Strona główna » komedia obyczajowa

Dinner for Amateur Mind Readers

Dwie rodziny, które zaraz staną się sobie bliskie dzię­ki małżeńst­wo dwo­j­ga młodych ludzi, spo­tyka­ją się po raz pier­wszy. Atmos­fera szy­bko sta­je się niezręcz­na, ponieważ każ­da z zapros­zonych osób pota­jem­nie czy­ta w myślach. Cho­ci­aż wszyscy potrafią zablokować swo­je umysły przed całkow­itym odd­czy­taniem, zaw­sty­dza­jące fak­ty doty­czące każdego z goś­ci nieuchron­nie ujrzą od cza­su do cza­su światło dzienne. …

Din­ner for Ama­teur Mind Read­ers Read More »

Prism Night

Prism to pier­wsza pol­s­ka antolo­gia sce­nar­iuszy lar­powych, poświę­cona tem­atyce LGBTQiA. Więk­szość zamieszc­zonych w niej gier miała swo­ją pre­mierę pod­czas wydarzenia Prism Week w mar­cu 2018 roku (tego samego dnia prezen­towano je w kilku mias­tach w Polsce i zagranicą).  W trójmieś­cie PrismWeek odbył się w ramach naszego spotka­nia Black­Box No. 47. Sukces tego wydarzenia (pon­ad 30 …

Prism Night Read More »

Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie

Larp jest adap­tacją fil­mu pod tym samym tytułem (znany może być Wam również fran­cus­ki remake pt. “Noth­ing to Hide”). Udzi­ał w nim nie wyma­ga zna­jo­moś­ci fabuły, ani nie zdradza jego wątków. Gra wyko­rzys­tu­je jedynie struk­turę oraz pomysł fil­mowego pier­wow­zoru, czyli “grę w otwarte kar­ty”… Z uży­ciem tele­fonów. Pre­miera “Dobrze się kłamie…” miała miejsce pod­czas LubLarp …

Dobrze się kłamie w miłym towarzys­t­wie Read More »

O dwóch takich co weszli do stawu, a wyszli z jeziora

Kome­dia oby­cza­jowa, dopraw­iona odrobiną absur­du w bry­tyjskim sty­lu. Opowieść o dumie, trady­cji i patri­o­tyzmie z lokalnym akwen­em w tle. Nasi bohaterowie wiodą spoko­jne życie z dala od fron­tu. Na hory­zon­cie pojaw­ia­ją się jed­nak niespodziewani goś­cie, których obec­ność może wpłynąć na wszys­t­kich mieszkańców wios­ki, nawet tych, którzy mają dopiero powró­cić do swo­jej małej ojczyzny.

6016

W dzisiejszym świecie ist­nieje jed­no, specy­ficzne medi­um, które budu­je stereo­typy na tem­at płci, miłoś­ci, kon­flik­tu. To opery myd­lane. W utopi­jnym świecie roku 6016, gdzie królu­je równość i całkowi­ta wol­ność jed­nos­tek, gru­pa stu­den­tów his­torii przy­go­towu­je się do egza­minu ze struk­tur społecznych i ról płciowych na początku XXI wieku. Jedynym his­to­rycznym źródłem z tamtego okre­su, do jakiego …

6016 Read More »

Przewiń do góry