Strona główna » Larpy » Warsztaty ruchu Labana

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6 — 15

Larp poprowad­zono na:

Bezpośred­ni. Pogłaszcz
Pośred­ni. Szturchnij.
Nagły. Tnij.
Stały. Wykręć.
Lek­ki. Muśnij
Cięż­ki. Uderz.

Przestrzeń. Czas. Energia.

Twój ruch.

Opis

Rudolf Laban był nie tylko chore­ografem i tancerzem – ale i naukow­cem. Jest ojcem takich dziedzin nau­ki jak kine­tografia (zapis ruchu ludzkiego ciała), chore­olo­gia (nau­ka o tańcu), anal­iza ruchu i ergono­mia. Swo­ją autorską teorię ruchu stworzył pod­pa­tru­jąc sportow­ców, robot­ników i… Tańce ludowe. W ruchu wyo­dręb­nił trzy pod­sta­wowe skład­ni­ki: energię (siłę mięśni), czas (tem­po) i  przestrzeń (otocze­nie).

W opar­ciu o jego odkrycia pio­nier ruchu impro, Kei­th John­stone, opra­cow­ał proste ćwiczenia, które poma­ga­ją improw­iz­a­torom szy­bko stworzyć spójny zestaw ruchów dla spon­tan­icznie kre­owanych postaci. To właśnie tytułowy Fast Food Laban.

Pod­czas naszych zajęć:

  • przećwiczymy pod­sta­wowe rodza­je ruchu Labana;
  • sprawdz­imy, czy i jak ruch może wpły­wać na nasze emocje;
  • ode­gramy te same sce­ny obdarza­jąc te same posta­cie innym ruchem;
  • pod­damy nasze posta­cie trans­for­ma­cji, zmieni­a­jąc ich ruchy pod wpły­wem doświad­czeń i zdarzeń.

Obiecu­je­my dużo ruchu, mało słów!

Ważne

Prosimy ubierz­cie się wygod­nie. Weź­cie ze sobą lekkie obuwie na prze­branie lub przy­go­tu­j­cie się na 3 godziny gry na boso.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry