Warsztaty o emocjach - BlackBox 3City

Warsztaty o emocjach

Z cze­go się śmie­jesz? No z cze­go? Zaraz nie będzie ci do śmiechu!
Miłość. Strach. Gniew.
Chodź­my tam! Nie powie­cie mi, że boicie się ciem­no­ści! Mamy prze­cież dwie latarki!
Nostal­gia. Wstyd. Odprężenie.
Two­je łzy nie robią na mnie wra­że­nia. Nie po tym, co mi zro­bi­łaś. Moje ser­ce pękło — i nic już go nie sklei.
Radość. Smu­tek. Zachwyt.

Opis

Każ­de­go dnia doświad­cza­my całej gamy emo­cji. Pozy­tyw­nych i nega­tyw­nych, o niskiej lub wyso­kiej akty­wa­cji. Uświa­do­mio­nych — i tych mniej. Lubi­my Czuć. Gdy Czu­je­my moc­no — wie­my, że Żyje­my. Nawet jeśli dozna­nia nie nale­żą do przy­jem­nych i tak… Oglą­da­my hor­ro­ry. By się bać. Cza­sem poczuć obrzy­dze­nie. Patrzeć przez pal­ce aż ta sce­na się skoń­czy. Zło­ści­my się przy plan­szów­ce… I decy­du­je­my się zagrać w nią ponow­nie. Z tymi samy­mi ludź­mi. Serio. Ocie­ra­my łzę w kinie, gdy wzru­sza­my się losa­mi nie­szczę­śli­wych kochan­ków. Cho­ciaż nie ist­nie­li napraw­dę. Ale kocha­li się tak bar­dzo. Wie­lu z nas gra w lar­py wła­śnie dla­te­go, że potra­fią dostar­czyć solid­nej daw­ki zróż­ni­co­wa­nych wra­żeń. Niniej­sze warsz­ta­ty poświę­co­ne będą pra­cy z emocjami. 
  • Spró­bu­je­my zarzą­dzać naszym nastro­jem “na zawołanie”.
  • Prze­ćwi­czy­my czy­ta­nie mowy cia­ła innych ludzi.
  • Nauczy­my się lepiej udawać.
  • Prze­te­stu­je­my ile praw­dy w sło­wach “Fake it ‘til you make it; fake it ‘til you beco­me it”.