Strona główna » Larpy » O dwóch takich co weszli do stawu, a wyszli z jeziora

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: kome­dia obyczajowa

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 10

W tym

6
4

Larp poprowad­zono na:

Jest rok 1917, cały świat pogrążony jest w ogniu wojny. Cały? Nie! W jed­nej z wiosek w Wal­i­jskiej Krainie Jezior drze­wa wciąż są zielone, pta­ki śpiewa­ją, a William Pijak co sobotę leży pod pob­liskim pubem…

Opis

Kome­dia oby­cza­jowa, dopraw­iona odrobiną absur­du w bry­tyjskim stylu.

Opowieść o dumie, trady­cji i patri­o­tyzmie z lokalnym akwen­em w tle.

Nasi bohaterowie wiodą spoko­jne życie z dala od fron­tu. Na hory­zon­cie pojaw­ia­ją się jed­nak niespodziewani goś­cie, których obec­ność może wpłynąć na wszys­t­kich mieszkańców wios­ki, nawet tych, którzy mają dopiero powró­cić do swo­jej małej ojczyzny.

Wymagania

Będziemy wdz­ięczni, jeśli dopa­su­je­cie swo­je stro­je do real­iów epo­ki, w której toczy się nasza opowieść. Aby ułatwić wam to zadanie, przy­go­towal­iśmy dla Was spec­jal­ny album w ser­wisie Pin­ter­est. Dodal­iśmy tam kil­ka fotografii wal­i­jskiej prow­incji. Niech udzieli wam się nastrój 🙂

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry