Warsztaty improwizacji - BlackBox 3City

Warsztaty improwizacji

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 15

Larp popro­wa­dzo­no na:

Nikt z nas nie żyje na pró­bę. Jeste­śmy akto­ra­mi, któ­rzy wycho­dzą na sce­nę i impro­wi­zu­ją, mając nadzie­ję, że ode­gra­ją swo­ją rolę naj­le­piej, jak tyl­ko potrafią.

Mar­ty­na Sena­tor, „Z popiołów”

Opis

Impro­wi­za­cja jest wszech­obec­na. Wyko­rzy­stu­je­my ją czę­ściej, niż nam się wyda­je: od roz­mo­wy ze zna­jo­my­mi, przez lar­py, po egza­min ust­ny pod­czas sesji na uczel­ni. Umie­jęt­ność war­ta nauki, nieprawdaż? 

Znasz Who­se­li­ne? Spad­ko­bier­ców? Widzia­łeś spek­takl impro­wi­zo­wa­ny? A może po pro­stu Pra­gniesz być tro­chę bar­dziej spontanicznym/ną? Ten warsz­tat jest ide­al­ny na start! 

Pro­gram warsz­ta­tu jest skon­cen­tro­wa­ny na pod­sta­wo­wych zasa­dach impro­wi­za­cji. Dowie­my się, jak budo­wać fascy­nu­ją­ce i poru­sza­ją­ce opo­wie­ści z twi­stem tu, teraz i bez namy­słu! Nauczy­my się, jak być bar­dziej spon­ta­nicz­ny­mi i otwar­ty­mi na nie­zna­ne. W jego trak­cie potre­nu­je­my też umie­jęt­no­ści reago­wa­nia pod wpły­wem chwi­li, któ­re przy­da­dzą się np.:

  • odgry­wa­jąc postać w larpie, 
  • w roz­mo­wie z NPCa­mi w trak­cie sesji RPG, 
  • na sce­nie, pod­czas gier improwizowanych,
  • w praw­dzi­wym życiu, gdy musisz wytłu­ma­czyć poli­cji, dla­cze­go przejechałeś/aś na doj­rza­łym żół­tym, a nie na czerwonym. 

Impro-sekre­­ty dla lar­pow­ców: dołącz do nas!

Wymagania

Abso­lut­nie żad­ne umie­jęt­no­ści sce­nicz­ne nie są wyma­ga­ne, by wziąć udział w zaję­ciach. Pomi­mo tego obie­cu­je­my, że bar­dziej doświad­cze­ni gracze/improwizatorzy też nie będą zawiedzeni.