Strona główna » Larpy » Statek Kosmiczny “Gościnność”

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: space opera

Czas trwa­nia: 2.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5 — 30

Larp poprowad­zono na:

Gdziekol­wiek jesteś… Jesteś w przestrzeni. Ustal, gdzie jest two­je ciało. Roz­ciąg­nij się.
Użyj rąk, aby pocier­ać skórę, delikat­nie ściskaj mięśnie.
Zobacz jak daleko możesz sięgnąć.
Zobacz, jak moc­no możesz się ścis­nąć.
Zacznij się przemieszczac, odkryj przestrzeń.
Roze­jrzyj się.
Uszanuj obec­ność Innych.
Idź szy­b­ciej, szy­b­ciej. Tak szy­bko jak potrafisz.
Idź powoli. Wol­niej. Tak powoli, jak możesz.
Zna­jdź włas­ną pręd­kość.

Widzisz, jakie to proste?
Jesteś w przestrzeni.
To już.

Opis

Larp impor­towany ze Szwecji. Jego autorzy to Tova Gerge, Ebba Petrén & Gabriel Wid­ing z kolek­ty­wu sztuk  per­for­maty­wnych Nyxxx. Gra opowia­da o tym, jak zmienia się poję­cie domu wraz z odległoś­cią, jaka nas od niego dzieli. W przy­pad­ku tej konkret­nej gry — będą to całe lata świ­etlne. Dla zało­gi statek kos­miczny stop­niowo stanie się całym znanym światem — a Ziemia jedynie zakur­zoną leg­endą. Larp rozpocznie krót­ka prezen­tac­ja o choreokracji - czyli o tym, jak wyrażać swo­ją wolę, popar­cie lub sprze­ciw nie tylko za pomocą wrzuce­nia kart­ki do urny w trak­cie wyborów, ale ruchu całego ciała. Taniec, wal­ka na barykadach, posłuszne siedze­nie w koś­ciel­nych ławach — to wszys­tko różnorodne formy choreokracji. Jaką for­mę przyjmie ona w zamknię­tym, stalowym nasie­niu niosą­cym grupę ludzi przez pustkę wszechświa­ta? Otwarta for­muła gry i klasy­cz­na fabuła rodem z kina SF tworzą przy­jazne środowisko gry zarówno dla fanów gatunku space opera, jak i fanów lar­powych ekspery­men­tów w rozsąd­nych grani­cach,

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Przewiń do góry