Strona główna » warsztat

Warsztaty o głosie i słowach

Pod­czas lar­pów zazwy­czaj spo­ro mówi­my. Owszem, zda­rza­ją się gry, gdzie domi­nu­je wal­ka, skra­da­nie się nocą w lesie czy też opar­te wyłącz­nie o taniec i ruch. Jed­nak na więk­szo­ści gier rzą­dzą sło­wa. Nego­cju­je­my, intry­gu­je­my, plot­ku­je­my, gro­zi­my, prze­ko­nu­je­my do wła­snych racji, zawie­rza­my innym mrocz­ne sekre­ty. Warsz­tat poświę­co­ny będzie róż­no­ra­kim aspek­tom wypo­wia­da­nia się. Roz­pocz­nie­my od ćwi­czeń z emisji …

Warsz­ta­ty o gło­sie i sło­wach Read More »

Warsztaty o statusie 2.0

Każ­dy ma swój sta­tus. Okre­śla on naszą pozy­cję wśród innych. Zale­ży on od sytu­acji, kon­tek­stu spo­łecz­ne­go, osób w naszym oto­cze­niu, nasze­go samo­po­czu­cia czy nawet pogo­dy.  Na co dzień spo­ty­ka­my się z róż­ny­mi ludź­mi: zna­jo­my­mi, rodzi­ną, dzieć­mi, nauczy­cie­la­mi, pod­wład­ny­mi, prze­ło­żo­ny­mi. Nasze zacho­wa­nia zmie­nia­my instynk­tow­nie, auto­ma­tycz­nie i nie­świa­do­mie w zależ­no­ści od osób w danym towa­rzy­stwie.  W scenach …

Warsz­ta­ty o sta­tu­sie 2.0 Read More »

Warsztaty improwizacji

Impro­wi­za­cja jest wszech­obec­na. Wyko­rzy­stu­je­my ją czę­ściej, niż nam się wyda­je: od roz­mo­wy ze zna­jo­my­mi, przez lar­py, po egza­min ust­ny pod­czas sesji na uczel­ni. Umie­jęt­ność war­ta nauki, nie­praw­daż?  Znasz Who­se­li­ne? Spad­ko­bier­ców? Widzia­łeś spek­takl impro­wi­zo­wa­ny? A może po pro­stu Pra­gniesz być tro­chę bar­dziej spontanicznym/ną? Ten warsz­tat jest ide­al­ny na start!  Pro­gram warsz­ta­tu jest skon­cen­tro­wa­ny na pod­sta­wo­wych zasa­dach improwizacji. …

Warsz­ta­ty impro­wi­za­cji Read More »

Otwarte Warsztaty Larpopisania

Szyb­ka ankie­ta na face­bo­oko­wej gru­pie Larp Trój­mia­sto poka­za­ła, że wie­lu z Was nosi się z zamia­rem napi­sa­nia wła­snej gry. Wię­cej Waszych gier — to poten­cjal­nie wię­cej gier do poka­za­nia na Black­bo­xie! Spo­tkaj­my się więc, by wspól­nie pisać lar­py! Masz szkic, pomysł, ideę? Nie­do­koń­czo­ny kon­cept, któ­ry od daw­na kurzy się w szu­fla­dzie? Nie wiesz o pisaniu …

Otwar­te Warsz­ta­ty Lar­po­pi­sa­nia Read More »

Warsztaty o istocie postaci

Bywa­ją takie sytu­acje, w któ­rych nie chce­my przy­po­mi­nać „codzien­ne­go sie­bie”. Zda­rza się tak w lar­pie, pod­czas sesji RPG, w teatrze, czy może…  Może zda­rzyć się też w praw­dzi­wym życiu. Na mafij­nym prze­słu­cha­niu? Roz­mo­wie o pra­cę? Pierw­szej wizy­cie w rodzin­nym domu naszej dziew­czy­ny lub chło­pa­ka? W takich sytu­acjach przy­da­je się, żeby­śmy zacho­wy­wa­li się jak ktoś trochę …

Warsz­ta­ty o isto­cie posta­ci Read More »

Przewiń do góry