BlackBox No.50 — Do Stawu, Z jeziora

Miej­sce: Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych

Czas: 06.05.2018 r. godz. 11:00

Czwar­ty sezon naszej dzia­łal­no­ści posta­no­wi­li­śmy uczcić na weso­ło. Dłu­go zasta­na­wia­li­śmy się, jaką grą chce­my pod­su­mo­wać kolej­ny rok regu­lar­ne­go lar­po­wa­nia w Troj­mie­ście. Tak się rów­nież skła­da, że będzie to nasze 50te spo­tka­nie. Siłą rze­czy, nastro­iło to nas nie­co reflek­syj­nie. Co Wam zapro­po­no­wać? Fan­ta­sy, kry­mi­nał, czy może grę w kli­ma­cie posta­po? Pod­ję­cie decy­zji uła­twi­li nam twór­cy gry, któ­ra we wrze­śniu zdo­by­ła głów­ną nagro­dę w kon­kur­sie Lar­po­we Lau­ry. Nata­lia Rożek i Grze­gorz Woź­nicz­ko zde­cy­do­wa­li się zakoń­czyć tego­rocz­ną majów­kę wizy­tą w 3mieście i kolej­ną odsło­ną swo­je­go lar­pu O dwóch takich co weszli do sta­wu, a wyszli z jezio­ra. Mało­mia­stecz­ko­wa kome­dia, któ­rej akcja toczy się na walij­skiej wsi skra­dła ser­ca juro­rów kon­kur­su; mamy nadzie­ję, że i do waszych wle­je radość, bez­tro­skę i śmiech. Cie­szy­my się na myśl o odwie­dzi­nach Nata­lii i Grześ­ka, zwłasz­cza że będą pre­tek­stem do pod­su­mo­wu­ją­ce­go sezon after­par­ty.

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry: