Black Legacy - BlackBox 3City

Black Legacy

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 21

W tym

21

Larp popro­wa­dzo­no na:

Moja cier­pli­wość nie jest nie­ogra­ni­czo­na… w prze­ci­wień­stwie do moje­go autorytetu.”
Inkwi­zy­tor Gre­gor Eisen­horn, Ordo Xenos

Świę­ta Inkwi­zy­cja jest naj­bar­dziej tajem­ni­czą i prze­ra­ża­ją­cą orga­ni­za­cją impe­rial­ną. Obo­wiąz­kiem jej mrocz­nych agen­tów, poza poszu­ki­wa­nia­mi zagro­żeń dla Impe­rium wewnątrz, na zewnątrz i poza gra­ni­ca­mi rze­czy­wi­sto­ści, jest przede wszyst­kim ochro­na nie­zli­czo­nych ludz­kich mas. Bio­rąc pod uwa­gę zaso­by, auto­ry­tet i wła­dzę, dla więk­szo­ści oby­wa­te­li Impe­rium Inkwi­zy­cja jest siłą nie­ogra­ni­czo­ną. Nie­wie­lu zda­je sobie spra­wę, że jak bar­dzo w isto­cie rze­czy podzie­lo­na jest przez wewnętrz­ną poli­ty­kę, here­zje i małost­ko­we waśnie.

Jeśli jest jed­na rzecz, któ­rą Inkwi­zy­cja ukryć ponad wszyst­ko. To, że jej agen­ci nie są nie­omyl­ni. Bycie inkwi­zy­to­rem ozna­cza sta­wie­nie czo­ła naj­gor­sze­mu, co galak­ty­ka ma do zaofe­ro­wa­nia. Tyl­ko naj­bar­dziej nie­ska­la­ne dusze i umy­sły mogą wytrzy­mać nie­ziem­skie zepsu­cie. Nie­ste­ty, w koń­cu zawsze zbie­rze ono swo­je żni­wo. Żaden inkwi­zy­tor nigdy nie prze­cho­dzi na eme­ry­tu­rę. Jeśli nie skoń­czy mar­twy na polu chwa­ły, jego dusza ule­ga zepsu­ciu, a umysł zosta­je roze­rwa­ny na strzę­py przez okrop­no­ści Osno­wy. W koń­cu sam może stać here­ty­kiem lub czymś, na co wcze­śniej sam by zapolował.

Inkwi­zy­tor Raven Black był jed­ną z takich osób. Przy­szedł jed­nak dzień, w któ­ry, umysł Inkwi­zy­to­ra w koń­cu się zała­mał. Nie­gdyś jeden z naj­więk­szych boha­te­rów Inkwi­zy­cji, odno­sząc nad demo­na­mi Osno­wy i wro­ga­mi ludz­ko­ści jed­no zwy­cię­stwo po dru­gim, sta­nął po stro­nie wro­ga. Zwró­ciw­szy się ku here­zji i magii, stał się jed­nym z naj­nie­bez­piecz­niej­szych arcy­he­re­ty­ków, jakich kie­dy­kol­wiek zna­ła galak­ty­ka. Znał każ­dy sekret Impe­rium, każ­dą sztucz­kę z Inkwi­zy­cyj­ne­go repo­zy­to­rium. Schwy­ta­nie Rave­na Blac­ka wyma­ga­ło współ­pra­cy mię­dzy róż­ny­mi frak­cja­mi Inkwi­zy­cji na rzad­ko spo­ty­ka­ną wcze­śniej ska­lę. Osta­tecz­nie misja zakoń­czy­ła się suk­ce­sem i były inkwi­zy­tor, któ­ry stał się arcy­he­re­ty­kiem, został zatrzymany.

Nad­szedł czas, aby ogło­sić osta­tecz­ny wyrok w spra­wie Rave­na Blac­ka. Wiel­ki Wyso­ki Inkwi­zy­tor Oli­van­dus zwo­łał kon­kla­we, czy­li zgro­ma­dze­nie naj­star­szych i naj­bar­dziej sza­no­wa­nych inkwi­zy­to­rów w sek­to­rze wraz z ich naj­bar­dziej zaufa­nym personelem.
W nie­ofi­cjal­nej agen­dzie spo­tka­nia jest znacz­nie wię­cej punk­tów, niż sama egze­ku­cja. Rzad­ko zda­rza­ją się oka­zję, by tak wie­le waż­nych posta­ci mogło poroz­ma­wiać w czte­ry oczy. Z pew­no­ścią będzie dużo spraw do omó­wie­nia, tajem­nic do wyja­śnie­nia i sta­rych waśni do zakoń­cze­nia… Lub roz­pa­le­nia z nowym ogniem. Ist­nie­je też oba­wa, że Kon­kla­we posłu­ży zupeł­nie innym celom. Here­tyc­kie wpły­wy Rave­na Blac­ka były nie­sły­cha­nie roz­le­głe. Kto wie, ilu obec­nych na Kon­kla­we inkwi­zy­to­rów, uczniów i ako­li­tów jest skorumpowanych?
Tyl­ko Inkwi­zy­cja może osą­dzić sie­bie samą. Ale czy ta pró­ba oczysz­cze­nia domu nie przy­nie­sie skut­ków innych, niż zamierzone?…

Opis

Larp osa­dzo­ny jest w uni­wer­sum zna­nym z gry War­ham­mer 40.000. W jej trak­cie gra­cze wcie­la­ją się w role inkwi­zy­to­rów oraz ich poplecz­ni­ków prze­pro­wa­dza­ją­cych pro­ces… Jed­ne­go spo­śród sie­bie. Spo­dzie­waj się więc licz­nych kon­flik­tów, ujaw­nia­nia sekre­tów, zdra­dy, here­zji… A przede wszyst­kim bru­tal­ne­go star­cia wąskie­go gro­na ludzi o naj­wyż­szym auto­ry­te­cie, któ­rzy za wszel­ką cenę chcą posta­wić na swoim.

Black Lega­cy jest typo­wym lar­pem kame­ral­nym z Wiel­kiej Bry­ta­nii. Wszyst­kie posta­cie mają jasno wyzna­czo­ne wła­sne cele i są powią­za­ne ze sobą sie­cią rela­cji i wąt­ków. Gra ma wyraź­ny począ­tek i koniec. To, co wyda­rzy się w mię­dzy­cza­sie, zale­ży wyłącz­nie od spo­so­bu, w jaki gra­cze zin­ter­pre­tu­ją swo­je cele, lojal­no­ści i wartości.

Głów­ną osią wyda­rzeń jest pro­ces star­sze­go inkwi­zy­to­ra oskar­żo­ne­go o here­zję, jed­nak wyda­rze­nia mogą nabrać tem­pa, skrę­cić w zupeł­nie inną stro­nę i zaofe­ro­wać gra­czom zaska­ku­ją­cy zwrot akcji. Nale­ży więc spo­dzie­wać się typo­wej gry poli­tycz­nej: nego­cja­cji, tar­gów, spi­sków i balan­so­wa­nia na ostrzu noża.

Autor­ką gry jest Alex Helm, bry­tyj­ska pro­jek­tant­ka lar­pów, któ­ra two­rzy gry od ponad dwu­dzie­stu lat. Więk­szość gier Alex zosta­ła zapro­jek­to­wa­na z myślą o kon­wen­tach fan­ta­sty­ki. Jej gry poja­wi­ły się w pro­gra­mach wyda­rzeń w Wiel­kiej Bry­ta­nii, Euro­pie kon­ty­nen­tal­nej i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Alex stwo­rzy­ła tak­że popu­lar­ny, dłu­go dzia­ła­ją­cy week­en­do­wy sys­tem lar­po­wy opar­ty o War­ham­me­ra 40,000 o nazwie Death Unto Dark­ness. Oprócz lar­pów Alex two­rzy też gry plan­szo­we, a jej tek­sty poja­wi­ły się w anto­lo­gii Seven Won­ders wyda­nej przez Pel­gra­ne Press. Alex jest total­nym ner­dem, sza­lo­ną miło­śnicz­ką kotów i sank­cjo­no­wa­nym inkwi­zy­to­rem Impe­rium Człowieka.

O Uniwersum Warhammera 40 000

Na potrze­by gry autor­ka przy­go­to­wa­ła krót­kie kom­pen­dium doty­czą­ce świa­ta gry. Moż­na je pobrać POD TYM LINKIEM.

Lista wakatów

General

Grand High Inqu­isi­tor Olivandus

The head of the Inqu­isi­tion for the enti­re sec­tor has a huge amo­unt to bear on the­ir sho­ul­ders. Feeling the­ir extre­me age, Oli­van­dus must mana­ge the bic­ke­ring fac­tions and avo­id being ousted by ambi­tio­us underlings.

Ordo Xenos

High Inqu­isi­tor Tamarr

The head of the Ordo Xenos, Tamarr is one of the most expe­rien­ced inqu­isi­tors in the sec­tor with a legen­da­ry repu­ta­tion for tac­kling alien thre­ats head-on. But how far will Tamarr go for the sake of ambition?

Tech-Adept Uppen­he­im

A young aco­ly­te of the Adep­tus Mecha­ni­cus who has been serving as High Inqu­isi­tor Tamarr’s assi­stant. Keen and ambi­tio­us, but easi­ly distrac­ted by inte­re­sting puz­zles and new discoveries.

Inqu­isi­tor Reginus

A staun­chly puri­tan by-the-book inqu­isi­tor, who sees eve­ry­thing in black and whi­te terms and belie­ves all here­sy sho­uld be quashed, and no devian­ce sho­uld be tole­ra­ted, no mat­ter the cost!
Tags: Puri­tan, fana­tic, ambitious

Excru­cia­tor Feodor

Feodor is a master of inter­ro­ga­tion and serves a vital role in the ranks of the Inqu­isi­tion. Having per­fec­ted the craft, Feodor can get answers out of any­one, but is keen to put the­ir skills to the ulti­ma­te test.
Tags: Tor­tu­re, pro­fes­sio­nal, scary

Inqu­isi­tor Merrinol

A young, rece­n­tly-appo­­i­n­ted inqu­isi­tor who is keen to pro­ve them­self in front of the­ir more expe­rien­ced col­le­agu­es. Will they see the truth that others miss?
Tags: Novi­ce, ide­ali­stic, questioning

Ordo Malleus

High Inqu­isi­tor Illithin

Ancient, griz­zled and expe­rien­ced, Illi­thin has led the Ordo Mal­leus for a very long time. But has coming into con­tact with so many daemons had any affect?
Tags: Vete­ran, ritu­al, secrets

Inqu­isi­tor Sable

A legen­da­ry daemon­hun­ter, known for the­ir coura­ge and figh­ting pro­wess. Wide­ly known as a hero of the Impe­rium.
Tags: Hero­ic, war­rior, rivals

Inqu­isi­tor Valanthas

A young up-and-coming inqu­isi­tor who is known for embra­cing con­tro­ver­sial methods. Some con­si­der Valan­thas to alre­ady be a here­tic.
Tags: Ambi­tio­us, radi­cal, pragmatic

Inqu­isi­tor Mallorix

An unas­su­ming inqu­isi­tor who pre­fers to focus on the job rather than seek the lime­li­ght. Mal­lo­rix is known for being a high­ly capa­ble detec­ti­ve.
Tags: Inve­sti­ga­tion, rival­ry, competence

Gover­nor Kolovka

The pla­ne­ta­ry leader of Nixxus who has been con­scrip­ted into Inqu­isi­to­rial servi­ce, Kolo­vka is known for liking the finer things in life.
Tags: Poli­ti­cal, con­scrip­tion, sibling rivalry

Ordo Hereticus

High Inqu­isi­tor Geaz

The head of the Ordo Here­ti­cus is known for being a seer who rece­ives visions from the God-Empe­­ror Him­self.
Tags: Psy­ker, duty, ritual

Inqu­isi­tor Kaei Sel’dir

A renow­ned witch­fin­der, who­se mere name cau­ses ter­ror in unsanc­tio­ned psy­kers across the sec­tor. Sel’dir pre­fers focu­sing on get­ting the job done to poli­ti­cal bic­ke­ring.
Tags: Duti­ful, rival­ry, detective

Inqu­isi­tor Cassius

A brash inqu­isi­tor who often feels over­lo­oked and is deter­mi­ned to make a name for them­self. Cas­sis has recen­tly sco­red a suc­cess by being the one to arrest a noto­rio­us fal­len inqu­isi­tor.
Tags: Ambi­tion, power dyna­mic, desperation

Adept Kolo­vka

A sanc­tio­ned psy­ker who was once the heir to a gre­at lega­cy but got sent to the Black Ships inste­ad. Kolo­vka is cur­ren­tly ensla­ved to Inqu­isi­tor Cas­sius.
Tags: Psy­ker, sla­ve, sibling rivalry

Inqu­isi­tor Mor­de­ki Darion

A high­ly expe­rien­ced inqu­isi­tor with a very tough moral deci­sion on the­ir hands. Darion needs to get eve­ry­one to focus on the task at hand.
Tags: Diplo­ma­cy, moral dilem­ma, justice

Inter­ro­ga­tor Justinius

Once a mem­ber of the Impe­rial Guard, Justi­nius has sin­ce been recru­ited to serve as the appren­ti­ce of Inqu­isi­tor Darion.
Tags: Sol­dier, appren­ti­ce, ethics

Others

Magos Ince

An ancient and pro­ud tech-priest from the Adep­tus Mecha­ni­cus. Magos Ince is mostly machi­ne now, and it is a deba­te as to how much huma­ni­ty they have left.
Tags: Tech, myste­rio­us, lost humanity

Aco­ly­te Olthor

One of the three appren­ti­ces of the con­dem­ned Inqu­isi­tor, Raven Black. Olthos is a for­mer under­hi­ve orphan thrust into the power­ful world of the Inqu­isi­tion.
Tags: On trial, ambi­tio­us, secrets

Aco­ly­te Dagenius

One of the three appren­ti­ces of Raven Black. Dagenius’s past is unk­nown, but they have per­so­nal ties to the con­dem­ned inqu­isi­tor.
Tags: On trial, fami­ly, stran­ge origins

Com­mis­sar von Marsch

One of the three appren­ti­ces of Raven Black. A pro­ud impe­rial com­mis­sar con­scrip­ted into the Inqu­isi­tion and now put on trial. Von Marsch fre­qu­en­tly won­ders whe­re the­ir life went wrong.
Tags: Mili­ta­ry, duty, divi­ded loyalties

Wymagania

Prze­czy­ta­nie kar­ty posta­ci i przy­go­to­wa­nie stro­ju to jedy­ne rze­czy potrzeb­ne do gry. Przy­go­to­wa­nie kostiu­mu jest w gestii gra­czy. Zain­spi­ruj się set­tin­giem gry i bądź kreatywny/a tak bar­dzo, jak chcesz. Kil­ka posta­ci potrze­bu­je kon­kret­nych rekwi­zy­tów; jeśli nie możesz ich przy­go­to­wać we wła­snym zakre­sie, napisz do nas naj­póź­niej 3 dni przed grą. Znaj­dzie­my je dla Ciebie.

Ważne

Mecha­ni­ka gry jest mini­ma­li­stycz­na. Więk­szość sytu­acji kon­flik­to­wych moż­na roz­wią­zać w spo­sób nar­ra­cyj­ny, dzię­ki spe­cjal­nej mecha­ni­ce poje­dyn­ku gracz kon­tra gracz. Sed­nem gry są inte­rak­cje pomię­dzy posta­cia­mi i odgry­wa­niu ról.

Do gry nie jest potrzeb­na wie­dza o sys­te­mie War­ham­mer 40,000. Autor­ka gry przy­go­to­wa­ła spe­cjal­ne doku­men­ty wpro­wa­dza­ją­ce, któ­re mówią nowi­cju­szom, co muszą wie­dzieć o tej kon­kret­nej grze.

War­ham­mer 40,000 zawie­ra ele­men­ty teo­kra­tycz­ne­go fana­ty­zmu, kse­no­fo­bii skie­ro­wa­nej prze­ciw­ko obcym i wszel­kim nie­czy­stym for­mom ludz­kim. W grze poja­wią się tema­ty maso­we­go ludo­bój­stwa na ska­lę pla­ne­tar­ną, mor­derstw, egze­ku­cji i tor­tur. nie wykra­cza­ją one jed­nak poza poziom natu­ral­ny dla main­stre­amo­we­go prze­ka­zu świa­ta przedstawionego.
Pod­czas gdy nie­na­wiść do obcych, wiedźm czy mutan­tów jest pro­mo­wa­na, ludzie nie dys­kry­mi­nu­ją się nawza­jem ze wzglę­du na rasę, płeć, sek­su­al­ność, itp.
Reli­gia opar­ta o bez­względ­ną miłość do Boga-Cesa­rza jest czę­ścią uni­wer­sum. Inne wyzna­nia (lub brak wia­ry) uwa­ża­ne są za here­zję. W grze nie ma nawią­zań do reli­gii ist­nie­ją­cych w naszym świecie. 

UWAGA! Larp roz­gry­wa­ny jest w języ­ku pol­skim, ale wszyst­kie doku­men­ty, kar­ty posta­ci i mate­ria­ły wystę­pu­ją­ce w grze są w języ­ku angielskim.