Konwencja: komedia obyczajowa

 • Urodzinowa Biba Boffo

  Urodzinowa Biba Boffo

  Cyril (Bof­fo) Bof­fin­gham świę­tu­je swo­je uro­dzi­ny w wiel­kim sty­lu. Zapro­sił całą śmie­tan­kę z Klu­bu Trut­niów i innych faga­sów, aby pomo­gli mu uczcić tę oka­zję. Nie­ste­ty, na liście gości zawsze uda­je się wśli­zgnąć kil­ku nie­chęt­nie widzia­nym łobu­zom i jed­nej lub dwóm prze­bie­głym ciot­kom. No i jesz­cze ta uciąż­li­wa drob­nost­ka… Cyryl musi w cią­gu naj­bliż­szych 12 mie­się­cy…

 • Regencyjny Komitet Dobrych Manier i Prewencji Wpadek w Ponczu

  Regencyjny Komitet Dobrych Manier i Prewencji Wpadek w Ponczu

  Na ostat­nim balu doszło do pew­ne­go incy­den­tu z udzia­łem nowo mia­no­wa­ne­go ear­la, któ­ry jest tak waż­ny, że nie wypa­da mówić o nim nawet szep­tem. Jed­nak spra­wa jest tak wiel­kiej wagi, że zało­żo­no spe­cjal­ny komi­tet, celem zara­dze­nia tej sytu­acji. Trze­ba zna­leźć dyplo­ma­tycz­ne roz­wią­za­nie, jak upo­mnieć waż­ne­go ary­sto­kra­tę w zakre­sie dobrych manier.  Larp został wyróż­nio­ny przez juro­rów…

 • Dinner for Amateur Mind Readers

  Dinner for Amateur Mind Readers

  Dwie rodzi­ny, któ­re zaraz sta­ną się sobie bli­skie dzię­ki mał­żeń­stwo dwoj­ga mło­dych ludzi, spo­ty­ka­ją się po raz pierw­szy. Atmos­fe­ra szyb­ko sta­je się nie­zręcz­na, ponie­waż każ­da z zapro­szo­nych osób pota­jem­nie czy­ta w myślach. Cho­ciaż wszy­scy potra­fią zablo­ko­wać swo­je umy­sły przed cał­ko­wi­tym oddczy­ta­niem, zawsty­dza­ją­ce fak­ty doty­czą­ce każ­de­go z gości nie­uchron­nie ujrzą od cza­su do cza­su świa­tło dzienne.…

 • Prism Night

  Prism Night

  Prism to pierw­sza pol­ska anto­lo­gia sce­na­riu­szy lar­po­wych, poświę­co­na tema­ty­ce LGB­TQiA. Więk­szość zamiesz­czo­nych w niej gier mia­ła swo­ją pre­mie­rę pod­czas wyda­rze­nia Prism Week w mar­cu 2018 roku (tego same­go dnia pre­zen­to­wa­no je w kil­ku mia­stach w Pol­sce i zagranicą).  W trój­mie­ście Pri­sm­We­ek odbył się w ramach nasze­go spo­tka­nia Black­Box No. 47. Suk­ces tego wyda­rze­nia (ponad 30…

 • Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie

  Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie

  Larp jest adap­ta­cją fil­mu pod tym samym tytu­łem (zna­ny może być Wam rów­nież fran­cu­ski rema­ke pt. “Nothing to Hide”). Udział w nim nie wyma­ga zna­jo­mo­ści fabu­ły, ani nie zdra­dza jego wąt­ków. Gra wyko­rzy­stu­je jedy­nie struk­tu­rę oraz pomysł fil­mo­we­go pier­wo­wzo­ru, czy­li “grę w otwar­te kar­ty”… Z uży­ciem tele­fo­nów. Pre­mie­ra “Dobrze się kła­mie…” mia­ła miej­sce pod­czas LubLarp…