Warsztaty ruchu Labana - BlackBox 3City

Warsztaty ruchu Labana

Bez­po­śred­ni. Pogłaszcz
Pośred­ni. Szturchnij.
Nagły. Tnij.
Sta­ły. Wykręć.
Lek­ki. Muśnij
Cięż­ki. Uderz.

Prze­strzeń. Czas. Energia.

Twój ruch.

Opis

Rudolf Laban był nie tyl­ko cho­re­ogra­fem i tan­ce­rzem – ale i naukow­cem. Jest ojcem takich dzie­dzin nauki jak kine­to­gra­fia (zapis ruchu ludz­kie­go cia­ła), cho­re­olo­gia (nauka o tań­cu), ana­li­za ruchu i ergo­no­mia. Swo­ją autor­ską teo­rię ruchu stwo­rzył pod­pa­tru­jąc spor­tow­ców, robot­ni­ków i… Tań­ce ludo­we. W ruchu wyod­ręb­nił trzy pod­sta­wo­we skład­ni­ki: ener­gię (siłę mię­śni), czas (tem­po) i  prze­strzeń (oto­cze­nie). W opar­ciu o jego odkry­cia pio­nier ruchu impro, Keith John­sto­ne, opra­co­wał pro­ste ćwi­cze­nia, któ­re poma­ga­ją impro­wi­za­to­rom szyb­ko stwo­rzyć spój­ny zestaw ruchów dla spon­ta­nicz­nie kre­owa­nych posta­ci. To wła­śnie tytu­ło­wy Fast Food Laban. Pod­czas naszych zajęć:
  • prze­ćwi­czy­my pod­sta­wo­we rodza­je ruchu Labana;
  • spraw­dzi­my, czy i jak ruch może wpły­wać na nasze emocje;
  • ode­gra­my te same sce­ny obda­rza­jąc te same posta­cie innym ruchem;
  • pod­da­my nasze posta­cie trans­for­ma­cji, zmie­nia­jąc ich ruchy pod wpły­wem doświad­czeń i zdarzeń.
Obie­cu­je­my dużo ruchu, mało słów!

Ważne

Pro­si­my ubierz­cie się wygod­nie. Weź­cie ze sobą lek­kie obu­wie na prze­bra­nie lub przy­go­tuj­cie się na 3 godzi­ny gry na boso.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.