nąć się w cień? Po co wpę­dzać postać w tara­pa­ty? I przede wszyst­kim, jak dopa­so­wać styl roz­gryw­ki do tema­ty­ki gry, aby zapew­nić sobie i oso­bom współ­gra­ją­cym jak naj­cie­kaw­sze doświad­cze­nie? Zapra­sza­my na warsz­ta­ty sty­lu gry! Pod­czas tego warsz­ta­tu dowie­my się (i oczy­wi­ście…

 • Warsztaty impro dla larpowców

  Warsztaty impro dla larpowców

  Warsz­ta­ty “Impro dla lar­pow­ców” to wynik kil­ku­let­nich doświad­czeń i spo­strze­żeń akto­ra i impro­wi­za­to­ra powsta­łych pod­czas gra­nia w lar­py. To pró­ba wyko­rzy­sta­nia tech­nik impro­wi­za­cji teatral­nej jako narzę­dzia pozwa­la­ją­ce­go lepiej doświad­czać i bawić się na lar­pach. To jed­na z dróg ku głęb­szej immer­sji, któ­rą tak lubi i ceni sobie wie­le lar­pu­ją­cych osób. Pod­czas tego warsz­ta­tu poćwiczymy:  tech­ni­ki impro…

 • Warsztaty postaciowienia — 50 twarzy jednej twarzy

  Warsztaty postaciowienia — 50 twarzy jednej twarzy

  Świat jest pełen róż­no­rod­nych posta­ci — dzi­wacz­nych, brzyd­kich, pięk­nych, weso­łych, zło­wro­gich, roz­ćwier­ka­nych i posęp­nych, uro­czych i rubasz­nych. Róż­no­rod­ność jest intry­gu­ją­ca, a umie­jęt­ność wcie­la­nia się w róż­ne role z pew­no­ścią ma wie­le plu­sów. Jeże­li chcesz zyskać pew­ność sie­bie, nauczyć się róż­nych sztu­czek sce­nicz­nych albo po pro­stu prze­stać za każ­dym razem “grać sie­bie”, to zapra­sza­my na warsztaty!…

 • Warsztaty o głosie i słowach

  Warsztaty o głosie i słowach

  Pod­czas lar­pów zazwy­czaj spo­ro mówi­my. Owszem, zda­rza­ją się gry, gdzie domi­nu­je wal­ka, skra­da­nie się nocą w lesie czy też opar­te wyłącz­nie o taniec i ruch. Jed­nak na więk­szo­ści gier rzą­dzą sło­wa. Nego­cju­je­my, intry­gu­je­my, plot­ku­je­my, gro­zi­my, prze­ko­nu­je­my do wła­snych racji, zawie­rza­my innym mrocz­ne sekrety. Warsz­tat poświę­co­ny będzie róż­no­ra­kim aspek­tom wypo­wia­da­nia się. Roz­pocz­nie­my od ćwi­czeń z emi­sji…

 • Warsztaty o statusie 2.0

  Warsztaty o statusie 2.0

  Każ­dy ma swój sta­tus. Okre­śla on naszą pozy­cję wśród innych. Zale­ży on od sytu­acji, kon­tek­stu spo­łecz­ne­go, osób w naszym oto­cze­niu, nasze­go samo­po­czu­cia czy nawet pogody.  Na co dzień spo­ty­ka­my się z róż­ny­mi ludź­mi: zna­jo­my­mi, rodzi­ną, dzieć­mi, nauczy­cie­la­mi, pod­wład­ny­mi, prze­ło­żo­ny­mi. Nasze zacho­wa­nia zmie­nia­my instynk­tow­nie, auto­ma­tycz­nie i nie­świa­do­mie w zależ­no­ści od osób w danym towarzystwie.  W sce­nach…