BlackBox No.37 — Gościnność

Miej­sce: Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych

Czas: 05.11.2017 r. godz. 18:00

Po raz kolej­ny Black­Box 3City zabie­ra was w kosmos! Ana­li­zu­jąc wasze uwa­gi doty­czą­ce nasze­go reper­tu­aru regu­lar­nie zwra­ca­cie nam uwa­gę, aby­śmy czę­ściej poru­sza­li się w obrę­bie zna­nych kon­wen­cji. W tym sezo­nie zde­cy­do­wa­li­śmy się wciąż poszu­ki­wać gier nie­sza­blo­no­wych, o ory­gi­nal­nej kon­struk­cji, mecha­ni­ce lub for­mie… Ale z wyraź­nie fan­ta­stycz­ną war­stwą fabu­lar­ną. Bie­żą­cy sezon będzie więc — jak nigdy wcze­śniej — obfi­to­wał m.in w gry SF. Pierw­sza z nich to gra The Hospi­ta­li­ty, któ­rą dosyć dowol­nie prze­tłu­ma­czy­li­śmy na Sta­tek Kosmicz­ny Gościn­ność. Gra uję­ła nas nie­ba­nal­ną mecha­ni­ką, któ­rej pod­sta­wą jest ruch i miej­sce w prze­strze­ni. Daje nam to pre­tekst do popro­wa­dze­nia kil­ku nowych ćwi­czeń warsz­ta­to­wych, na któ­re do tej pory nie zna­leź­li­śmy cza­su. Zapra­sza­my Was do Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych w Gdy­ni w nie­dzie­lę, 5 listo­pa­da, na godzi­nę 18:00. Co zabrać ze sobą: 
  • coś do picia;
  • coś do prze­ką­sza­nia (cia­stecz­ka nigdy się nie marnują);
  • kocyk / kari­ma­te / mały (ale napraw­de mały) dywa­nik (będzie peł­nił rolę waszej kaju­ty i czę­ści całe­go statku);
  • zna­jo­mych otwar­tych na nowe doświadczenia.
Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry: