Statek Kosmiczny "Gościnność" - BlackBox 3City

Statek Kosmiczny “Gościnność”

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: spa­ce opera

Czas trwa­nia: 2.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 — 30

Larp popro­wa­dzo­no na:

Gdzie­kol­wiek jesteś… Jesteś w prze­strze­ni. Ustal, gdzie jest two­je cia­ło. Roz­cią­gnij się.
Użyj rąk, aby pocie­rać skó­rę, deli­kat­nie ści­skaj mięśnie.
Zobacz jak dale­ko możesz sięgnąć.
Zobacz, jak moc­no możesz się ścisnąć.
Zacznij się prze­miesz­czac, odkryj przestrzeń.
Rozej­rzyj się.
Usza­nuj obec­ność Innych.
Idź szyb­ciej, szyb­ciej. Tak szyb­ko jak potrafisz.
Idź powo­li. Wol­niej. Tak powo­li, jak możesz.
Znajdź wła­sną prędkość.

Widzisz, jakie to proste?
Jesteś w przestrzeni.
To już.

Opis

Larp impor­to­wa­ny ze Szwe­cji. Jego auto­rzy to Tova Ger­ge, Ebba Petrén & Gabriel Widing z kolek­ty­wu sztuk  per­for­ma­tyw­nych Nyxxx. Gra opo­wia­da o tym, jak zmie­nia się poję­cie domu wraz z odle­gło­ścią, jaka nas od nie­go dzie­li. W przy­pad­ku tej kon­kret­nej gry — będą to całe lata świetl­ne. Dla zało­gi sta­tek kosmicz­ny stop­nio­wo sta­nie się całym zna­nym świa­tem — a Zie­mia jedy­nie zaku­rzo­ną legen­dą. Larp roz­pocz­nie krót­ka pre­zen­ta­cja o cho­re­okra­cji - czy­li o tym, jak wyra­żać swo­ją wolę, popar­cie lub sprze­ciw nie tyl­ko za pomo­cą wrzu­ce­nia kart­ki do urny w trak­cie wybo­rów, ale ruchu całe­go cia­ła. Taniec, wal­ka na bary­ka­dach, posłusz­ne sie­dze­nie w kościel­nych ławach — to wszyst­ko róż­no­rod­ne for­my cho­re­okra­cji. Jaką for­mę przyj­mie ona w zamknię­tym, sta­lo­wym nasie­niu nio­są­cym gru­pę ludzi przez pust­kę wszech­świa­ta? Otwar­ta for­mu­ła gry i kla­sycz­na fabu­ła rodem z kina SF two­rzą przy­ja­zne śro­do­wi­sko gry zarów­no dla fanów gatun­ku spa­ce ope­ra, jak i fanów lar­po­wych eks­pe­ry­men­tów w roz­sąd­nych granicach,

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.