Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.37 — Gościnność

Miejsce: Lab­o­ra­to­ri­um Innowacji Społecznych

Czas: 05.11.2017 r. godz. 18:00

Po raz kole­jny Black­Box 3City zabiera was w kos­mos! Anal­izu­jąc wasze uwa­gi doty­czące naszego reper­tu­aru reg­u­larnie zwraca­cie nam uwagę, abyśmy częś­ciej porusza­li się w obrę­bie znanych konwencji.

W tym sezonie zde­cy­dowal­iśmy się wciąż poszuki­wać gier niesz­ablonowych, o ory­gi­nal­nej kon­strukcji, mechan­ice lub formie… Ale z wyraźnie fan­tasty­czną warst­wą fabularną.

Bieżą­cy sezon będzie więc — jak nigdy wcześniej — obfi­tował m.in w gry SF. Pier­wsza z nich to gra The Hos­pi­tal­i­ty, którą dosyć dowol­nie przetłu­maczyliśmy na Statek Kos­miczny Gościn­ność. Gra ujęła nas niebanal­ną mechaniką, której pod­stawą jest ruch i miejsce w przestrzeni. Daje nam to pretekst do poprowadzenia kilku nowych ćwiczeń warsz­ta­towych, na które do tej pory nie znaleźliśmy czasu.

Zaprasza­my Was do Lab­o­ra­to­ri­um Innowacji Społecznych w Gdyni w niedzielę, 5 listopa­da, na godz­inę 18:00.

Co zabrać ze sobą:

  • coś do picia;
  • coś do przekąsza­nia (ciastecz­ka nigdy się nie marnują);
  • kocyk / kari­mate / mały (ale naprawde mały) dywanik (będzie pełnił rolę waszej kaju­ty i częś­ci całego statku);
  • zna­jomych otwartych na nowe doświadczenia.Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Przewiń do góry