BlackBox No.104 – IV Trójmiejski Weekend z Warsztatami i Larpami

Czas: 01.10.2022 r. godz. 11:00

Od 2019 roku otwie­ra­li­śmy kolej­ny sezon naszej dzia­łal­no­ści week­en­do­wym wyda­rze­niem skie­ro­wa­nym głów­nie do gra­czy. Tra­dy­cyj­nie przy­go­to­wa­li­śmy dla Was aż 4 warsz­ta­ty, na któ­re zapra­sza­my do Cen­trum Heve­lia­num oraz na larp, któ­ry odbę­dzie się w (tym razem wyjąt­ko­wo) magicz­nych wnę­trzach gdań­skie­go Ratu­sza Sta­ro­miej­skie­go.

Warsztaty

W pew­nych aspek­tach lar­py moż­na trak­to­wać niczym inwe­sty­cję. Opła­ca się być dobrym gra­czem i war­to sta­wać się coraz lep­szym. Im wię­cej sam/a wkła­dam w przy­go­to­wa­nie do gry, im bar­dziej sta­ram się odgry­wać moją postać — tym samym odpo­wia­da­ją współ­gra­cze. Tym wię­cej satys­fak­cji i fraj­dy larp przy­no­si wszyst­kim uczestnikom.

Chce­my odgry­wać lepiej. Tyl­ko nie zawsze wie­my jak to zro­bić. W tym wła­śnie poma­ga­ją nam warsz­ta­ty i ćwi­cze­nia roz­grzew­ko­we pro­wa­dzo­ne przed lar­pa­mi. Pro­gram poprzed­nich BB Week­en­dów wypeł­ni­li­śmy nimi po brze­gi — rów­nież taki­mi, na któ­re nigdy wcze­śniej nie zna­leź­li­śmy cza­su. W ramach tego­rocz­nej edy­cji ponow­nie odbę­dą się 4 trzy­go­dzin­ne spo­tka­nia warsztatowe. 

Wszyst­kie warsz­ta­ty dobę­dą się w Sali im M. Skło­dow­skiej w gdań­skim Cen­trum Heve­lia­num, na ul. Gra­do­wej 6.

Sobota, 1 października

Blok 1, 11:00 — 14:00

Warsz­ta­ty impro dla lar­pow­ców. Pro­wa­dzą­cy: Mate­usz Dymnicki

Warsz­ta­ty “Impro dla lar­pow­ców” to wynik kil­ku­let­nich doświad­czeń i spo­strze­żeń akto­ra i impro­wi­za­to­ra powsta­łych pod­czas gra­nia w lar­py. To pró­ba wyko­rzy­sta­nia tech­nik impro­wi­za­cji teatral­nej jako narzę­dzia pozwa­la­ją­ce­go lepiej doświad­czać i bawić się na lar­pach. To jed­na z dróg ku głęb­szej immer­sji, któ­rą tak lubi i ceni sobie wie­le lar­pu­ją­cych osób.

Blok 2, 15:00 — 18:00

Warsz­ta­ty o emo­cjach. Pro­wa­dzą­cy: Piotr Budzisz

Każ­de­go dnia doświad­cza­my całej gamy emo­cji. Pozy­tyw­nych i nega­tyw­nych, o niskiej lub wyso­kiej akty­wa­cji. Uświa­do­mio­nych — i tych mniej. Lubi­my Czuć. Gdy Czu­je­my moc­no — wie­my, że Żyje­my. Nawet jeśli dozna­nia nie nale­żą do przy­jem­nych.
Nie­któ­rych emo­cji lepiej dostar­czyć sobie w kon­tro­lo­wa­nych warun­kach. Lar­py są ide­al­nym medium do takich eks­pe­ry­men­tów. Pod­czas zajęć dowie­cie się nie tyl­ko tego, jak wia­ry­god­nie odgry­wać emo­cje, ale jak w bez­piecz­ny spo­sób pozwo­lić sobie… czuć na grze Więcej.

Niedziela, 2 października

Blok 1, 11:00 — 14:00

Warsz­ta­ty ruchu wg Laba­na. Pro­wa­dzą­cy: Piotr Milewski

Kie­dy odgry­wa­my fik­cyj­ną postać, sta­ra­my się mówić jak ona, myśleć jak ona i wyglą­dać jak ona. Ten wygląd to nie tyl­ko kostium, maki­jaż i mimi­ka, ale tak­że mowa całe­go cia­ła. Ruchem może­my stwo­rzyć postać, komu­ni­ko­wać innym jej cha­rak­ter, uczu­cia czy zamia­ry. W trak­cie zajęć prze­ćwi­czy­my 8 pod­sta­wo­wych ruchów zde­fi­nio­wa­nych przez jed­ne­go z naj­więk­szych mistrzów cho­re­ogra­fii — Rudol­fa Labana.

Blok 2, 15:00 — 18:00

Warsz­ta­ty posta­cio­wie­nia — 50 twa­rzy jed­nej twa­rzy. Pro­wa­dzą­ca: Kata­rzy­na Rytter

Świat jest pełen róż­no­rod­nych posta­ci — dzi­wacz­nych, brzyd­kich, pięk­nych, weso­łych, zło­wro­gich, roz­ćwier­ka­nych i posęp­nych, uro­czych i rubasz­nych. Róż­no­rod­ność jest intry­gu­ją­ca, a umie­jęt­ność wcie­la­nia się w róż­ne role z pew­no­ścią ma wie­le plu­sów. Jeże­li chcesz zyskać pew­ność sie­bie, nauczyć się róż­nych sztu­czek sce­nicz­nych albo po pro­stu prze­stać za każ­dym razem “grać sie­bie”, to zapra­sza­my wła­śnie na warsztaty!

Larp

Sobo­ta, 19:00 — 24:00, Ratusz Sta­ro­miej­ski w Gdańsku 

W sobot­ni wie­czór zapra­sza­my Was do jed­ne­go z naj­bar­dziej zna­nych i lubia­nych magicz­nych świa­tów: Pot­te­rver­se. Larp, któ­ry dla Was przy­go­to­wa­li­śmy miał już swo­ją pre­mie­rę pod­czas Black­Box Sum­mer Week 2019. Byłą ro roz­bu­do­wa­na gra na pół­to­ra dnia, któ­ra nosi­ła dum­ne mia­no “Gry Głów­nej” festi­wa­lu. Two­rze­nie tego sce­na­riu­sza zabra­ło jego auto­rom set­ki godzin. Uzna­li­śmy, że było­by mar­no­traw­stwem ska­zy­wać ten larp na szu­fla­dę z napi­sem “gry jed­no­strza­ło­we”. Prze­bu­do­wa­li­śmy jego struk­tu­rę, popra­wi­li­śmy kil­ka wąt­ków i w krót­kiej, inten­syw­nej wer­sji zapre­zen­tu­je­my jako

Hatstall Homecoming 2022

Dzię­ki uprzej­mo­ści Nad­bał­tyc­kie­go Cen­trum Kul­tu­ry gra odbę­dzie się w gościn­nych pro­gach Ratu­sza Sta­ro­miej­skie­go w Gdańsku. 

Larp opo­wia­da o nie­unik­nio­nym roz­li­cze­niu się z prze­szło­ścią; zamy­ka­niu jed­nych drzwi i otwie­ra­niu nowych. Pod­no­si kwe­stię trud­no­ści w pod­ję­ciu decy­zji i zna­le­zie­niu odpo­wie­dzi na pyta­nie jak dłu­go war­to o coś wal­czyć, a w któ­rym momen­cie powie­dzieć “dosyć”, by móc ruszyć dalej. Wbrew temu co może się wyda­wać na pierw­szy rzut oka, opo­wieść, jaką zna­my z sied­miu powie­ści o Har­rym Pot­te­rze, wca­le nie koń­czy się dobrze. Epi­log jest raczej gorz­ko-sło­d­ki. Owszem: Mrocz­ny Pan ginie. Więk­szość boha­te­rów, któ­rym kibi­cu­je­my, prze­ży­wa. Ale to koniec dobrych wia­do­mo­ści. Spo­łecz­ność cza­ro­dzie­jów przez kil­ka­na­ście ostat­nich lat żyła w zakła­ma­niu. Śmier­cio­żer­cy wciąż byli wśród nich, skru­cha więk­szo­ści z nich była jedy­nie na pokaz. Hogwart jest znisz­czo­ny, Dum­ble­do­re nie żyje, Mini­ster­stwo Magii jest w roz­syp­ce. Za rogiem histo­rii (o czym boha­te­ro­wie jesz­cze nie wie­dzą) czai się cyfro­wa rewo­lu­cja w świe­cie mugo­li. Za chwi­lę wszyst­ko skom­pli­ku­ją komór­ki, inter­net, media spo­łecz­no­ścio­we, smartfony.

Kom­plet infor­ma­cji o grze znaj­dziesz w DOKUMENCIE PROJEKTOWYM.

Afterparty

W nie­dziel­ny wie­czór, po zakoń­cze­niu warsz­ta­tów, zapra­sza­my Was na kame­ral­ne after­par­ty. Będzie oka­zja podzie­lić się wra­że­nia­mi z week­en­du, opo­wie­dzieć o lar­pach odwie­dzo­nych latem oraz podzie­lić się pla­na­mi na nad­cho­dzą­cy rok.

Ser­decz­nie zapraszamy!

Sprze­daż bile­tów na wyda­rze­nie roz­pocz­nie się 15 września.

Na larp Hat­stall Home­co­ming 2022 obo­wią­zu­je zniż­ka 20% dla posia­da­czy Kar­ty do kul­tu­ry. Pod­czas kupo­wa­nia bile­tu w ser­wi­sie Eve­nea nale­ży podać kod raba­to­wy “KARTA DO KULTURY”. Jeśli z nie­go sko­rzy­sta­cie, przed lar­pem popro­si­my Was o oka­za­nie waszej Kar­ty do Kultury.

Bilety

Tra­dy­cyj­nie, rów­nież w tym roku obo­wią­zu­je promocja

Przyjdź z Przyjacielem, Przyjdź z Przyjaciółką.

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp Hat­stall Home­co­ming 2022,

możesz za dar­mo zabrać ze sobą na grę kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

  • kup bilet na larp
  • napisz, w cią­gu 24 godzin od zaku­pu, mail na adres jakub.brzeznicki@funreal.pl, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Karta do kultury

Na larp Hat­stall Home­co­ming 2022 obo­wią­zu­je zniż­ka 20% dla posia­da­czy Kar­ty do kul­tu­ry. Pod­czas kupo­wa­nia bile­tu w ser­wi­sie Eve­nea nale­ży podać kod raba­to­wy “KARTA DO KULTURY”. Jeśli z nie­go sko­rzy­sta­cie, przed lar­pem popro­si­my Was o oka­za­nie waszej Kar­ty do Kultury.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Hatstall Homecoming 2022

01.10.2022 r. godz. 19:00Cena bile­tu 60 zł. 

Warsztaty postaciowienia — 50 twarzy jednej twarzy

02.10.2022 r. godz. 15:00 Wstęp wolny.

Warsztaty ruchu Labana

02.10.2022 r. godz. 11:00 Wstęp wolny.

Warsztaty o emocjach

01.10.2022 r. godz. 15:00 Wstęp wolny.

Warsztaty impro dla larpowców

01.10.2022 r. godz. 11:00 Wstęp wolny.