Konwencja: space opera

  • Black Legacy

    Black Legacy

    Larp osa­dzo­ny jest w uni­wer­sum zna­nym z gry War­ham­mer 40.000. W jej trak­cie gra­cze wcie­la­ją się w role inkwi­zy­to­rów oraz ich poplecz­ni­ków prze­pro­wa­dza­ją­cych pro­ces… Jed­ne­go spo­śród sie­bie. Spo­dzie­waj się więc licz­nych kon­flik­tów, ujaw­nia­nia sekre­tów, zdra­dy, here­zji… A przede wszyst­kim bru­tal­ne­go star­cia wąskie­go gro­na ludzi o naj­wyż­szym auto­ry­te­cie, któ­rzy za wszel­ką cenę chcą posta­wić na swoim. Black…

  • Statek Kosmiczny “Gościnność”

    Statek Kosmiczny “Gościnność”

    Larp impor­to­wa­ny ze Szwe­cji. Jego auto­rzy to Tova Ger­ge, Ebba Petrén & Gabriel Widing z kolek­ty­wu sztuk  per­for­ma­tyw­nych Nyxxx. Gra opo­wia­da o tym, jak zmie­nia się poję­cie domu wraz z odle­gło­ścią, jaka nas od nie­go dzie­li. W przy­pad­ku tej kon­kret­nej gry — będą to całe lata świetl­ne. Dla zało­gi sta­tek kosmicz­ny stop­nio­wo sta­nie się całym zna­nym…