Strona główna » komedia obyczajowa

Dinner for Amateur Mind Readers

Dwie rodzi­ny, któ­re zaraz sta­ną się sobie bli­skie dzię­ki mał­żeń­stwo dwoj­ga mło­dych ludzi, spo­ty­ka­ją się po raz pierw­szy. Atmos­fe­ra szyb­ko sta­je się nie­zręcz­na, ponie­waż każ­da z zapro­szo­nych osób pota­jem­nie czy­ta w myślach. Cho­ciaż wszy­scy potra­fią zablo­ko­wać swo­je umy­sły przed cał­ko­wi­tym oddczy­ta­niem, zawsty­dza­ją­ce fak­ty doty­czą­ce każ­de­go z gości nie­uchron­nie ujrzą od cza­su do cza­su świa­tło dzienne. …

Din­ner for Ama­teur Mind Readers Read More »

Prism Night

Prism to pierw­sza pol­ska anto­lo­gia sce­na­riu­szy lar­po­wych, poświę­co­na tema­ty­ce LGB­TQiA. Więk­szość zamiesz­czo­nych w niej gier mia­ła swo­ją pre­mie­rę pod­czas wyda­rze­nia Prism Week w mar­cu 2018 roku (tego same­go dnia pre­zen­to­wa­no je w kil­ku mia­stach w Pol­sce i zagra­ni­cą).  W trój­mie­ście Pri­sm­We­ek odbył się w ramach nasze­go spo­tka­nia Black­Box No. 47. Suk­ces tego wyda­rze­nia (ponad 30 …

Prism Night Read More »

Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie

Larp jest adap­ta­cją fil­mu pod tym samym tytu­łem (zna­ny może być Wam rów­nież fran­cu­ski rema­ke pt. “Nothing to Hide”). Udział w nim nie wyma­ga zna­jo­mo­ści fabu­ły, ani nie zdra­dza jego wąt­ków. Gra wyko­rzy­stu­je jedy­nie struk­tu­rę oraz pomysł fil­mo­we­go pier­wo­wzo­ru, czy­li “grę w otwar­te kar­ty”… Z uży­ciem tele­fo­nów. Pre­mie­ra “Dobrze się kła­mie…” mia­ła miej­sce pod­czas LubLarp …

Dobrze się kła­mie w miłym towa­rzy­stwie Read More »

O dwóch takich co weszli do stawu, a wyszli z jeziora

Kome­dia oby­cza­jo­wa, dopra­wio­na odro­bi­ną absur­du w bry­tyj­skim sty­lu. Opo­wieść o dumie, tra­dy­cji i patrio­ty­zmie z lokal­nym akwe­nem w tle. Nasi boha­te­ro­wie wio­dą spo­koj­ne życie z dala od fron­tu. Na hory­zon­cie poja­wia­ją się jed­nak nie­spo­dzie­wa­ni goście, któ­rych obec­ność może wpły­nąć na wszyst­kich miesz­kań­ców wio­ski, nawet tych, któ­rzy mają dopie­ro powró­cić do swo­jej małej ojczyzny.

6016

W dzi­siej­szym świe­cie ist­nie­je jed­no, spe­cy­ficz­ne medium, któ­re budu­je ste­reo­ty­py na temat płci, miło­ści, kon­flik­tu. To ope­ry mydla­ne. W uto­pij­nym świe­cie roku 6016, gdzie kró­lu­je rów­ność i cał­ko­wi­ta wol­ność jed­no­stek, gru­pa stu­den­tów histo­rii przy­go­to­wu­je się do egza­mi­nu ze struk­tur spo­łecz­nych i ról płcio­wych na począt­ku XXI wie­ku. Jedy­nym histo­rycz­nym źró­dłem z tam­te­go okre­su, do jakiego …

6016 Read More »

Przewiń do góry