Strona główna » Ludzie » Budzisz Piotr Marek

Budzisz Piotr Marek

Kaszub z Puc­ka, poto­mek łow­ców fok, z wykształ­ce­nia fizyk. Ści­sły umysł pozwo­lił mu przez ostat­nie kil­ka lat mie­rzyć się z upio­rem w posta­ci logi­sty­ki Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon i Dre­am­Ha­ven. Hob­by­stycz­nie zaj­mu­je się pro­wa­dze­niem (około)fantastycznych stron inter­ne­to­wych, ostat­nio – Black­Box 3City.

Przewiń do góry