BlackBox No.93 – III Trójmiejski Weekend z Warsztatami i Larpami

Czas: 02.10.2021 r. godz. 11:00

Od 2018 roku otwie­ra­li­śmy kolej­ny sezon naszej dzia­łal­no­ści week­en­do­wym wyda­rze­niem skie­ro­wa­nym głów­nie do gra­czy. W ubie­głym roku pan­de­mia unie­moż­li­wi­ła nam orga­ni­za­cję wyda­rze­nia. Na szczę­ście tej jesie­ni wra­ca­my! Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was aż 4 warsz­ta­ty oraz larp, któ­ry, po raz dru­gi w histo­rii BB3C, popro­wa­dzi gość z zagranicy. 

Warsztaty

W pew­nych aspek­tach lar­py moż­na trak­to­wać niczym inwe­sty­cję. Opła­ca się być dobrym gra­czem i war­to sta­wać się coraz lep­szym. Im wię­cej sam/a wkła­dam w przy­go­to­wa­nie do gry, im bar­dziej sta­ram się odgry­wać moją postać — tym samym odpo­wia­da­ją współ­gra­cze. Tym wię­cej satys­fak­cji i fraj­dy larp przy­no­si wszyst­kim uczestnikom.

Chce­my odgry­wać lepiej. Tyl­ko nie zawsze wie­my jak to zro­bić. W tym wła­śnie poma­ga­ją nam warsz­ta­ty i ćwi­cze­nia roz­grzew­ko­we pro­wa­dzo­ne przed lar­pa­mi. Pro­gram poprzed­nich BB Week­en­dów wypeł­ni­li­śmy nimi po brze­gi — rów­nież taki­mi, na któ­re nigdy wcze­śniej nie zna­leź­li­śmy cza­su. W ramach tego­rocz­nej edy­cji ponow­nie odbę­dą się 4 trzy­go­dzin­ne spo­tka­nia warsztatowe. 

Wszyst­kie warsz­ta­ty dobę­dą się w Sali im M. Skło­dow­skiej w gdań­skim Cen­trum Heve­lia­num, na ul. Gra­do­wej 6.

Sobota, 2 października

Blok 1, 11:00 — 14:00

Warsz­ta­ty o emo­cjach. Pro­wa­dzą­cy: Piotr Budzisz

Każ­de­go dnia doświad­cza­my całej gamy emo­cji. Pozy­tyw­nych i nega­tyw­nych, o niskiej lub wyso­kiej akty­wa­cji. Uświa­do­mio­nych — i tych mniej. Lubi­my Czuć. Gdy Czu­je­my moc­no — wie­my, że Żyje­my. Nawet jeśli dozna­nia nie nale­żą do przy­jem­nych.
Nie­któ­rych emo­cji lepiej dostar­czyć sobie w kon­tro­lo­wa­nych warun­kach. Lar­py są ide­al­nym medium do takich eks­pe­ry­men­tów. Pod­czas zajęć dowie­cie się nie tyl­ko tego, jak wia­ry­god­nie odgry­wać emo­cje, ale jak w bez­piecz­ny spo­sób pozwo­lić sobie… czuć na grze Więcej.

Blok 2, 15:00 — 18:00

Warsz­ta­ty o gło­sie i sło­wach. Pro­wa­dzą­ca: Julia Okoń

Pod­czas lar­pów zazwy­czaj spo­ro mówi­my. Owszem, zda­rza­ją się gry, gdzie domi­nu­je wal­ka, skra­da­nie się nocą w lesie czy też opar­te wyłącz­nie o taniec i ruch. Jed­nak na więk­szo­ści gier rzą­dzą sło­wa. Nego­cju­je­my, intry­gu­je­my, plot­ku­je­my, gro­zi­my, prze­ko­nu­je­my do wła­snych racji, zawie­rza­my innym mrocz­ne sekre­ty.
Pod­czas tych zajęć dowie­cie się jak mówić, by nas słu­cha­no, sły­sza­no i przy oka­zji zre­ali­zo­wać cele naszej postaci.

Niedziela, 3 października

Blok 1, 11:00 — 14:00

Warsz­ta­ty impro­wi­za­cji. Pro­wa­dzą­cy: Krzysz­tof Gojowy

Impro­wi­za­cja jest wszech­obec­na. Wyko­rzy­stu­je­my ją czę­ściej, niż nam się wyda­je: od roz­mo­wy ze zna­jo­my­mi, przez lar­py, po egza­min ust­ny pod­czas sesji na uczel­ni. Umie­jęt­ność war­ta nauki, nie­praw­daż? 
Impro-sekre­­ty zdra­dzi lar­pow­com zna­ny na trój­miej­skiej sce­nie impro Krzysz­tof Gojo­wy. Jego zaję­cia znaj­du­ją się w pro­gra­mie BB Week­en­dów od pierw­szej edy­cji i cie­szą się nie­zmien­nym powodzeniem. 

Blok 2, 15:00 — 18:00

Warsz­ta­ty o sta­tu­sie 2.0. Pro­wa­dzą­cy: Krzysz­tof Gojowy

Każ­dy ma swój sta­tus. Okre­śla on naszą pozy­cję wśród innych. Zale­ży on od sytu­acji, kon­tek­stu spo­łecz­ne­go, osób w naszym oto­cze­niu, nasze­go samo­po­czu­cia czy nawet pogo­dy.
Na co dzień spo­ty­ka­my się z róż­ny­mi ludź­mi: zna­jo­my­mi, rodzi­ną, dzieć­mi, nauczy­cie­la­mi, pod­wład­ny­mi, prze­ło­żo­ny­mi. Nasze zacho­wa­nia zmie­nia­my instynk­tow­nie, auto­ma­tycz­nie i nie­świa­do­mie w zależ­no­ści od osób w danym towa­rzy­stwie.
Nie­ste­ty, to co przy­da­je się w życiu codzien­nym, nie­ko­niecz­nie dzia­ła w lar­pach. My, gra­cze, mie­wa­my ogrom­ne trud­no­ści z odtwa­rza­niem realiów histo­rycz­nych, w któ­rych róż­ni­ce sta­tu­su były znacz­nie więk­sze, niż są obec­nie. Pod­czas zajęć posta­ra­my się wspól­nie zna­leźć na to sposób.

Larp

Sobo­ta, 19:00 — 24:00, Ratusz Sta­ro­miej­ski w Gdańsku 

Po raz dru­gi nasz week­end otwar­cia zaszczy­ci gość z zagra­ni­cy. Tym razem jest to Alex Helm, bry­tyj­ska autor­ka na sta­łe miesz­ka­ją­ca w Ber­li­nie. Alex jest ner­dem, miło­śnicz­ką kotów oraz znaw­czy­nią uni­wer­sum gier fabu­lar­nych War­ham­mer 40 000. Spe­cjal­nie dla Was oso­bi­ście popro­wa­dzi swój larp

Black Legacy

Dzię­ki uprzej­mo­ści Nad­bał­tyc­kie­go Cen­trum Kul­tu­ry gra odbę­dzie się w gościn­nych pro­gach Ratu­sza Sta­ro­miej­skie­go w Gdańsku. 

Black Lega­cy jest typo­wym lar­pem kame­ral­nym z Wiel­kiej Bry­ta­nii. Wszyst­kie posta­cie mają jasno wyzna­czo­ne wła­sne cele i są powią­za­ne ze sobą sie­cią rela­cji i wąt­ków. Gra ma wyraź­ny począ­tek i koniec. To, co wyda­rzy się w mię­dzy­cza­sie, zale­ży wyłącz­nie od spo­so­bu, w jaki gra­cze zin­ter­pre­tu­ją swo­je cele, lojal­no­ści i wartości.

Głów­ną osią wyda­rzeń jest pro­ces star­sze­go inkwi­zy­to­ra oskar­żo­ne­go o here­zję, jed­nak wyda­rze­nia mogą nabrać tem­pa, skrę­cić w zupeł­nie inną stro­nę i zaofe­ro­wać gra­czom zaska­ku­ją­cy zwrot akcji. Nale­ży więc spo­dzie­wać się typo­wej gry poli­tycz­nej: nego­cja­cji, tar­gów, spi­sków i balan­so­wa­nia na ostrzu noża.

Afterparty

W nie­dziel­ny wie­czór, po zakoń­cze­niu warsz­ta­tów, zapra­sza­my Was na kame­ral­ne after­par­ty. Będzie oka­zja podzie­lić się wra­że­nia­mi z week­en­du, opo­wie­dzieć o lar­pach odwie­dzo­nych latem oraz podzie­lić się pla­na­mi na nad­cho­dzą­cy rok.

Ser­decz­nie zapraszamy!

Na larp Black Lega­cy obo­wią­zu­je zniż­ka 20% dla posia­da­czy Kar­ty do kul­tu­ry. Pod­czas kupo­wa­nia blie­tu w ser­wi­sie Eve­nea nale­ży podać kod raba­to­wy “KARTA DO KULTURY”. Jeśli z nie­go sko­rzy­sta­cie, przed lar­pem popro­si­my Was o oka­za­nie waszej Kar­ty do kultury.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Black Legacy

02.10.2021 r. godz. 19:00Cena bile­tu 60 zł. 

Warsztaty o statusie 2.0

03.10.2021 r. godz. 15:00 Wstęp wolny.

Warsztaty improwizacji

03.10.2021 r. godz. 11:00 Wstęp wolny.

Warsztaty o głosie i słowach

02.10.2021 r. godz. 15:00 Wstęp wolny.

Warsztaty o emocjach

02.10.2021 r. godz. 11:00 Wstęp wolny.