Warsztaty o głosie i słowach - BlackBox 3City

Warsztaty o głosie i słowach

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 15

Larp popro­wa­dzo­no na:

O sło­wa, sło­wa, sło­wa duszy,
po cóżem tyle was rozrzucił?
By lada czop je obwąchiwał?
Aby je lada kołek nucił?

Czy­ście nie mogły lepiej zostać
wśród wiklin wod­nych ponad rzeką,
w nocy się z wiklin wychylając
patrzeć, jak gwiaz­dy świa­ty wleką?

Czy­ście nie mogły, rozgarnąwszy
szu­mią­ce prę­ty wiklinowe,
patrzeć, jak cicho z wia­trem chodzą
po brze­gu cie­nie topolowe?

Czy­ście nie mogły wkuć się w granit,
wryć się w żela­zo, wrą­bać w dęby,
niż żeby kun­dle, szpi­ce, flądry
ostrzy­ły sobie o was zęby!…

Kazi­mierz Prze­rwa-Tet­ma­jer “Sło­wa”

Opis

Pod­czas lar­pów zazwy­czaj spo­ro mówi­my. Owszem, zda­rza­ją się gry, gdzie domi­nu­je wal­ka, skra­da­nie się nocą w lesie czy też opar­te wyłącz­nie o taniec i ruch. Jed­nak na więk­szo­ści gier rzą­dzą sło­wa. Nego­cju­je­my, intry­gu­je­my, plot­ku­je­my, gro­zi­my, prze­ko­nu­je­my do wła­snych racji, zawie­rza­my innym mrocz­ne sekrety.

Warsz­tat poświę­co­ny będzie róż­no­ra­kim aspek­tom wypo­wia­da­nia się. Roz­pocz­nie­my od ćwi­czeń z emi­sji gło­su, aby przejść do tre­nin­gu trzech wywo­dzą­cych się z antycz­nej gra­cji sztuk: reto­ry­ki, ery­sty­ki i debaty.

W trak­cie warsztatu:

  • pozna­cie pro­ste ćwi­cze­nia roz­grzew­ko­we dedy­ko­wa­ne naszym apa­ra­tom mowy;
  • poba­wi­cie się wła­snym głosem;
  • dowie­cie się jakie są pod­sta­wy retoryki;
  • prze­ćwi­czy­cie efek­tow­ne zagryw­ki erystyczne;
  • nauczy­cie się for­mu­ło­wać argumenty;
  • zmie­rzy­cie się z inny­mi uczest­ni­ka­mi i uczest­nicz­ka­mi warsz­ta­tów w debacie.

Nie musisz wła­dać mie­czem, by poko­nać lar­po­wych prze­ciw­ni­ków i zre­ali­zo­wać wła­sne cele. Two­ją naj­po­tęż­niej­szą bro­nią w wal­ce o dobrą opo­wieść mogą być two­je wła­sne słowa!