O dwóch takich co weszli do stawu, a wyszli z jeziora - BlackBox 3City

O dwóch takich co weszli do stawu, a wyszli z jeziora

Autor/zy:

Kon­wen­cja: kome­dia obyczajowa

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

W tym

6
4

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jest rok 1917, cały świat pogrą­żo­ny jest w ogniu woj­ny. Cały? Nie! W jed­nej z wio­sek w Walij­skiej Kra­inie Jezior drze­wa wciąż są zie­lo­ne, pta­ki śpie­wa­ją, a Wil­liam Pijak co sobo­tę leży pod pobli­skim pubem…

Opis

Kome­dia oby­cza­jo­wa, dopra­wio­na odro­bi­ną absur­du w bry­tyj­skim sty­lu. Opo­wieść o dumie, tra­dy­cji i patrio­ty­zmie z lokal­nym akwe­nem w tle. Nasi boha­te­ro­wie wio­dą spo­koj­ne życie z dala od fron­tu. Na hory­zon­cie poja­wia­ją się jed­nak nie­spo­dzie­wa­ni goście, któ­rych obec­ność może wpły­nąć na wszyst­kich miesz­kań­ców wio­ski, nawet tych, któ­rzy mają dopie­ro powró­cić do swo­jej małej ojczyzny.

Wymagania

Będzie­my wdzięcz­ni, jeśli dopa­su­je­cie swo­je stro­je do realiów epo­ki, w któ­rej toczy się nasza opo­wieść. Aby uła­twić wam to zada­nie, przy­go­to­wa­li­śmy dla Was spe­cjal­ny album w ser­wi­sie Pin­te­rest. Doda­li­śmy tam kil­ka foto­gra­fii walij­skiej pro­win­cji. Niech udzie­li wam się nastrój 🙂

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.